>

L5 Navigation Systems AB

Org.nr:

556928-6080

Adress:

Skillingvägen 15

Postnummer:

974 51 Luleå

Telefon:

Visa allt om L5 Navigation Systems AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 10 6 3 2
Nettoomsättning (tkr) 27 746 15 815 9 541 6 462
Rörelseresultat (tkr) 1 296 504 1 158 481
Årets resultat (tkr) 707 367 644 279
Summa eget kapital (tkr) 1 942 1 401 1 634 902
Rörelsemarginal % 4.7 3.2 12.1 7.4
Avk. eget kapital % 56.3 24.2 69.6 48.5
Soliditet % 27.3 34.9 56.4 39.3
Omsättning/anställd (tkr) 2 775 2 636 3 180 3 231
Resultat/anställd (tkr) 130 84 386 241
Lön/anställd (tkr) 545 557 608 576

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 27 746 15 815 9 541 6 462
Arbetskraftskostnad -5 447 -3 339 -1 825 -1 152
Avskrivningar -3 -1 0 0
Andra rörelsekostnader -17 185 -8 925 -4 876 -3 896
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 111 143 43 39
Övriga rörelsekostnader -3 926 -3 189 -1 725 -972
Rörelseresultat 1 296 504 1 158 481
Ränteintäkter 0 0 5 19
Räntekostnader -60 -12 -12 -15
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -60 -12 -7 4
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 236 492 1 151 485
Skatt -295 -125 -269 -113
Årets resultat 941 367 882 372
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 941 367 882 372
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -234 0 -238 -94
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -66 0 -67 -26
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 10 13 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 10 13 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 10 13 0 0
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 4 335 2 635 2 168 1 005
Övriga omsättningstillgångar 1 248 113 146 92
Summa operativa omsättningstillgångar 5 583 2 748 2 314 1 097
Fordringar på koncern- och intresseföretag 400 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 66 0 0 365
Likvida medel 1 055 1 255 585 836
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 521 1 255 585 1 201
Summa tillgångar 7 114 4 016 2 899 2 298

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 1 236 929 1 162 668
EK-andel av obeskattade reserver 706 472 472 234
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 942 1 401 1 634 902

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 74 10
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 74 10

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 199 133 133 66
Leverantörsskulder 2 644 1 242 559 432
Övriga kortfristiga skulder 2 328 1 240 499 888
Summa operativa skulder 5 171 2 615 1 191 1 386

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 7 113 4 016 2 899 2 298
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 4.7 3.2 12.1 7.4
Avkastning på eget kapital % 56.3 24.2 69.6 48.5
Soliditet % 27.3 34.9 56.4 39.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 4.5 1.1
Kassalikviditet % 134.0 161.0 256.0 145.0
Likviditetsberedskap % 0.04 0.08 0.06 0.13
Räntetäckningsgrad % 21.6 42 96.92 33.33
Omsättning per anställd (tkr) 2 775 2 636 3 180 3 231
Rörelseresultat per anställd (tkr) 130 84 386 241
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 545 557 608 576

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 720
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 720 11 072
Värdeförändring (%) 152.0 93 11 072
Tillväxt i omsättning (%) 75.0 71 11 072
Rörelsemarginal (%) 4.7 941 11 072
Avkastning på eget kapital (%) 56.3 256 11 072
Soliditet (%) 27.3 1 368 11 072
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 775 329 11 072
Rörelseresultat per anställd (tkr) 130 631 11 072
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 545 652 11 072
Nettoomsättning (tkr) 27 746 447 11 072
Rörelseresultat (tkr) 1 296 571 11 072
Antal anställda 10 796 11 072
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

L5 Navigation Systems AB har ökat omsättningen senaste året med 75.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 10%. Företaget är under jämförelseåret det 447 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 072 företag i länet.

Rörelsemarginal

L5 Navigation Systems AB har det senaste året en rörelsemarginal på 4.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 9%. Företaget har under jämförelseåret den 941 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 072 företag i länet.

Antal anställda

L5 Navigation Systems AB har under det senaste året 10 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 23. Företaget är under jämförelseåret den 796 största arbetsgivaren av 11 072 i länet.

Soliditet

L5 Navigation Systems AB har under det senaste året en soliditet på 27.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 1 368 mest solventa företaget av 11 072 i länet.

Värderating

L5 Navigation Systems AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva konsultationer inom navigationssystem samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se