>

Hoti Bygg & Fasad Teknik AB

Org.nr:

556921-4421

Adress:

Odenvägen 6

Postnummer:

432 78 Tvååker

Telefon:

070-8402029

Ledamot:

Visa allt om Hoti Bygg & Fasad Teknik AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 17 13 7 9
Nettoomsättning (tkr) 36 658 20 160 13 596 17 464
Rörelseresultat (tkr) 2 382 2 566 1 503 2 236
Årets resultat (tkr) 1 813 1 894 1 157 1 740
Summa eget kapital (tkr) 5 170 4 334 2 971 2 517
Rörelsemarginal % 6.5 12.7 11.1 12.8
Avk. eget kapital % 38.6 53.8 42.0 100.9
Soliditet % 48.7 59.6 52.8 57.7
Omsättning/anställd (tkr) 2 156 1 551 1 942 1 940
Resultat/anställd (tkr) 140 197 215 248
Lön/anställd (tkr) 437 385 361 286

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 36 658 20 160 13 596 17 464
Arbetskraftskostnad -7 432 -5 007 -2 529 -2 578
Avskrivningar -170 -99 -109 -90
Andra rörelsekostnader -23 460 -10 861 -8 211 -11 529
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 210 0 0
Övriga rörelsekostnader -3 214 -1 837 -1 244 -1 031
Rörelseresultat 2 382 2 566 1 503 2 236
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader -21 -43 -23 -4
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -21 -43 -23 -4
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 2 361 2 523 1 480 2 232
Skatt -525 -560 -327 -491
Årets resultat 1 836 1 963 1 153 1 741
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 836 1 963 1 153 1 741
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -23 -69 4 -1
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -7 -20 1 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 619 628 0 0
Maskiner och inventarier 775 414 398 373
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 394 1 042 398 373
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 1 394 1 042 398 373
Varulager 0 0 0 6
Kundfordringar 6 525 4 512 2 900 2 376
Övriga omsättningstillgångar 2 170 1 273 1 809 329
Summa operativa omsättningstillgångar 8 695 5 785 4 709 2 711
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 40 0 0 0
Likvida medel 486 442 522 1 276
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 526 442 522 1 276
Summa tillgångar 10 615 7 269 5 629 4 360

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 5 044 4 231 2 937 2 480
EK-andel av obeskattade reserver 126 103 34 37
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 5 170 4 334 2 971 2 517

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 576 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 49 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 625 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 1 547 1 298 765 320
Leverantörsskulder 0 180 1 027 416
Övriga kortfristiga skulder 3 273 1 458 866 1 107
Summa operativa skulder 4 820 2 936 2 658 1 843

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 10 615 7 270 5 629 4 360
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 6.5 12.7 11.1 12.8
Avkastning på eget kapital % 38.6 53.8 42.0 100.9
Soliditet % 48.7 59.6 52.8 57.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 12.1 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 276.0 380.0 276.0 261.0
Likviditetsberedskap % 0.01 0.02 0.04 0.07
Räntetäckningsgrad % 113.43 59.67 65.35 559
Omsättning per anställd (tkr) 2 156 1 551 1 942 1 940
Rörelseresultat per anställd (tkr) 140 197 215 248
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 437 385 361 286

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 431
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 431 18 658
Värdeförändring (%) 80.0 292 18 658
Tillväxt i omsättning (%) 82.0 61 18 658
Rörelsemarginal (%) 6.5 1 162 18 658
Avkastning på eget kapital (%) 38.6 782 18 658
Soliditet (%) 48.7 939 18 658
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 156 872 18 658
Rörelseresultat per anställd (tkr) 140 991 18 658
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 437 1 939 18 658
Nettoomsättning (tkr) 36 658 542 18 658
Rörelseresultat (tkr) 2 382 587 18 658
Antal anställda 17 570 18 658
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Hoti Bygg & Fasad Teknik AB har ökat omsättningen senaste året med 82.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 11%. Företaget är under jämförelseåret det 542 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 658 företag i länet.

Rörelsemarginal

Hoti Bygg & Fasad Teknik AB har det senaste året en rörelsemarginal på 6.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 1 162 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 658 företag i länet.

Antal anställda

Hoti Bygg & Fasad Teknik AB har under det senaste året 17 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 20. Företaget är under jämförelseåret den 570 största arbetsgivaren av 18 658 i länet.

Soliditet

Hoti Bygg & Fasad Teknik AB har under det senaste året en soliditet på 48.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 36%. Företaget är under jämförelseåret det 939 mest solventa företaget av 18 658 i länet.

Värderating

Hoti Bygg & Fasad Teknik AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Företaget skall utföra murning, tegel- och fasadarbeten samt renoveringar. Vi erbjuder även allt inom bygg och entreprenad så som nybyggnation, ombyggnation, även fler byggtjänster.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se