>

HLL Hyreslandslaget Norra Norrland AB

Org.nr:

556913-2169

Adress:

Ställverksvägen 12

Postnummer:

981 38 Kiruna

Telefon:

0980-13025
Visa allt om HLL Hyreslandslaget Norra Norrland AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 26 36 25 0
Nettoomsättning (tkr) 100 185 83 302 78 265 0
Rörelseresultat (tkr) 27 430 13 951 14 811 -6
Årets resultat (tkr) 13 778 6 230 10 715 -6
Summa eget kapital (tkr) 34 179 15 479 8 469 40
Rörelsemarginal % 27.4 16.7 18.9 -
Avk. eget kapital % 80.9 58.5 210.8 -13.8
Soliditet % 33.1 16.2 7.0 100.0
Omsättning/anställd (tkr) 3 853 2 314 3 131 n/a
Resultat/anställd (tkr) 1 055 388 592 n/a
Lön/anställd (tkr) 661 409 564 n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 100 185 83 302 78 265 0
Arbetskraftskostnad -17 175 -14 709 -14 093 0
Avskrivningar -16 066 -19 043 -19 394 0
Andra rörelsekostnader -29 182 -23 469 -18 392 0
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 994 0
Övriga rörelseintäkter 5 177 3 354 3 487 0
Övriga rörelsekostnader -15 509 -15 484 -16 056 -6
Rörelseresultat 27 430 13 951 14 811 -6
Ränteintäkter 136 736 15 0
Räntekostnader -3 365 -3 733 -3 925 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -3 229 -2 997 -3 910 0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 24 201 10 954 10 901 -6
Skatt -4 113 -3 944 -1 933 0
Årets resultat 20 088 7 010 8 968 -6
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 20 088 7 010 8 968 -6
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 -780 1 746 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 -220 493 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 13 526 15 458 17 391 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 13 526 15 458 17 391 0
Byggnader och mark 1 042 1 119 1 197 0
Maskiner och inventarier 56 155 16 381 25 683 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 1 892 37 187 37 594 0
Summa materiella anläggningstillgångar 59 089 54 687 64 474 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 72 615 70 145 81 865 0
Varulager 1 359 4 937 5 907 0
Kundfordringar 19 520 11 938 10 730 0
Övriga omsättningstillgångar 1 864 2 557 3 501 0
Summa operativa omsättningstillgångar 22 743 19 432 20 138 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 133 4 906 13 608 0
Övriga externa finansiella tillgångar 25 25 712 0
Likvida medel 7 715 852 4 068 40
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 7 873 5 783 18 388 40
Summa tillgångar 103 231 95 360 120 391 40

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 16 777 2 999 -3 231 40
EK-andel av obeskattade reserver 17 402 12 480 11 700 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 34 179 15 479 8 469 40

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 34 778 33 321 32 348 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 10 129 15 600 17 862 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 40 808 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 3 538 8 894 3 316 0
Summa finansiella skulder 48 445 57 815 94 334 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 7 798 13 432 3 300 0
Leverantörsskulder 7 207 3 869 6 707 0
Övriga kortfristiga skulder 5 602 4 766 7 581 0
Summa operativa skulder 20 607 22 067 17 588 0

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 103 231 95 361 120 391 40
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 27.4 16.7 18.9 -
Avkastning på eget kapital % 80.9 58.5 210.8 -13.8
Soliditet % 33.1 16.2 7.0 100.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 141.7 373.5 1 113.9 0.0
Kassalikviditet % 110.0 46.0 52.0 -
Likviditetsberedskap % 0.08 0.01 0.05 -
Räntetäckningsgrad % 8.19 3.93 3.78 -
Omsättning per anställd (tkr) 3 853 2 314 3 131 -
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 055 388 592 n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 661 409 564 -

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 85
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 85 11 072
Värdeförändring (%) 162.0 85 11 072
Tillväxt i omsättning (%) 20.0 378 11 072
Rörelsemarginal (%) 27.4 80 11 072
Avkastning på eget kapital (%) 80.9 118 11 072
Soliditet (%) 33.1 1 179 11 072
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 853 163 11 072
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 055 37 11 072
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 661 226 11 072
Nettoomsättning (tkr) 100 185 126 11 072
Rörelseresultat (tkr) 27 430 29 11 072
Antal anställda 26 253 11 072
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

HLL Hyreslandslaget Norra Norrland AB har ökat omsättningen senaste året med 20.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 126 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 072 företag i länet.

Rörelsemarginal

HLL Hyreslandslaget Norra Norrland AB har det senaste året en rörelsemarginal på 27.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 80 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 072 företag i länet.

Antal anställda

HLL Hyreslandslaget Norra Norrland AB har under det senaste året 26 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 53. Företaget är under jämförelseåret den 253 största arbetsgivaren av 11 072 i länet.

Soliditet

HLL Hyreslandslaget Norra Norrland AB har under det senaste året en soliditet på 33.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 25%. Företaget är under jämförelseåret det 1 179 mest solventa företaget av 11 072 i länet.

Värderating

HLL Hyreslandslaget Norra Norrland AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall självt och genom dotterbolag bedriva uthyrning av bygg och anläggningsmaskiner som används vi nybyggnation och underhållsarbeten, containers och bodar, förbrukningsmaterial och personlig skyddsutrustning i byggbranschen, förvärva fast och lösegendom samt förvältning därav, driva handel med byggmaterial, utföra konsultverksamhet inom ovanstående verksamhetsområden samt även idka annan därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se