>

Imega Display AB

Org.nr:

556902-5413

Adress:

Industrigatan 4

Postnummer:

982 31 Gällivare

Telefon:

0970-800580
Visa allt om Imega Display AB

Bolaget


Bolagets värderating: V
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 3 3 3 4
Nettoomsättning (tkr) 4 207 3 088 2 928 3 711
Rörelseresultat (tkr) 386 98 -85 -58
Årets resultat (tkr) 241 76 -106 -83
Summa eget kapital (tkr) 430 126 51 7
Rörelsemarginal % 9.2 3.2 -2.9 -1.6
Avk. eget kapital % 109.4 85.9 -365.5 -171.1
Soliditet % 26.9 17.5 6.4 0.6
Omsättning/anställd (tkr) 1 402 1 029 976 928
Resultat/anställd (tkr) 129 33 -28 -15
Lön/anställd (tkr) 476 412 424 388

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 4 207 3 088 2 928 3 711
Arbetskraftskostnad -1 429 -1 237 -1 271 -1 551
Avskrivningar -11 -108 -108 -80
Andra rörelsekostnader -1 818 -1 203 -1 054 -1 583
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 49 26 0 0
Övriga rörelsekostnader -612 -468 -580 -555
Rörelseresultat 386 98 -85 -58
Ränteintäkter 0 1 2 0
Räntekostnader -14 -23 -23 -25
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -14 -22 -21 -25
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 372 76 -106 -83
Skatt -68 0 0 0
Årets resultat 304 76 -106 -83
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 304 76 -106 -83
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -62 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -18 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 19 29 138 213
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 19 29 138 213
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 19 29 138 213
Varulager 315 316 238 225
Kundfordringar 1 120 321 363 586
Övriga omsättningstillgångar 118 53 52 107
Summa operativa omsättningstillgångar 1 553 690 653 918
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 30 0 5 14
Likvida medel 0 0 0 0
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 30 0 5 14
Summa tillgångar 1 602 719 796 1 145

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 368 126 51 7
EK-andel av obeskattade reserver 62 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 430 126 51 7

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 12 28 90
Externa finansiella skulder, kortfristiga 243 237 198 284
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 460 0 0 0
Summa finansiella skulder 703 249 226 374

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 18 0 0 0
Leverantörsskulder 12 130 296 390
Övriga kortfristiga skulder 439 214 223 375
Summa operativa skulder 469 344 519 765

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 1 602 719 796 1 146
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 9.2 3.2 -2.9 -1.6
Avkastning på eget kapital % 109.4 85.9 -365.5 -171.1
Soliditet % 26.9 17.5 6.4 0.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 163.3 197.6 443.1 5 342.9
Kassalikviditet % 107.0 64.0 58.0 66.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 27.57 4.3 -3.61 -2.32
Omsättning per anställd (tkr) 1 402 1 029 976 928
Rörelseresultat per anställd (tkr) 129 33 -28 -15
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 476 412 424 388

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 1 634
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 634 11 072
Värdeförändring (%) 170.0 78 11 072
Tillväxt i omsättning (%) 36.0 203 11 072
Rörelsemarginal (%) 9.2 548 11 072
Avkastning på eget kapital (%) 109.4 51 11 072
Soliditet (%) 26.9 1 379 11 072
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 402 1 003 11 072
Rörelseresultat per anställd (tkr) 129 636 11 072
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 476 1 085 11 072
Nettoomsättning (tkr) 4 207 1 768 11 072
Rörelseresultat (tkr) 386 1 101 11 072
Antal anställda 3 1 919 11 072
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Imega Display AB har ökat omsättningen senaste året med 36.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 0.0%. Företaget är under jämförelseåret det 1 768 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 072 företag i länet.

Rörelsemarginal

Imega Display AB har det senaste året en rörelsemarginal på 9.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 10%. Företaget har under jämförelseåret den 548 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 072 företag i länet.

Antal anställda

Imega Display AB har under det senaste året 3 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 1. Företaget är under jämförelseåret den 1 919 största arbetsgivaren av 11 072 i länet.

Soliditet

Imega Display AB har under det senaste året en soliditet på 26.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 56%. Företaget är under jämförelseåret det 1 379 mest solventa företaget av 11 072 i länet.

Värderating

Imega Display AB har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget ska leverera varor och tjänster inom skylt, dekor, reklam, profil & arbetskläder, present & profilreklam samt där tillhörande tjänster.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se