>

Örtkvisten AB

Org.nr:

556883-8154

Adress:

Vaktelvägen 2

Postnummer:

703 48 Örebro

Telefon:

019-262507
Visa allt om Örtkvisten AB

Bolaget


Bolagets värderating: V
Företagsinformation 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Antal anställda 4 4 4 4
Nettoomsättning (tkr) 4 790 4 290 3 776 3 093
Rörelseresultat (tkr) 190 233 -20 -9
Årets resultat (tkr) 148 187 -20 -9
Summa eget kapital (tkr) 439 291 104 124
Rörelsemarginal % 4.0 5.4 -0.5 -0.3
Avk. eget kapital % 40.5 95.2 -17.5 -7.0
Soliditet % 48.0 39.5 20.1 19.6
Omsättning/anställd (tkr) 1 198 1 073 944 773
Resultat/anställd (tkr) 48 58 -5 -2
Lön/anställd (tkr) 641 471 545 371

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Nettoomsättning 4 790 4 290 3 776 3 093
Arbetskraftskostnad -2 564 -1 885 -2 178 -1 482
Avskrivningar -14 -113 -144 -140
Andra rörelsekostnader -1 545 -1 450 -1 341 -896
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 405 205 617 268
Övriga rörelsekostnader -882 -814 -750 -852
Rörelseresultat 190 233 -20 -9
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 0 0 0 0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 190 233 -20 -9
Skatt -42 -45 0 0
Årets resultat 148 188 -20 -9
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 148 188 -20 -9
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 34 49 162 258
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 34 49 162 258
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 34 49 162 258
Varulager 61 65 68 63
Kundfordringar 37 18 11 54
Övriga omsättningstillgångar 1 82 109 94
Summa operativa omsättningstillgångar 99 165 188 211
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 781 522 168 164
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 781 522 168 164
Summa tillgångar 914 736 518 633

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 439 291 104 124
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 439 291 104 124

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 70 117 96 80
Övriga kortfristiga skulder 405 327 318 429
Summa operativa skulder 475 444 414 509

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 914 735 518 633
Nyckeltal i genomsnitt 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Rörelsemarginal % 4.0 5.4 -0.5 -0.3
Avkastning på eget kapital % 40.5 95.2 -17.5 -7.0
Soliditet % 48.0 39.5 20.1 19.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 172.0 140.0 70.0 61.0
Likviditetsberedskap % 0.16 0.12 0.04 0.05
Räntetäckningsgrad % - - - -
Omsättning per anställd (tkr) 1 198 1 073 944 773
Rörelseresultat per anställd (tkr) 48 58 -5 -2
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 641 471 545 371

Rankning i länet (Örebro)

Företagets placering i Örebro: 1 941
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 941 12 724
Värdeförändring (%) 90.0 202 12 724
Tillväxt i omsättning (%) 14.0 611 12 724
Rörelsemarginal (%) 5.4 1 031 12 724
Avkastning på eget kapital (%) 95.2 110 12 724
Soliditet (%) 39.5 1 012 12 724
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 073 1 532 12 724
Rörelseresultat per anställd (tkr) 58 1 228 12 724
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 471 1 272 12 724
Nettoomsättning (tkr) 4 290 1 890 12 724
Rörelseresultat (tkr) 233 1 453 12 724
Antal anställda 4 1 805 12 724
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Örtkvisten AB har ökat omsättningen senaste året med 12.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 0.0%. Företaget är under jämförelseåret det 1 890 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 724 företag i länet.

Rörelsemarginal

Örtkvisten AB har det senaste året en rörelsemarginal på 4.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 27%. Företaget har under jämförelseåret den 1 031 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 724 företag i länet.

Antal anställda

Örtkvisten AB har under det senaste året 4 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 1. Företaget är under jämförelseåret den 1 805 största arbetsgivaren av 12 724 i länet.

Soliditet

Örtkvisten AB har under det senaste året en soliditet på 48.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 63%. Företaget är under jämförelseåret det 1 012 mest solventa företaget av 12 724 i länet.

Värderating

Örtkvisten AB har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva restaurangrörelse och cateringverksamhet, förvaltning av fastigheter och handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se