>

Pitholmens Byggtjänst AB

Org.nr:

556883-1456

Adress:

Strömnäsgatan 64

Postnummer:

941 40 Piteå

Telefon:

070-2592423
Visa allt om Pitholmens Byggtjänst AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 10 9 8 6
Nettoomsättning (tkr) 11 805 8 739 6 981 5 070
Rörelseresultat (tkr) 400 -85 197 30
Årets resultat (tkr) 226 -5 104 15
Summa eget kapital (tkr) 526 221 290 154
Rörelsemarginal % 3.4 -1.0 2.8 0.6
Avk. eget kapital % 81.4 -27.0 61.6 12.9
Soliditet % 14.6 8.6 14.2 10.4
Omsättning/anställd (tkr) 1 181 971 873 845
Resultat/anställd (tkr) 40 -9 25 5
Lön/anställd (tkr) 558 549 428 366

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 11 805 8 739 6 981 5 070
Arbetskraftskostnad -5 575 -4 944 -3 420 -2 195
Avskrivningar -12 -24 -24 -20
Andra rörelsekostnader -4 749 -2 720 -2 458 -2 094
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 103 54 14 0
Övriga rörelsekostnader -1 172 -1 190 -896 -731
Rörelseresultat 400 -85 197 30
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader -5 0 -19 -5
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -5 0 -19 -5
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 395 -85 178 25
Skatt -91 16 -41 -6
Årets resultat 304 -69 137 19
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 304 -69 137 19
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -78 64 -33 -5
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -22 18 -9 -1
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 14 26 50 73
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 14 26 50 73
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 14 26 50 73
Varulager 45 0 0 0
Kundfordringar 1 766 1 375 870 585
Övriga omsättningstillgångar 161 104 83 39
Summa operativa omsättningstillgångar 1 972 1 479 953 624
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 1 614 1 076 1 037 781
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 614 1 076 1 037 781
Summa tillgångar 3 600 2 581 2 040 1 478

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 448 221 226 123
EK-andel av obeskattade reserver 78 0 64 31
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 526 221 290 154

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 222 238 218 213
Leverantörsskulder 998 758 600 417
Övriga kortfristiga skulder 1 853 1 364 931 694
Summa operativa skulder 3 073 2 360 1 749 1 324

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 3 599 2 581 2 039 1 478
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 3.4 -1.0 2.8 0.6
Avkastning på eget kapital % 81.4 -27.0 61.6 12.9
Soliditet % 14.6 8.6 14.2 10.4
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 124.0 120.0 130.0 126.0
Likviditetsberedskap % 0.14 0.12 0.15 0.15
Räntetäckningsgrad % 80 - 10.37 6
Omsättning per anställd (tkr) 1 181 971 873 845
Rörelseresultat per anställd (tkr) 40 -9 25 5
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 558 549 428 366

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 1 410
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 410 11 072
Värdeförändring (%) 173.0 74 11 072
Tillväxt i omsättning (%) 35.0 210 11 072
Rörelsemarginal (%) 3.4 1 113 11 072
Avkastning på eget kapital (%) 81.4 116 11 072
Soliditet (%) 14.6 1 712 11 072
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 181 1 274 11 072
Rörelseresultat per anställd (tkr) 40 1 182 11 072
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 558 567 11 072
Nettoomsättning (tkr) 11 805 970 11 072
Rörelseresultat (tkr) 400 1 090 11 072
Antal anställda 10 792 11 072
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Pitholmens Byggtjänst AB har ökat omsättningen senaste året med 35.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 970 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 072 företag i länet.

Rörelsemarginal

Pitholmens Byggtjänst AB har det senaste året en rörelsemarginal på 3.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 1 113 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 072 företag i länet.

Antal anställda

Pitholmens Byggtjänst AB har under det senaste året 10 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 792 största arbetsgivaren av 11 072 i länet.

Soliditet

Pitholmens Byggtjänst AB har under det senaste året en soliditet på 14.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det 1 712 mest solventa företaget av 11 072 i länet.

Värderating

Pitholmens Byggtjänst AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva byggverksamhet och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se