>

Byggnor Närke AB

Org.nr:

556872-7555

Adress:

Örnrosgatan 2

Postnummer:

702 32 Örebro

Telefon:

019-107720
Visa allt om Byggnor Närke AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Antal anställda 8 8 7 6
Nettoomsättning (tkr) 46 321 17 483 13 393 9 049
Rörelseresultat (tkr) 2 608 1 513 926 1 014
Årets resultat (tkr) 1 509 912 540 583
Summa eget kapital (tkr) 5 162 3 150 1 978 1 263
Rörelsemarginal % 5.6 8.7 6.9 11.2
Avk. eget kapital % 48.4 45.7 44.2 90.2
Soliditet % 34.9 37.8 36.3 28.8
Omsättning/anställd (tkr) 5 790 2 185 1 913 1 508
Resultat/anställd (tkr) 326 189 132 169
Lön/anställd (tkr) 664 545 476 521

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 46 321 17 483 13 393 9 049
Arbetskraftskostnad -5 310 -4 358 -3 332 -3 127
Avskrivningar -103 -60 -60 -42
Andra rörelsekostnader -34 074 -10 210 -7 828 -4 230
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -4 226 -1 342 -1 247 -636
Rörelseresultat 2 608 1 513 926 1 014
Ränteintäkter 0 2 2 4
Räntekostnader -1 -7 -7 -9
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -1 -5 -5 -5
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 2 607 1 508 921 1 009
Skatt -594 -337 -206 -224
Årets resultat 2 013 1 171 716 785
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 2 013 1 171 716 785
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -504 -260 -176 -202
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -142 -73 -50 -57
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 259 133 193 254
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 259 133 193 254
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 259 133 193 254
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 4 773 3 860 1 464 1 881
Övriga omsättningstillgångar 0 2 0 700
Summa operativa omsättningstillgångar 4 773 3 862 1 464 2 581
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 9 746 4 345 3 789 1 551
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 9 746 4 345 3 789 1 551
Summa tillgångar 14 778 8 340 5 446 4 386

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 3 886 2 377 1 465 925
EK-andel av obeskattade reserver 1 276 773 513 338
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 5 162 3 150 1 978 1 263

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 373 231 145 95
Leverantörsskulder 4 403 2 202 1 215 1 356
Övriga kortfristiga skulder 4 840 2 757 2 109 1 671
Summa operativa skulder 9 616 5 190 3 469 3 122

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 14 778 8 340 5 447 4 385
Nyckeltal i genomsnitt 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Rörelsemarginal % 5.6 8.7 6.9 11.2
Avkastning på eget kapital % 48.4 45.7 44.2 90.2
Soliditet % 34.9 37.8 36.3 28.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 157.0 165.0 158.0 137.0
Likviditetsberedskap % 0.21 0.25 0.28 0.17
Räntetäckningsgrad % 2 608 216.43 132.57 113.11
Omsättning per anställd (tkr) 5 790 2 185 1 913 1 508
Rörelseresultat per anställd (tkr) 326 189 132 169
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 664 545 476 521

Rankning i länet (Örebro)

Företagets placering i Örebro: 320
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 320 12 724
Värdeförändring (%) 192.0 70 12 724
Tillväxt i omsättning (%) 165.0 16 12 724
Rörelsemarginal (%) 5.6 1 013 12 724
Avkastning på eget kapital (%) 48.4 473 12 724
Soliditet (%) 34.9 1 175 12 724
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 790 127 12 724
Rörelseresultat per anställd (tkr) 326 307 12 724
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 664 272 12 724
Nettoomsättning (tkr) 46 321 393 12 724
Rörelseresultat (tkr) 2 608 458 12 724
Antal anställda 8 1 052 12 724
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Byggnor Närke AB har ökat omsättningen senaste året med 165.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 11%. Företaget är under jämförelseåret det 393 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 724 företag i länet.

Rörelsemarginal

Byggnor Närke AB har det senaste året en rörelsemarginal på 5.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 1 013 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 724 företag i länet.

Antal anställda

Byggnor Närke AB har under det senaste året 8 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 20. Företaget är under jämförelseåret den 1 052 största arbetsgivaren av 12 724 i länet.

Soliditet

Byggnor Närke AB har under det senaste året en soliditet på 34.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 36%. Företaget är under jämförelseåret det 1 175 mest solventa företaget av 12 724 i länet.

Värderating

Byggnor Närke AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva ny-, till- ombyggnation och inredning av hus, äga och förvalta fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se