>

Therese.Larsson AB

Org.nr:

556870-6682

Adress:

Box 27

Postnummer:

432 06 Bua

Telefon:

0340-672114
Visa allt om Therese.Larsson AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 18 4 5 5
Nettoomsättning (tkr) 26 692 12 262 11 584 11 218
Rörelseresultat (tkr) 486 129 86 205
Årets resultat (tkr) 70 97 61 153
Summa eget kapital (tkr) 702 432 385 374
Rörelsemarginal % 1.8 1.1 0.7 1.8
Avk. eget kapital % 59.7 23.7 16.3 48.6
Soliditet % 6.9 33.2 32.7 31.5
Omsättning/anställd (tkr) 1 483 3 066 2 317 2 244
Resultat/anställd (tkr) 27 32 17 41
Lön/anställd (tkr) - 425 322 293

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 26 692 12 262 11 584 11 218
Arbetskraftskostnad 0 -1 698 -1 610 -1 463
Avskrivningar -486 -45 -40 -24
Andra rörelsekostnader -25 728 -10 390 -9 848 -9 526
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 10 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -2 0 0 0
Rörelseresultat 486 129 86 205
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader -41 -1 -3 -6
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -41 -1 -3 -6
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 445 128 83 199
Skatt -107 -31 -21 -47
Årets resultat 338 97 62 152
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 338 97 62 152
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -268 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -76 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar        
Goodwill 3 360 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 3 360 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 1 759 103 148 107
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 759 103 148 107
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 5 119 103 148 107
Varulager 1 659 467 472 439
Kundfordringar 171 18 14 18
Övriga omsättningstillgångar 278 112 97 53
Summa operativa omsättningstillgångar 2 108 597 583 510
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 20 7 7 7
Likvida medel 2 950 596 439 564
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 2 970 603 446 571
Summa tillgångar 10 197 1 303 1 177 1 188

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 406 405 358 347
EK-andel av obeskattade reserver 296 27 27 27
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 702 432 385 374

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 4 911 0 10 30
Externa finansiella skulder, kortfristiga 489 10 20 20
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 5 400 10 30 50

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 83 8 8 8
Leverantörsskulder 1 590 365 305 356
Övriga kortfristiga skulder 2 422 487 449 400
Summa operativa skulder 4 095 860 762 764

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 10 197 1 302 1 177 1 188
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 1.8 1.1 0.7 1.8
Avkastning på eget kapital % 59.7 23.7 16.3 48.6
Soliditet % 6.9 33.2 32.7 31.5
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 769.6 2.3 7.8 13.4
Kassalikviditet % 76.0 84.0 71.0 82.0
Likviditetsberedskap % 0.11 0.05 0.04 0.05
Räntetäckningsgrad % 11.85 129 28.67 34.17
Omsättning per anställd (tkr) 1 483 3 066 2 317 2 244
Rörelseresultat per anställd (tkr) 27 32 17 41
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - 425 322 293

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 2 003
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 2 003 18 644
Värdeförändring (%) 88.0 263 18 644
Tillväxt i omsättning (%) 118.0 34 18 644
Rörelsemarginal (%) 1.8 1 920 18 644
Avkastning på eget kapital (%) 59.7 424 18 644
Soliditet (%) 6.9 2 530 18 644
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 483 1 464 18 644
Rörelseresultat per anställd (tkr) 27 1 937 18 644
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - 2 634 18 644
Nettoomsättning (tkr) 26 692 713 18 644
Rörelseresultat (tkr) 486 1 538 18 644
Antal anställda 18 526 18 644
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Therese.Larsson AB har ökat omsättningen senaste året med 118.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 713 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 644 företag i länet.

Rörelsemarginal

Therese.Larsson AB har det senaste året en rörelsemarginal på 1.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 1 920 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 644 företag i länet.

Antal anställda

Therese.Larsson AB har under det senaste året 18 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 526 största arbetsgivaren av 18 644 i länet.

Soliditet

Therese.Larsson AB har under det senaste året en soliditet på 6.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 2 530 mest solventa företaget av 18 644 i länet.

Värderating

Therese.Larsson AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Therese Ebba Rebecca Berntsson (f. 1985) Ledamot, Verkställande direktör
Kjell Niklas Joachim Svenmyr (f. 1975) Suppleant
Bengt Daniel Johansson (f. 1978) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva detalj- handelsrörelse med dagligvaror inom ICA-verksamheten i Sverige och annan därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se