>

Arctic Bygg AB

Org.nr:

556863-8695

Adress:

Sjöfartsgatan 20

Postnummer:

974 32 Luleå

Telefon:

070-3334163
Visa allt om Arctic Bygg AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 4 4 2 2
Nettoomsättning (tkr) 5 774 5 540 3 825 2 588
Rörelseresultat (tkr) 332 -276 255 261
Årets resultat (tkr) 133 -164 142 149
Summa eget kapital (tkr) 434 229 502 313
Rörelsemarginal % 5.7 -5.0 6.7 10.1
Avk. eget kapital % 61.8 -74.7 46.3 90.9
Soliditet % 15.0 8.1 28.3 34.6
Omsättning/anställd (tkr) 1 444 1 385 1 913 1 294
Resultat/anställd (tkr) 83 -69 128 131
Lön/anställd (tkr) 419 512 323 226

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 5 774 5 540 3 825 2 588
Arbetskraftskostnad -1 676 -2 049 -646 -452
Avskrivningar -214 -182 -100 -31
Andra rörelsekostnader -2 493 -2 811 -2 223 -1 612
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 219 268 36 189
Övriga rörelsekostnader -1 278 -1 042 -637 -421
Rörelseresultat 332 -276 255 261
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader -46 -28 -13 -9
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -46 -28 -13 -9
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 286 -304 242 252
Skatt -81 31 -53 -56
Årets resultat 205 -273 189 196
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 205 -273 189 196
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -72 109 -47 -47
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -20 31 -13 -13
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 1 492 1 790 893 547
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 492 1 790 893 547
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 1 492 1 790 893 547
Varulager 273 273 423 0
Kundfordringar 879 545 222 37
Övriga omsättningstillgångar 181 84 111 42
Summa operativa omsättningstillgångar 1 333 902 756 79
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 76 151 127 280
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 76 151 127 280
Summa tillgångar 2 901 2 843 1 776 906

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 362 229 393 251
EK-andel av obeskattade reserver 72 0 109 62
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 434 229 502 313

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 1 373 1 692 333 293
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 1 373 1 692 333 293

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 159 2 72 68
Leverantörsskulder 270 379 380 147
Övriga kortfristiga skulder 665 541 489 86
Summa operativa skulder 1 094 922 941 301

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 2 901 2 843 1 776 907
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 5.7 -5.0 6.7 10.1
Avkastning på eget kapital % 61.8 -74.7 46.3 90.9
Soliditet % 15.0 8.1 28.3 34.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 316.5 738.9 66.3 93.5
Kassalikviditet % 121.0 85.0 53.0 154.0
Likviditetsberedskap % 0.01 0.03 0.03 0.11
Räntetäckningsgrad % 7.22 -9.86 19.62 29
Omsättning per anställd (tkr) 1 444 1 385 1 913 1 294
Rörelseresultat per anställd (tkr) 83 -69 128 131
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 419 512 323 226

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 1 639
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 639 11 072
Värdeförändring (%) 201.0 59 11 072
Tillväxt i omsättning (%) 4.0 992 11 072
Rörelsemarginal (%) 5.7 820 11 072
Avkastning på eget kapital (%) 61.8 220 11 072
Soliditet (%) 15.0 1 704 11 072
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 444 957 11 072
Rörelseresultat per anställd (tkr) 83 889 11 072
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 419 1 425 11 072
Nettoomsättning (tkr) 5 774 1 524 11 072
Rörelseresultat (tkr) 332 1 148 11 072
Antal anställda 4 1 677 11 072
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Arctic Bygg AB har ökat omsättningen senaste året med 4.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 1 524 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 072 företag i länet.

Rörelsemarginal

Arctic Bygg AB har det senaste året en rörelsemarginal på 5.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 820 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 072 företag i länet.

Antal anställda

Arctic Bygg AB har under det senaste året 4 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 1 677 största arbetsgivaren av 11 072 i länet.

Soliditet

Arctic Bygg AB har under det senaste året en soliditet på 15.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det 1 704 mest solventa företaget av 11 072 i länet.

Värderating

Arctic Bygg AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva entreprenad- verksamhet inom byggbranschen samt utföra snickeri- och markarbeten jämte därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se