>

LIMIA Sverige AB

Org.nr:

556858-5631

Adress:

Tegelbruket 130

Postnummer:

694 91 Hallsberg

Telefon:

070-2174304
Visa allt om LIMIA Sverige AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 18 16 16 19
Nettoomsättning (tkr) 6 897 6 888 7 067 7 547
Rörelseresultat (tkr) 4 103 255 214 103
Årets resultat (tkr) 3 919 47 12 28
Summa eget kapital (tkr) 4 121 202 81 343
Rörelsemarginal % 59.5 3.7 3.0 1.4
Avk. eget kapital % 181.3 32.5 -17.9 8.5
Soliditet % 36.4 2.0 4.8 17.7
Omsättning/anställd (tkr) 383 431 442 397
Resultat/anställd (tkr) 228 16 13 5
Lön/anställd (tkr) 13 449 428 391

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 6 897 6 888 7 067 7 547
Arbetskraftskostnad -240 -7 179 -6 846 -7 425
Avskrivningar -4 -214 0 0
Andra rörelsekostnader -76 -1 -68 -117
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 4 000 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 237 1 134 230 194
Övriga rörelsekostnader -6 711 -373 -169 -96
Rörelseresultat 4 103 255 214 103
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader -184 -183 -21 -52
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 -173 0
Finansnetto -184 -183 -194 -52
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 3 919 72 20 51
Skatt 0 -26 -58 -23
Årets resultat 3 919 46 -38 28
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 3 919 46 -38 28
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 9 320 9 525 0 0
Maskiner och inventarier 981 61 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 10 301 9 586 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 327 327 327 500
Summa operativa anläggningstillgångar 10 628 9 913 327 500
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 76
Övriga omsättningstillgångar 478 51 85 128
Summa operativa omsättningstillgångar 478 51 85 204
Fordringar på koncern- och intresseföretag 207 70 1 274 1 230
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 5 4 1 1
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 212 74 1 275 1 231
Summa tillgångar 11 318 10 038 1 687 1 935

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 4 121 202 81 343
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 4 121 202 81 343

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 4 631 5 418 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 732 672 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 10 2 006 242 111
Summa finansiella skulder 5 373 8 096 242 111

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 51 5 110 1
Övriga kortfristiga skulder 1 773 1 735 1 254 1 480
Summa operativa skulder 1 824 1 740 1 364 1 481

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 11 318 10 038 1 687 1 935
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 59.5 3.7 3.0 1.4
Avkastning på eget kapital % 181.3 32.5 -17.9 8.5
Soliditet % 36.4 2.0 4.8 17.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 130.4 4 007.9 298.8 32.4
Kassalikviditet % 19.0 1.0 5.0 13.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 22.3 1.39 1.95 1.98
Omsättning per anställd (tkr) 383 431 442 397
Rörelseresultat per anställd (tkr) 228 16 13 5
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 13 449 428 391

Rankning i länet (Örebro)

Företagets placering i Örebro: 800
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 800 12 714
Värdeförändring (%) 3 793.0 1 12 714
Tillväxt i omsättning (%) 0.0 1 358 12 714
Rörelsemarginal (%) 59.5 16 12 714
Avkastning på eget kapital (%) 181.3 25 12 714
Soliditet (%) 36.4 1 119 12 714
Nettoomsättning per anställd (tkr) 383 2 036 12 714
Rörelseresultat per anställd (tkr) 228 477 12 714
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 13 2 027 12 714
Nettoomsättning (tkr) 6 897 1 506 12 714
Rörelseresultat (tkr) 4 103 320 12 714
Antal anställda 18 482 12 714
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

LIMIA Sverige AB har ökat omsättningen senaste året med 0.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 1 506 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 714 företag i länet.

Rörelsemarginal

LIMIA Sverige AB har det senaste året en rörelsemarginal på 59.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 16 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 714 företag i länet.

Antal anställda

LIMIA Sverige AB har under det senaste året 18 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den 482 största arbetsgivaren av 12 714 i länet.

Soliditet

LIMIA Sverige AB har under det senaste året en soliditet på 36.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 31%. Företaget är under jämförelseåret det 1 119 mest solventa företaget av 12 714 i länet.

Värderating

LIMIA Sverige AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget ska sköta lagerprodukter, omfattande främst logistik av lagerprodukter, renovering av formmaterial och uthyrning av arbetskraft, konsultation inom byggverksamhet, transporter av gods, förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenligverksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se