>

Neimark Bygg & Plattsättning AB

Org.nr:

556855-5048

Adress:

Gläshulevägen 6

Postnummer:

432 95 Varberg

Telefon:

0708-764656
Visa allt om Neimark Bygg & Plattsättning AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 5 3 2 2
Nettoomsättning (tkr) 5 215 3 262 2 761 2 955
Rörelseresultat (tkr) 99 12 100 218
Årets resultat (tkr) 33 32 77 171
Summa eget kapital (tkr) 484 445 643 570
Rörelsemarginal % 1.9 0.4 3.6 7.4
Avk. eget kapital % 9.2 2.2 12.5 32.8
Soliditet % 32.9 38.9 70.0 58.6
Omsättning/anställd (tkr) 1 043 1 087 1 381 1 478
Resultat/anställd (tkr) 20 4 50 109
Lön/anställd (tkr) 374 401 510 484

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 5 215 3 262 2 761 2 955
Arbetskraftskostnad -1 870 -1 202 -1 019 -968
Avskrivningar -4 0 -13 -18
Andra rörelsekostnader -2 602 -1 715 -1 304 -1 478
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -640 -333 -325 -273
Rörelseresultat 99 12 100 218
Ränteintäkter 0 1 0 4
Räntekostnader 0 0 -1 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 0 1 -1 4
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 99 13 99 222
Skatt -56 -1 -23 -50
Årets resultat 43 12 76 172
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 43 12 76 172
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -5 29 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -1 8 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 28 0 35 53
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 28 0 35 53
Andelar i koncern- och intresseföretag 50 50 50 0
Summa operativa anläggningstillgångar 78 50 85 53
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 478 311 205 364
Övriga omsättningstillgångar 75 182 116 106
Summa operativa omsättningstillgångar 553 493 321 470
Fordringar på koncern- och intresseföretag 172 145 117 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 668 456 395 450
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 840 601 512 450
Summa tillgångar 1 471 1 144 918 973

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 479 445 614 537
EK-andel av obeskattade reserver 5 0 29 33
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 484 445 643 570

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 23 167 16 17
Leverantörsskulder 230 164 44 85
Övriga kortfristiga skulder 734 367 215 300
Summa operativa skulder 987 698 275 402

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 1 471 1 143 918 972
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 1.9 0.4 3.6 7.4
Avkastning på eget kapital % 9.2 2.2 12.5 32.8
Soliditet % 32.9 38.9 70.0 58.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 127.0 179.0 276.0 239.0
Likviditetsberedskap % 0.13 0.14 0.14 0.15
Räntetäckningsgrad % - - 100 -
Omsättning per anställd (tkr) 1 043 1 087 1 381 1 478
Rörelseresultat per anställd (tkr) 20 4 50 109
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 374 401 510 484

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 2 193
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 2 193 18 658
Värdeförändring (%) 7.0 1 270 18 658
Tillväxt i omsättning (%) 60.0 97 18 658
Rörelsemarginal (%) 1.9 1 907 18 658
Avkastning på eget kapital (%) 9.2 1 843 18 658
Soliditet (%) 32.9 1 616 18 658
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 043 2 137 18 658
Rörelseresultat per anställd (tkr) 20 2 022 18 658
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 374 2 320 18 658
Nettoomsättning (tkr) 5 215 2 274 18 658
Rörelseresultat (tkr) 99 2 088 18 658
Antal anställda 5 1 944 18 658
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Neimark Bygg & Plattsättning AB har ökat omsättningen senaste året med 60.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 2 274 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 658 företag i länet.

Rörelsemarginal

Neimark Bygg & Plattsättning AB har det senaste året en rörelsemarginal på 1.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 1 907 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 658 företag i länet.

Antal anställda

Neimark Bygg & Plattsättning AB har under det senaste året 5 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 1 944 största arbetsgivaren av 18 658 i länet.

Soliditet

Neimark Bygg & Plattsättning AB har under det senaste året en soliditet på 32.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det 1 616 mest solventa företaget av 18 658 i länet.

Värderating

Neimark Bygg & Plattsättning AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva byggnation, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se