>

Cronimet Piteå AB

Org.nr:

556848-4801

Adress:

Mejselvägen 11

Postnummer:

943 36 Öjebyn

Telefon:

0920-60770

Moderbolag:

Visa allt om Cronimet Piteå AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 3 4 4 3
Nettoomsättning (tkr) 14 520 7 614 5 987 7 981
Rörelseresultat (tkr) 371 -239 33 202
Årets resultat (tkr) 311 -216 23 168
Summa eget kapital (tkr) 491 180 412 388
Rörelsemarginal % 2.6 -3.1 0.6 2.5
Avk. eget kapital % 92.7 -78.3 5.8 62.1
Soliditet % 9.1 6.6 15.9 22.0
Omsättning/anställd (tkr) 4 840 1 904 1 497 2 660
Resultat/anställd (tkr) 124 -60 8 67
Lön/anställd (tkr) 578 406 456 553

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 14 520 7 614 5 987 7 981
Arbetskraftskostnad -1 733 -1 623 -1 822 -1 660
Avskrivningar -55 -34 -23 0
Andra rörelsekostnader -9 966 -4 394 -3 042 -4 965
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 131 187 240
Övriga rörelsekostnader -2 395 -1 933 -1 254 -1 394
Rörelseresultat 371 -239 33 202
Ränteintäkter 0 2 0 0
Räntekostnader -9 -6 -3 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 7 0 0
Finansnetto -9 3 -3 0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 362 -236 30 202
Skatt -51 4 -7 -18
Årets resultat 311 -232 23 184
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 311 -232 23 184
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 16 0 -16
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 4 0 -4
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 591 331 317 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 591 331 317 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 591 331 317 0
Varulager 1 885 1 228 1 478 559
Kundfordringar 1 242 19 9 0
Övriga omsättningstillgångar 136 496 653 417
Summa operativa omsättningstillgångar 3 263 1 743 2 140 976
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 242 71 10 263
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 120 0
Likvida medel 280 568 1 522
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 522 639 131 785
Summa tillgångar 5 376 2 713 2 588 1 761

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 491 180 396 372
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 16 16
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 491 180 412 388

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 204 60 222 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 97 102 102 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 1 976 1 459 829 474
Summa finansiella skulder 2 277 1 621 1 153 474

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 4 4
Leverantörsskulder 1 545 287 260 199
Övriga kortfristiga skulder 1 063 624 759 695
Summa operativa skulder 2 608 911 1 023 898

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 5 376 2 712 2 588 1 760
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 2.6 -3.1 0.6 2.5
Avkastning på eget kapital % 92.7 -78.3 5.8 62.1
Soliditet % 9.1 6.6 15.9 22.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 463.7 900.6 280.1 122.3
Kassalikviditet % 35.0 44.0 34.0 69.0
Likviditetsberedskap % 0.02 0.07 0 0.07
Räntetäckningsgrad % 41.22 -38.33 11 -
Omsättning per anställd (tkr) 4 840 1 904 1 497 2 660
Rörelseresultat per anställd (tkr) 124 -60 8 67
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 578 406 456 553

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 1 721
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 721 11 072
Värdeförändring (%) 332.0 31 11 072
Tillväxt i omsättning (%) 91.0 57 11 072
Rörelsemarginal (%) 2.6 1 208 11 072
Avkastning på eget kapital (%) 92.7 77 11 072
Soliditet (%) 9.1 1 829 11 072
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 840 103 11 072
Rörelseresultat per anställd (tkr) 124 655 11 072
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 578 493 11 072
Nettoomsättning (tkr) 14 520 825 11 072
Rörelseresultat (tkr) 371 1 110 11 072
Antal anställda 3 1 899 11 072
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Cronimet Piteå AB har ökat omsättningen senaste året med 91.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det 825 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 072 företag i länet.

Rörelsemarginal

Cronimet Piteå AB har det senaste året en rörelsemarginal på 2.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 1 208 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 072 företag i länet.

Antal anställda

Cronimet Piteå AB har under det senaste året 3 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 5. Företaget är under jämförelseåret den 1 899 största arbetsgivaren av 11 072 i länet.

Soliditet

Cronimet Piteå AB har under det senaste året en soliditet på 9.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 1 829 mest solventa företaget av 11 072 i länet.

Värderating

Cronimet Piteå AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva inköp, bearbetning och försäljning av skrot och metallråvaror samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se