>

Hotell Gamla Staden i Kalix AB

Org.nr:

556840-9790

Adress:

Köpmannagatan 4

Postnummer:

952 34 Kalix

Telefon:

0923-75200
Visa allt om Hotell Gamla Staden i Kalix AB

Bolaget


Bolagets värderating: V
Företagsinformation 2017-12 2017-04 2015-12 2014-12
Antal anställda 7 10 10 10
Nettoomsättning (tkr) 5 186 11 114 8 166 7 933
Rörelseresultat (tkr) 236 -71 -378 453
Årets resultat (tkr) 190 -168 -475 356
Summa eget kapital (tkr) 374 117 144 519
Rörelsemarginal % 4.6 -0.6 -4.6 5.7
Avk. eget kapital % 115.5 -96.6 -143.0 104.6
Soliditet % 12.0 3.3 4.0 14.8
Omsättning/anställd (tkr) 741 1 111 817 793
Resultat/anställd (tkr) 51 -5 -38 45
Lön/anställd (tkr) 475 367 413 344

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2017-04 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 5 186 11 114 8 166 7 933
Arbetskraftskostnad -2 218 -4 894 -4 132 -3 444
Avskrivningar -62 -159 -145 -143
Andra rörelsekostnader -1 757 -4 121 -2 847 -2 646
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 120 345 429 414
Övriga rörelsekostnader -1 033 -2 356 -1 849 -1 661
Rörelseresultat 236 -71 -378 453
Ränteintäkter 0 1 0 10
Räntekostnader -47 -98 -96 -118
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 11
Finansnetto -47 -97 -96 -97
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 189 -168 -474 356
Skatt 0 0 0 0
Årets resultat 189 -168 -474 356
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 189 -168 -474 356
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2017-04 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 2 488 2 542 2 648 2 728
Maskiner och inventarier 0 8 61 126
Övriga materiella anläggningstillgångar 35 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 523 2 550 2 709 2 854
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 2 523 2 550 2 709 2 854
Varulager 122 107 168 125
Kundfordringar 291 132 305 269
Övriga omsättningstillgångar 118 262 275 100
Summa operativa omsättningstillgångar 531 501 748 494
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 69 485 145 152
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 69 485 145 152
Summa tillgångar 3 123 3 536 3 602 3 500

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 374 117 144 519
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 374 117 144 519

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 1 118 1 527 1 752 1 652
Externa finansiella skulder, kortfristiga 303 303 303 307
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 1 421 1 830 2 055 1 959

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 5 2 13 8
Leverantörsskulder 372 674 421 366
Övriga kortfristiga skulder 952 913 969 648
Summa operativa skulder 1 329 1 589 1 403 1 022

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 3 124 3 536 3 602 3 500
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2017-04 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 4.6 -0.6 -4.6 5.7
Avkastning på eget kapital % 115.5 -96.6 -143.0 104.6
Soliditet % 12.0 3.3 4.0 14.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 379.9 1 564.1 1 427.1 377.5
Kassalikviditet % 29.0 47.0 43.0 39.0
Likviditetsberedskap % 0.01 0.04 0.02 0.02
Räntetäckningsgrad % 5.02 -0.71 -3.94 4.02
Omsättning per anställd (tkr) 1 111 834 817 793
Rörelseresultat per anställd (tkr) 51 -5 -38 45
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 475 367 413 344

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 1 933
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 933 11 075
Värdeförändring (%) 266.0 40 11 075
Tillväxt i omsättning (%) 36.0 201 11 075
Rörelsemarginal (%) -0.6 1 629 11 075
Avkastning på eget kapital (%) -96.6 1 887 11 075
Soliditet (%) 3.3 1 913 11 075
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 111 1 373 11 075
Rörelseresultat per anställd (tkr) -5 1 607 11 075
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 367 1 670 11 075
Nettoomsättning (tkr) 11 114 1 013 11 075
Rörelseresultat (tkr) -71 1 628 11 075
Antal anställda 10 787 11 075
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Hotell Gamla Staden i Kalix AB har ökat omsättningen senaste året med 36.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det 1 013 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 075 företag i länet.

Rörelsemarginal

Hotell Gamla Staden i Kalix AB har det senaste året en rörelsemarginal på -0.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 1 629 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 075 företag i länet.

Antal anställda

Hotell Gamla Staden i Kalix AB har under det senaste året 10 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 787 största arbetsgivaren av 11 075 i länet.

Soliditet

Hotell Gamla Staden i Kalix AB har under det senaste året en soliditet på 3.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 1 913 mest solventa företaget av 11 075 i länet.

Värderating

Hotell Gamla Staden i Kalix AB har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva hotell-, restaurang- och konsultverksamhet samt äga och förvalta aktier och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se