>

Tandläkare Hamadeh AB

Org.nr:

556816-7315

Adress:

Bäckagårdsvägen 19

Postnummer:

302 40 Halmstad

Telefon:

070-8569564
Visa allt om Tandläkare Hamadeh AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 5 4 5 4
Nettoomsättning (tkr) 6 329 3 721 6 506 5 231
Rörelseresultat (tkr) 695 77 1 283 815
Årets resultat (tkr) 380 88 676 409
Summa eget kapital (tkr) 2 190 1 686 1 804 1 017
Rörelsemarginal % 11.0 2.1 19.7 15.6
Avk. eget kapital % 26.8 1.9 70.0 83.6
Soliditet % 65.1 60.0 54.0 68.3
Omsättning/anställd (tkr) 1 266 930 1 301 1 308
Resultat/anställd (tkr) 139 19 257 204
Lön/anställd (tkr) 459 269 459 399

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 6 329 3 721 6 506 5 231
Arbetskraftskostnad -2 296 -1 074 -2 296 -1 594
Avskrivningar -263 -118 -203 -91
Andra rörelsekostnader -1 240 -859 -1 421 -1 229
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -1 835 -1 593 -1 303 -1 502
Rörelseresultat 695 77 1 283 815
Ränteintäkter 0 0 4 1
Räntekostnader -11 -27 -16 -8
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -11 -27 -12 -7
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 684 50 1 271 808
Skatt -165 -16 -284 -179
Årets resultat 519 34 987 629
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 519 34 987 629
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -140 55 -311 -220
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -40 16 -88 -62
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 8 58 108 158
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 8 58 108 158
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 737 950 818 250
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 737 950 818 250
Andelar i koncern- och intresseföretag 50 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 795 1 008 926 408
Varulager 190 53 80 152
Kundfordringar 316 403 281 212
Övriga omsättningstillgångar 247 161 137 85
Summa operativa omsättningstillgångar 753 617 498 449
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 1 814 1 186 1 915 631
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 814 1 186 1 915 631
Summa tillgångar 3 362 2 811 3 339 1 488

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 1 591 1 211 1 273 797
EK-andel av obeskattade reserver 599 475 531 220
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 2 190 1 686 1 804 1 017

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 524 627 510 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 21 0 0 0
Summa finansiella skulder 545 627 510 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 169 134 150 62
Leverantörsskulder 46 100 124 102
Övriga kortfristiga skulder 411 263 751 308
Summa operativa skulder 626 497 1 025 472

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 3 361 2 810 3 339 1 489
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 11.0 2.1 19.7 15.6
Avkastning på eget kapital % 26.8 1.9 70.0 83.6
Soliditet % 65.1 60.0 54.0 68.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 24.9 37.2 28.3 0.0
Kassalikviditet % 497.0 482.0 267.0 226.0
Likviditetsberedskap % 0.29 0.32 0.29 0.12
Räntetäckningsgrad % 63.18 2.85 80.44 102
Omsättning per anställd (tkr) 1 266 930 1 301 1 308
Rörelseresultat per anställd (tkr) 139 19 257 204
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 459 269 459 399

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 965
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 965 18 658
Värdeförändring (%) 29.0 716 18 658
Tillväxt i omsättning (%) 70.0 78 18 658
Rörelsemarginal (%) 11.0 635 18 658
Avkastning på eget kapital (%) 26.8 1 134 18 658
Soliditet (%) 65.1 397 18 658
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 266 1 789 18 658
Rörelseresultat per anställd (tkr) 139 996 18 658
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 459 1 759 18 658
Nettoomsättning (tkr) 6 329 2 046 18 658
Rörelseresultat (tkr) 695 1 331 18 658
Antal anställda 5 1 930 18 658
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Tandläkare Hamadeh AB har ökat omsättningen senaste året med 70.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 2 046 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 658 företag i länet.

Rörelsemarginal

Tandläkare Hamadeh AB har det senaste året en rörelsemarginal på 11.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 10%. Företaget har under jämförelseåret den 635 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 658 företag i länet.

Antal anställda

Tandläkare Hamadeh AB har under det senaste året 5 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 10. Företaget är under jämförelseåret den 1 930 största arbetsgivaren av 18 658 i länet.

Soliditet

Tandläkare Hamadeh AB har under det senaste året en soliditet på 65.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 46%. Företaget är under jämförelseåret det 397 mest solventa företaget av 18 658 i länet.

Värderating

Tandläkare Hamadeh AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva tandvård, uthyrning av tandläkare samt förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se