>

MTA Bygg & Anläggning i Halmstad AB

Org.nr:

556794-4847

Adress:

Industrivägen 8

Postnummer:

302 41 Halmstad

Telefon:

035-7108850
Visa allt om MTA Bygg & Anläggning i Halmstad AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 166 133 140 109
Nettoomsättning (tkr) 612 147 710 813 556 426 326 611
Rörelseresultat (tkr) 23 516 28 582 16 957 6 185
Årets resultat (tkr) 14 985 15 985 6 836 3 879
Summa eget kapital (tkr) 62 117 50 415 31 294 17 140
Rörelsemarginal % 3.8 4.0 3.0 1.9
Avk. eget kapital % 33.2 53.7 53.3 36.6
Soliditet % 24.4 20.1 12.7 16.8
Omsättning/anställd (tkr) 3 688 5 344 3 974 2 996
Resultat/anställd (tkr) 142 215 121 57
Lön/anställd (tkr) 603 664 547 532

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 612 147 710 813 556 426 326 611
Arbetskraftskostnad -100 151 -88 348 -76 540 -58 014
Avskrivningar -212 -4 052 -2 741 -1 943
Andra rörelsekostnader -470 344 -571 020 -450 111 -253 176
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 081 147 302 392
Övriga rörelsekostnader -19 005 -18 958 -10 379 -7 685
Rörelseresultat 23 516 28 582 16 957 6 185
Ränteintäkter 290 247 96 104
Räntekostnader -76 -64 -53 -73
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 791 -96 -8 552
Finansnetto 1 005 87 35 583
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 24 521 28 669 16 992 6 768
Skatt -5 820 -6 748 -4 083 -1 604
Årets resultat 18 701 21 921 12 909 5 164
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 18 701 21 921 12 909 5 164
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -3 717 -5 936 -5 663 -1 286
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -1 049 -1 674 -1 597 -363
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 1 333 12 634 10 548 5 814
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 333 12 634 10 548 5 814
Andelar i koncern- och intresseföretag 495 495 250 250
Summa operativa anläggningstillgångar 1 828 13 129 10 798 6 064
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 49 098 78 810 60 354 32 154
Övriga omsättningstillgångar 62 622 39 499 42 035 15 103
Summa operativa omsättningstillgångar 111 720 118 309 102 389 47 257
Fordringar på koncern- och intresseföretag 83 292 64 772 42 964 21 466
Övriga externa finansiella tillgångar 25 333 22 074 16 041 12 227
Likvida medel 32 793 32 074 73 753 15 079
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 141 418 118 920 132 758 48 772
Summa tillgångar 254 966 250 358 245 945 102 093

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 41 478 33 493 20 308 11 817
EK-andel av obeskattade reserver 20 639 16 922 10 986 5 323
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 62 117 50 415 31 294 17 140

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 55 770 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 2 089 10 099 0 4 059
Summa finansiella skulder 2 089 10 099 55 770 4 059

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 22 796 19 351 13 313 9 772
Leverantörsskulder 69 261 69 572 2 104 35 089
Övriga kortfristiga skulder 98 703 100 921 143 463 36 034
Summa operativa skulder 190 760 189 844 158 880 80 895

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 254 966 250 358 245 944 102 094
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 3.8 4.0 3.0 1.9
Avkastning på eget kapital % 33.2 53.7 53.3 36.6
Soliditet % 24.4 20.1 12.7 16.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 3.4 20.0 178.2 23.7
Kassalikviditet % 85.0 83.0 87.0 83.0
Likviditetsberedskap % 0.05 0.05 0.13 0.05
Räntetäckningsgrad % 323.64 448.95 321.6 93.71
Omsättning per anställd (tkr) 3 688 5 344 3 974 2 996
Rörelseresultat per anställd (tkr) 142 215 121 57
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 603 664 547 532

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 52
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 52 18 658
Värdeförändring (%) 10.0 1 154 18 658
Tillväxt i omsättning (%) -14.0 2 379 18 658
Rörelsemarginal (%) 3.8 1 577 18 658
Avkastning på eget kapital (%) 33.2 923 18 658
Soliditet (%) 24.4 1 969 18 658
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 688 379 18 658
Rörelseresultat per anställd (tkr) 142 977 18 658
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 603 614 18 658
Nettoomsättning (tkr) 612 147 33 18 658
Rörelseresultat (tkr) 23 516 74 18 658
Antal anställda 166 35 18 658
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

MTA Bygg & Anläggning i Halmstad AB har minskat omsättningen senaste året med -14.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 12%. Företaget är under jämförelseåret det 33 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 658 företag i länet.

Rörelsemarginal

MTA Bygg & Anläggning i Halmstad AB har det senaste året en rörelsemarginal på 3.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 1 577 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 658 företag i länet.

Antal anställda

MTA Bygg & Anläggning i Halmstad AB har under det senaste året 166 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 222.5. Företaget är under jämförelseåret den 35 största arbetsgivaren av 18 658 i länet.

Soliditet

MTA Bygg & Anläggning i Halmstad AB har under det senaste året en soliditet på 24.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 26%. Företaget är under jämförelseåret det 1 969 mest solventa företaget av 18 658 i länet.

Värderating

MTA Bygg & Anläggning i Halmstad AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva bygg- och anläggningsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: -
KoncernInfo 2017-12 2016-12
Antal anställda 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0
Rörelseresultat (tkr) 0 0
Årets resultat (tkr) 0.0 0.0
Summa eget kapital (tkr) 0.0 0.0
Rörelsemarginal (%) - -
Avk. eget kapital (%) - -
Soliditet (%) - -
Omsättning/anställd (tkr) - -
Resultat/anställd (tkr) - -
Lön/anställd (tkr) - -


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se