>

Nordic Plant Center AB

Org.nr:

556792-0227

Adress:

Kärr 80

Postnummer:

312 98 Våxtorp

Telefon:

0430-92013
Visa allt om Nordic Plant Center AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 13 10 10 8
Nettoomsättning (tkr) 15 977 9 437 8 797 7 493
Rörelseresultat (tkr) 1 095 942 953 668
Årets resultat (tkr) 609 133 - 0
Summa eget kapital (tkr) 2 363 1 714 1 156 604
Rörelsemarginal % 6.9 10.0 10.8 8.9
Avk. eget kapital % 31.8 38.9 62.8 59.1
Soliditet % 23.6 19.4 14.7 6.8
Omsättning/anställd (tkr) 1 229 944 880 937
Resultat/anställd (tkr) 84 94 95 84
Lön/anställd (tkr) 430 344 330 374

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 15 977 9 437 8 797 7 493
Arbetskraftskostnad -5 586 -3 444 -3 297 -2 990
Avskrivningar -659 -620 -661 -665
Andra rörelsekostnader -4 843 -1 718 -2 581 -2 404
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 21 0 140 301
Övriga rörelsekostnader -3 815 -2 713 -1 445 -1 067
Rörelseresultat 1 095 942 953 668
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader -257 -225 -244 -312
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -257 -225 -244 -312
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 838 717 709 356
Skatt -189 -159 -157 -80
Årets resultat 649 558 552 276
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 649 558 552 276
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -40 -425 -552 -275
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -11 -120 -156 -77
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 753 795 836 767
Maskiner och inventarier 2 552 3 004 2 642 3 539
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 280 111
Summa materiella anläggningstillgångar 3 305 3 799 3 758 4 417
Andelar i koncern- och intresseföretag 150 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 3 455 3 799 3 758 4 417
Varulager 3 266 3 625 2 741 3 037
Kundfordringar 2 423 1 094 1 010 1 242
Övriga omsättningstillgångar 570 303 354 176
Summa operativa omsättningstillgångar 6 259 5 022 4 105 4 455
Fordringar på koncern- och intresseföretag 264 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 20 20 4 6
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 284 20 4 6
Summa tillgångar 9 998 8 841 7 867 8 878

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 844 235 102 102
EK-andel av obeskattade reserver 1 519 1 479 1 054 502
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 2 363 1 714 1 156 604

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 3 818 4 802 4 553 5 650
Externa finansiella skulder, kortfristiga 571 678 575 694
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 4 389 5 480 5 128 6 344

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 1 213 681 487 700
Leverantörsskulder 820 661 439 240
Övriga kortfristiga skulder 1 213 305 657 989
Summa operativa skulder 3 246 1 647 1 583 1 929

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 9 998 8 841 7 867 8 877
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 6.9 10.0 10.8 8.9
Avkastning på eget kapital % 31.8 38.9 62.8 59.1
Soliditet % 23.6 19.4 14.7 6.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 185.8 319.7 443.7 1 051.1
Kassalikviditet % 116.0 86.0 82.0 74.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 4.26 4.19 3.91 2.14
Omsättning per anställd (tkr) 1 229 944 880 937
Rörelseresultat per anställd (tkr) 84 94 95 84
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 430 344 330 374

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 1 310
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 310 18 658
Värdeförändring (%) 45.0 499 18 658
Tillväxt i omsättning (%) 69.0 79 18 658
Rörelsemarginal (%) 6.9 1 106 18 658
Avkastning på eget kapital (%) 31.8 975 18 658
Soliditet (%) 23.6 1 996 18 658
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 229 1 846 18 658
Rörelseresultat per anställd (tkr) 84 1 392 18 658
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 430 1 995 18 658
Nettoomsättning (tkr) 15 977 1 094 18 658
Rörelseresultat (tkr) 1 095 1 038 18 658
Antal anställda 13 750 18 658
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Nordic Plant Center AB har ökat omsättningen senaste året med 69.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det 1 094 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 658 företag i länet.

Rörelsemarginal

Nordic Plant Center AB har det senaste året en rörelsemarginal på 6.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 1 106 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 658 företag i länet.

Antal anställda

Nordic Plant Center AB har under det senaste året 13 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 4. Företaget är under jämförelseåret den 750 största arbetsgivaren av 18 658 i länet.

Soliditet

Nordic Plant Center AB har under det senaste året en soliditet på 23.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 36%. Företaget är under jämförelseåret det 1 996 mest solventa företaget av 18 658 i länet.

Värderating

Nordic Plant Center AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva odling och försäljning av skogsplantor samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se