>

Hancap AB (publ)

Org.nr:

556789-7144

Adress:

Sjöporten 2

Postnummer:

417 64 Göteborg

Telefon:

035-172300

Moderbolag:

HANSEN CAPITAL SA
Visa allt om Hancap AB (publ)

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 8 11 8 5
Nettoomsättning (tkr) 23 618 12 584 17 541 3 905
Rörelseresultat (tkr) -19 567 -14 634 -100 942 2 675
Årets resultat (tkr) -35 154 -57 585 -112 058 1 024
Summa eget kapital (tkr) 153 091 194 335 192 488 322 675
Rörelsemarginal % -82.8 -116.3 -575.5 68.5
Avk. eget kapital % -30.2 -30.4 -47.5 -2.6
Soliditet % 22.1 26.3 53.8 71.8
Omsättning/anställd (tkr) 2 952 1 144 2 193 781
Resultat/anställd (tkr) -2 446 -1 330 -12 618 535
Lön/anställd (tkr) 1 533 1 326 960 441

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 23 618 12 584 17 541 3 905
Arbetskraftskostnad -12 261 -14 586 -7 676 -2 207
Avskrivningar -49 -49 0 0
Andra rörelsekostnader -16 313 -12 336 -7 139 981
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag -14 527 -245 -103 500 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -35 -2 -168 -4
Rörelseresultat -19 567 -14 634 -100 942 2 675
Ränteintäkter 30 307 2 0 1
Räntekostnader -48 902 -31 819 -21 536 -8 110
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -14 359 -12 375 0 -2 807
Finansnetto -32 954 -44 192 -21 536 -10 916
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -52 521 -58 826 -122 478 -8 241
Skatt 0 0 0 0
Årets resultat -52 521 -58 826 -122 478 -8 241
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -52 521 -58 826 -122 478 -8 241
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0





Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 393 442 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 393 442 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 407 707 415 234 345 134 318 155
Summa operativa anläggningstillgångar 408 100 415 676 345 134 318 155
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 6 371 48 524 5 526 2 244
Summa operativa omsättningstillgångar 6 371 48 524 5 526 2 244
Fordringar på koncern- och intresseföretag 276 169 254 849 5 909 1 784
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 125 000
Likvida medel 1 470 20 614 1 014 2 470
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 277 639 275 463 6 923 129 254
Summa tillgångar 692 110 739 663 357 583 449 653

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 153 091 194 335 192 488 322 675
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 153 091 194 335 192 488 322 675

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 430 715 463 956 54 502 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 5 000 5 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 66 976 33 632 21 044 7 823
Summa finansiella skulder 497 691 497 588 80 546 12 823

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 4 665 6 431 10 902 104 744
Leverantörsskulder 3 810 4 050 2 748 558
Övriga kortfristiga skulder 32 853 37 259 70 899 8 853
Summa operativa skulder 41 328 47 740 84 549 114 155

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 692 110 739 663 357 583 449 653
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % -82.8 -116.3 -575.5 68.5
Avkastning på eget kapital % -30.2 -30.4 -47.5 -2.6
Soliditet % 22.1 26.3 53.8 71.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 325.1 256.0 41.8 4.0
Kassalikviditet % 8.0 92.0 7.0 21.0
Likviditetsberedskap % 0.06 1.64 0.06 0.63
Räntetäckningsgrad % -0.07 -0.85 -4.69 -0.02
Omsättning per anställd (tkr) 2 952 1 144 2 193 781
Rörelseresultat per anställd (tkr) -2 446 -1 330 -12 618 535
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 533 1 326 960 441

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 70
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 70 18 658
Värdeförändring (%) -16.0 2 043 18 658
Tillväxt i omsättning (%) 88.0 51 18 658
Rörelsemarginal (%) -82.8 2 631 18 658
Avkastning på eget kapital (%) -30.2 2 464 18 658
Soliditet (%) 22.1 2 062 18 658
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 952 546 18 658
Rörelseresultat per anställd (tkr) -2 446 2 635 18 658
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 533 9 18 658
Nettoomsättning (tkr) 23 618 792 18 658
Rörelseresultat (tkr) -19 567 2 624 18 658
Antal anställda 8 1 236 18 658
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Hancap AB (publ) har ökat omsättningen senaste året med 88.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 8%. Företaget är under jämförelseåret det 792 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 658 företag i länet.

Rörelsemarginal

Hancap AB (publ) har det senaste året en rörelsemarginal på -82.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 12%. Företaget har under jämförelseåret den 2 631 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 658 företag i länet.

Antal anställda

Hancap AB (publ) har under det senaste året 8 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 5. Företaget är under jämförelseåret den 1 236 största arbetsgivaren av 18 658 i länet.

Soliditet

Hancap AB (publ) har under det senaste året en soliditet på 22.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 45%. Företaget är under jämförelseåret det 2 062 mest solventa företaget av 18 658 i länet.

Värderating

Hancap AB (publ) har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska direkt eller indirekt, genom hel- eller delägda bolag, äga och förvalta aktier samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: V-
KoncernInfo 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 296 343 187 134
Nettoomsättning (tkr) 797 193 762 615 424 857 197 358
Rörelseresultat (tkr) -58 408 -1 724 -91 034 7 800
Årets resultat (tkr) -123 701 -117 637 -125 955 -3 950
Summa eget kapital (tkr) -20 224 109 577 168 095 312 175
Rörelsemarginal (%) -7.3 -0.2 -21.4 4.0
Avk. eget kapital (%) -276.9 -84.7 -52.5 -1.3
Soliditet (%) -2.9 13.2 27.3 59.1
Omsättning/anställd (tkr) 2 693 2 223 2 272 1 473
Resultat/anställd (tkr) -197 -5 -487 58
Lön/anställd (tkr) 702 575 533 470


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se