>

Intrum Justitia Invest AB

Org.nr:

556786-4854

Adress:

Äppelvägen 3

Postnummer:

432 32 Varberg

Telefon:

0340-698100

Ordförande:

Visa allt om Intrum Justitia Invest AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 39 36 35 25
Nettoomsättning (tkr) 144 642 154 567 149 254 144 876
Rörelseresultat (tkr) 97 986 104 171 106 844 109 434
Årets resultat (tkr) -72 19 81 345 -276
Summa eget kapital (tkr) 197 021 197 094 205 472 124 127
Rörelsemarginal % 67.7 67.4 71.6 75.5
Avk. eget kapital % 50.2 53.0 49.4 84.5
Soliditet % 77.9 70.7 68.7 36.3
Omsättning/anställd (tkr) 3 709 4 294 4 264 5 795
Resultat/anställd (tkr) 2 512 2 894 3 053 4 377
Lön/anställd (tkr) 509 560 528 550

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 144 642 154 567 149 254 144 876
Arbetskraftskostnad -19 848 -20 149 -18 490 -13 750
Avskrivningar -833 -816 -753 -1 111
Andra rörelsekostnader -395 -1 110 -673 -848
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -25 580 -28 321 -22 494 -19 733
Rörelseresultat 97 986 104 171 106 844 109 434
Ränteintäkter 1 413 743 797 854
Räntekostnader -457 -544 -3 334 -5 311
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 956 199 -2 537 -4 457
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 98 942 104 370 104 307 104 977
Skatt -14 2 352 -22 962 -3
Årets resultat 98 928 106 722 81 345 104 974
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 98 928 106 722 81 345 104 974
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 8 397 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 2 369 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 93 886 1 679 2 260
Summa immateriella anläggningstillgångar 93 886 1 679 2 260
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 8 48 70 43
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 8 48 70 43
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 101 934 1 749 2 303
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 1 0
Övriga omsättningstillgångar 23 576 19 349 752 322
Summa operativa omsättningstillgångar 23 576 19 349 753 322
Fordringar på koncern- och intresseföretag 902 260 88 0
Övriga externa finansiella tillgångar 228 023 258 241 296 134 339 385
Likvida medel 217 113 158 -240
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 229 142 258 614 296 380 339 145
Summa tillgångar 252 819 278 897 298 882 341 770

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 197 021 197 094 197 075 115 730
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 8 397 8 397
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 197 021 197 094 205 472 124 127

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 80 944 209 974
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 49 609 75 038 0 0
Summa finansiella skulder 49 609 75 038 80 944 209 974

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 2 369 3 191
Leverantörsskulder 2 968 2 317 1 534 1 774
Övriga kortfristiga skulder 3 221 4 448 8 563 2 704
Summa operativa skulder 6 189 6 765 12 466 7 669

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 252 819 278 897 298 882 341 770
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 67.7 67.4 71.6 75.5
Avkastning på eget kapital % 50.2 53.0 49.4 84.5
Soliditet % 77.9 70.7 68.7 36.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 25.2 38.1 39.4 169.2
Kassalikviditet % 43.0 24.0 9.0 2.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 217.5 192.86 32.29 20.77
Omsättning per anställd (tkr) 3 709 4 294 4 264 5 795
Rörelseresultat per anställd (tkr) 2 512 2 894 3 053 4 377
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 509 560 528 550

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 19
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 19 18 658
Värdeförändring (%) -8.0 1 850 18 658
Tillväxt i omsättning (%) -6.0 2 116 18 658
Rörelsemarginal (%) 67.7 21 18 658
Avkastning på eget kapital (%) 50.2 555 18 658
Soliditet (%) 77.9 148 18 658
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 709 373 18 658
Rörelseresultat per anställd (tkr) 2 512 21 18 658
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 509 1 312 18 658
Nettoomsättning (tkr) 144 642 151 18 658
Rörelseresultat (tkr) 97 986 20 18 658
Antal anställda 39 210 18 658
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Intrum Justitia Invest AB har minskat omsättningen senaste året med -6.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 151 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 658 företag i länet.

Rörelsemarginal

Intrum Justitia Invest AB har det senaste året en rörelsemarginal på 67.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 21 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 658 företag i länet.

Antal anställda

Intrum Justitia Invest AB har under det senaste året 39 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 53. Företaget är under jämförelseåret den 210 största arbetsgivaren av 18 658 i länet.

Soliditet

Intrum Justitia Invest AB har under det senaste året en soliditet på 77.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 25%. Företaget är under jämförelseåret det 148 mest solventa företaget av 18 658 i länet.

Värderating

Intrum Justitia Invest AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva finansieringsverksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband därmed och med följande inriktning: - förvärva och förvalta fordringar - bedriva inkassoverksamhet- samt därmed förenlig verksamhet


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se