>

Terra Firma AB

Org.nr:

556779-3251

Adress:

Fabriksgatan 9 lgh 32

Postnummer:

434 32 Kungsbacka

Telefon:

0761-839323

Ordförande:

Visa allt om Terra Firma AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 8 7 5 5
Nettoomsättning (tkr) 7 738 4 445 4 091 3 859
Rörelseresultat (tkr) 20 410 399 -80
Årets resultat (tkr) 11 316 318 -59
Summa eget kapital (tkr) 136 546 429 112
Rörelsemarginal % 0.3 9.2 9.8 -2.1
Avk. eget kapital % 3.2 65.0 117.2 -51.9
Soliditet % 17.4 58.6 49.5 27.5
Omsättning/anställd (tkr) 967 635 818 772
Resultat/anställd (tkr) 3 59 80 -16
Lön/anställd (tkr) 324 326 266 321

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 7 738 4 445 4 091 3 859
Arbetskraftskostnad -2 592 -2 285 -1 330 -1 604
Avskrivningar -19 -10 -7 -15
Andra rörelsekostnader -4 411 -1 165 -1 700 -1 703
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 28 79 0 21
Övriga rörelsekostnader -724 -654 -655 -638
Rörelseresultat 20 410 399 -80
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader -1 -1 -6 -4
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -1 -1 -6 -4
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 19 409 393 -84
Skatt -8 -92 -76 6
Årets resultat 11 317 317 -79
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 11 317 317 -79
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 20
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 6
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 69 88 36 42
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 69 88 36 42
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 69 88 36 42
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 467 373 538 187
Övriga omsättningstillgångar 54 35 55 179
Summa operativa omsättningstillgångar 521 408 593 366
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 190 436 238 0
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 190 436 238 0
Summa tillgångar 780 932 867 408

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 136 546 429 112
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 136 546 429 112

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 91
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 91

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 107 96 200 111
Övriga kortfristiga skulder 537 290 237 95
Summa operativa skulder 644 386 437 206

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 780 932 866 409
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 0.3 9.2 9.8 -2.1
Avkastning på eget kapital % 3.2 65.0 117.2 -51.9
Soliditet % 17.4 58.6 49.5 27.5
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 81.3
Kassalikviditet % 110.0 219.0 190.0 178.0
Likviditetsberedskap % 0.02 0.1 0.06 0
Räntetäckningsgrad % 20 410 66.5 -20
Omsättning per anställd (tkr) 967 635 818 772
Rörelseresultat per anställd (tkr) 3 59 80 -16
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 324 326 266 321

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 2 416
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 2 416 18 658
Värdeförändring (%) -77.0 2 568 18 658
Tillväxt i omsättning (%) 74.0 75 18 658
Rörelsemarginal (%) 0.3 2 212 18 658
Avkastning på eget kapital (%) 3.2 2 062 18 658
Soliditet (%) 17.4 2 225 18 658
Nettoomsättning per anställd (tkr) 967 2 246 18 658
Rörelseresultat per anställd (tkr) 3 2 221 18 658
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 324 2 479 18 658
Nettoomsättning (tkr) 7 738 1 830 18 658
Rörelseresultat (tkr) 20 2 225 18 658
Antal anställda 8 1 232 18 658
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Terra Firma AB har ökat omsättningen senaste året med 74.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 1 830 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 658 företag i länet.

Rörelsemarginal

Terra Firma AB har det senaste året en rörelsemarginal på 0.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 2 212 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 658 företag i länet.

Antal anställda

Terra Firma AB har under det senaste året 8 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 1 232 största arbetsgivaren av 18 658 i länet.

Soliditet

Terra Firma AB har under det senaste året en soliditet på 17.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det 2 225 mest solventa företaget av 18 658 i länet.

Värderating

Terra Firma AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Aktiebolagets verksamhet skall bestå av att sälja stenprodukter, designa och utföra stenarbete till privata hushåll och fastighetsägare samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se