>

MASERO AB

Org.nr:

556778-5844

Adress:

Odengatan 5

Postnummer:

313 33 Oskarström

Telefon:

035-7100205

Moderbolag:

Visa allt om MASERO AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 5 3 1 1
Nettoomsättning (tkr) 8 237 3 324 1 423 770
Rörelseresultat (tkr) 1 008 258 136 73
Årets resultat (tkr) 627 159 65 57
Summa eget kapital (tkr) 1 085 399 220 133
Rörelsemarginal % 12.2 7.8 9.6 9.5
Avk. eget kapital % 105.8 64.8 48.7 54.5
Soliditet % 58.8 52.2 50.0 44.2
Omsättning/anställd (tkr) 1 647 1 108 1 423 770
Resultat/anställd (tkr) 202 86 136 73
Lön/anställd (tkr) 474 316 87 21

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 8 237 3 324 1 423 770
Arbetskraftskostnad -2 371 -948 -87 -21
Avskrivningar 0 0 0 0
Andra rörelsekostnader -3 938 -1 619 -1 003 -609
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 25 0
Övriga rörelseintäkter 23 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -943 -499 -222 -67
Rörelseresultat 1 008 258 136 73
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 -25 0
Finansnetto 0 0 -25 0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 008 258 111 73
Skatt -222 -57 -25 -16
Årets resultat 786 201 86 57
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 786 201 86 57
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -158 -41 -22 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -44 -11 -6 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 0 0 0 0
Varulager 23 0 13 35
Kundfordringar 740 293 302 84
Övriga omsättningstillgångar 230 40 41 22
Summa operativa omsättningstillgångar 993 333 356 141
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 853 432 84 160
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 853 432 84 160
Summa tillgångar 1 846 765 440 301

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 865 337 198 133
EK-andel av obeskattade reserver 220 62 22 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 085 399 220 133

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 62 18 6 0
Leverantörsskulder 274 200 118 114
Övriga kortfristiga skulder 425 148 96 54
Summa operativa skulder 761 366 220 168

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 1 846 765 440 301
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 12.2 7.8 9.6 9.5
Avkastning på eget kapital % 105.8 64.8 48.7 54.5
Soliditet % 58.8 52.2 50.0 44.2
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 261.0 220.0 200.0 158.0
Likviditetsberedskap % 0.1 0.13 0.06 0.21
Räntetäckningsgrad % - - - -
Omsättning per anställd (tkr) 1 647 1 108 1 423 770
Rörelseresultat per anställd (tkr) 202 86 136 73
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 474 316 87 21

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 1 602
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 602 18 644
Värdeförändring (%) 207.0 86 18 644
Tillväxt i omsättning (%) 148.0 19 18 644
Rörelsemarginal (%) 12.2 565 18 644
Avkastning på eget kapital (%) 105.8 124 18 644
Soliditet (%) 58.8 574 18 644
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 647 1 289 18 644
Rörelseresultat per anställd (tkr) 202 717 18 644
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 474 1 642 18 644
Nettoomsättning (tkr) 8 237 1 753 18 644
Rörelseresultat (tkr) 1 008 1 100 18 644
Antal anställda 5 1 914 18 644
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

MASERO AB har ökat omsättningen senaste året med 148.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 1 753 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 644 företag i länet.

Rörelsemarginal

MASERO AB har det senaste året en rörelsemarginal på 12.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 565 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 644 företag i länet.

Antal anställda

MASERO AB har under det senaste året 5 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 1 914 största arbetsgivaren av 18 644 i länet.

Soliditet

MASERO AB har under det senaste året en soliditet på 58.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det 574 mest solventa företaget av 18 644 i länet.

Värderating

MASERO AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning och installa- tioner av elmaterial samt annan byggnadsverksamhet, förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se