>

Hagema ProcessMontage AB

Org.nr:

556771-6633

Adress:

Bolshedens Industriväg 26

Postnummer:

427 50 Billdal

Telefon:

031-910410
Visa allt om Hagema ProcessMontage AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 4 4 0 0
Nettoomsättning (tkr) 11 868 6 103 7 189 4 877
Rörelseresultat (tkr) 743 210 591 -95
Årets resultat (tkr) 42 157 346 4
Summa eget kapital (tkr) 770 743 586 126
Rörelsemarginal % 6.3 3.4 8.2 -1.9
Avk. eget kapital % 96.0 23.6 129.4 -44.5
Soliditet % 23.6 16.5 23.0 7.6
Omsättning/anställd (tkr) 2 967 1 526 n/a n/a
Resultat/anställd (tkr) 186 53 n/a n/a
Lön/anställd (tkr) 654 541 n/a n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 11 868 6 103 7 189 4 877
Arbetskraftskostnad -2 617 -2 165 -58 -39
Avskrivningar -109 -93 -44 -9
Andra rörelsekostnader -6 858 -2 557 -5 349 0
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -1 541 -1 078 -1 147 -4 924
Rörelseresultat 743 210 591 -95
Ränteintäkter 0 0 2 4
Räntekostnader -6 -9 -3 -1
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -6 -9 -1 3
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 737 201 590 -92
Skatt -11 -44 -129 20
Årets resultat 726 157 461 -72
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 726 157 461 -72
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 16 0 -115 77
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 4 0 -32 22
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 509 300 393 18
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 509 300 393 18
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 509 300 393 18
Varulager 238 801 369 217
Kundfordringar 1 807 1 653 1 505 960
Övriga omsättningstillgångar 277 196 211 320
Summa operativa omsättningstillgångar 2 322 2 650 2 085 1 497
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 1 330 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 430 211 70 146
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 430 1 541 70 146
Summa tillgångar 3 261 4 491 2 548 1 661

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 655 613 456 110
EK-andel av obeskattade reserver 115 130 130 16
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 770 743 586 126

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 179 245 318 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 582 2 359 464 992
Summa finansiella skulder 761 2 604 782 992

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 32 37 37 4
Leverantörsskulder 1 187 578 303 347
Övriga kortfristiga skulder 511 529 839 191
Summa operativa skulder 1 730 1 144 1 179 542

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 3 261 4 491 2 547 1 660
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 6.3 3.4 8.2 -1.9
Avkastning på eget kapital % 96.0 23.6 129.4 -44.5
Soliditet % 23.6 16.5 23.0 7.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 98.9 350.3 133.4 789.8
Kassalikviditet % 110.0 59.0 111.0 93.0
Likviditetsberedskap % 0.04 0.03 0.01 0.03
Räntetäckningsgrad % 123.83 23.33 197.67 -91
Omsättning per anställd (tkr) 2 967 1 526 - -
Rörelseresultat per anställd (tkr) 186 53 n/a n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 654 541 - -

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 1 960
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 960 18 658
Värdeförändring (%) 30.0 698 18 658
Tillväxt i omsättning (%) 94.0 46 18 658
Rörelsemarginal (%) 6.3 1 194 18 658
Avkastning på eget kapital (%) 96.0 157 18 658
Soliditet (%) 23.6 1 995 18 658
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 967 540 18 658
Rörelseresultat per anställd (tkr) 186 778 18 658
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 654 385 18 658
Nettoomsättning (tkr) 11 868 1 376 18 658
Rörelseresultat (tkr) 743 1 292 18 658
Antal anställda 4 2 208 18 658
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Hagema ProcessMontage AB har ökat omsättningen senaste året med 94.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 12%. Företaget är under jämförelseåret det 1 376 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 658 företag i länet.

Rörelsemarginal

Hagema ProcessMontage AB har det senaste året en rörelsemarginal på 6.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 14%. Företaget har under jämförelseåret den 1 194 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 658 företag i länet.

Antal anställda

Hagema ProcessMontage AB har under det senaste året 4 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 2 208 största arbetsgivaren av 18 658 i länet.

Soliditet

Hagema ProcessMontage AB har under det senaste året en soliditet på 23.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 49%. Företaget är under jämförelseåret det 1 995 mest solventa företaget av 18 658 i länet.

Värderating

Hagema ProcessMontage AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva entreprenadverksamhet inom processtekniska montagearbeten samt produktion av processteknisk utrustning. Bolaget ska vidare förvalta fast och lös egendom samt aktier.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se