>

Wilhelmssons Mark & Entreprenad i Laholm AB

Org.nr:

556771-2707

Adress:

BOX 163

Postnummer:

265 22 Åstorp

Telefon:

042-50960
Visa allt om Wilhelmssons Mark & Entreprenad i Laholm AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 16 13 8 8
Nettoomsättning (tkr) 36 662 22 009 11 157 13 523
Rörelseresultat (tkr) 4 995 173 967 2 879
Årets resultat (tkr) 2 959 52 109 1 384
Summa eget kapital (tkr) 7 627 3 803 3 752 3 065
Rörelsemarginal % 13.6 0.8 8.7 21.3
Avk. eget kapital % 66.9 1.4 20.1 107.8
Soliditet % 31.2 29.5 36.9 37.2
Omsättning/anställd (tkr) 2 291 1 693 1 395 1 690
Resultat/anställd (tkr) 312 13 121 360
Lön/anställd (tkr) 557 484 383 425

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 36 662 22 009 11 157 13 523
Arbetskraftskostnad -8 911 -6 289 -3 067 -3 400
Avskrivningar -1 410 -1 285 -798 -722
Andra rörelsekostnader -16 565 -10 412 -3 719 -2 487
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 26 76 123 214
Övriga rörelsekostnader -4 807 -3 926 -2 729 -4 249
Rörelseresultat 4 995 173 967 2 879
Ränteintäkter 10 1 1 8
Räntekostnader -85 -96 -82 -118
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -75 -95 -81 -110
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 4 920 78 886 2 769
Skatt -1 096 -27 -200 -622
Årets resultat 3 824 51 686 2 147
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 3 824 51 686 2 147
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -865 0 -577 -763
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -244 0 -163 -215
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 5 131 6 360 5 202 3 883
Övriga materiella anläggningstillgångar 85 20 20 22
Summa materiella anläggningstillgångar 5 216 6 380 5 222 3 905
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 5 216 6 380 5 222 3 905
Varulager 85 88 199 194
Kundfordringar 6 201 4 385 788 890
Övriga omsättningstillgångar 6 934 942 732 267
Summa operativa omsättningstillgångar 13 220 5 415 1 719 1 351
Fordringar på koncern- och intresseföretag 6 047 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 0 1 094 3 215 2 981
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 6 047 1 094 3 215 2 981
Summa tillgångar 24 483 12 889 10 156 8 237

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 4 652 1 693 1 641 1 532
EK-andel av obeskattade reserver 2 975 2 110 2 111 1 533
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 7 627 3 803 3 752 3 065

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 2 741 3 646 3 086 2 026
Externa finansiella skulder, kortfristiga 895 976 645 575
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 3 636 4 622 3 731 2 601

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 839 1 039 1 041 432
Leverantörsskulder 5 915 1 881 436 512
Övriga kortfristiga skulder 6 466 1 544 1 196 1 627
Summa operativa skulder 13 220 4 464 2 673 2 571

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 24 483 12 889 10 156 8 237
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 13.6 0.8 8.7 21.3
Avkastning på eget kapital % 66.9 1.4 20.1 107.8
Soliditet % 31.2 29.5 36.9 37.2
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 47.7 121.5 99.4 84.9
Kassalikviditet % 99.0 146.0 208.0 152.0
Likviditetsberedskap % 0 0.05 0.29 0.22
Räntetäckningsgrad % 58.88 1.81 11.8 24.47
Omsättning per anställd (tkr) 2 291 1 693 1 395 1 690
Rörelseresultat per anställd (tkr) 312 13 121 360
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 557 484 383 425

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 439
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 439 18 658
Värdeförändring (%) 134.0 146 18 658
Tillväxt i omsättning (%) 67.0 82 18 658
Rörelsemarginal (%) 13.6 489 18 658
Avkastning på eget kapital (%) 66.9 353 18 658
Soliditet (%) 31.2 1 695 18 658
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 291 797 18 658
Rörelseresultat per anställd (tkr) 312 443 18 658
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 557 894 18 658
Nettoomsättning (tkr) 36 662 541 18 658
Rörelseresultat (tkr) 4 995 294 18 658
Antal anställda 16 606 18 658
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Wilhelmssons Mark & Entreprenad i Laholm AB har ökat omsättningen senaste året med 67.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 11%. Företaget är under jämförelseåret det 541 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 658 företag i länet.

Rörelsemarginal

Wilhelmssons Mark & Entreprenad i Laholm AB har det senaste året en rörelsemarginal på 13.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 489 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 658 företag i länet.

Antal anställda

Wilhelmssons Mark & Entreprenad i Laholm AB har under det senaste året 16 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 20. Företaget är under jämförelseåret den 606 största arbetsgivaren av 18 658 i länet.

Soliditet

Wilhelmssons Mark & Entreprenad i Laholm AB har under det senaste året en soliditet på 31.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 36%. Företaget är under jämförelseåret det 1 695 mest solventa företaget av 18 658 i länet.

Värderating

Wilhelmssons Mark & Entreprenad i Laholm AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolagets verksamhet är tillhandahållande av gjutning-, gräv-, mark-, och transporttjänster, maskinservice, försäljning av grus och matjord, konsulttjänster avseende industriell projektering samt förvaltning av fastigheter och värdepapper och därmedförenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se