>

Climacare AB

Org.nr:

556769-4202

Adress:

Hantverksgatan 5 A

Postnummer:

434 42 Kungsbacka

Telefon:

0300-19460
Visa allt om Climacare AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 11 8 3 3
Nettoomsättning (tkr) 17 737 10 157 3 601 4 158
Rörelseresultat (tkr) 1 160 1 655 857 918
Årets resultat (tkr) 653 1 322 1 233 526
Summa eget kapital (tkr) 1 625 1 752 2 891 2 219
Rörelsemarginal % 6.5 16.3 23.8 22.1
Avk. eget kapital % 52.5 56.9 26.3 38.6
Soliditet % 31.4 27.4 81.9 75.2
Omsättning/anställd (tkr) 1 612 1 270 1 200 1 386
Resultat/anställd (tkr) 105 207 286 306
Lön/anställd (tkr) 642 383 480 470

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 17 737 10 157 3 601 4 158
Arbetskraftskostnad -7 067 -3 060 -1 440 -1 410
Avskrivningar 0 0 0 -7
Andra rörelsekostnader -6 865 -4 343 -1 074 -1 338
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 16 0 10 6
Övriga rörelsekostnader -2 661 -1 099 -240 -491
Rörelseresultat 1 160 1 655 857 918
Ränteintäkter 0 2 9 17
Räntekostnader -4 -2 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 47 0 0
Finansnetto -4 47 9 17
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 156 1 702 866 935
Skatt -270 -380 -194 -217
Årets resultat 886 1 322 672 718
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 886 1 322 672 718
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -234 0 561 -192
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -66 0 158 -54
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 0 0 0 0
Varulager 974 1 459 51 22
Kundfordringar 3 080 3 423 331 383
Övriga omsättningstillgångar 300 310 28 61
Summa operativa omsättningstillgångar 4 354 5 192 410 466
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 110 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 898 898
Likvida medel 825 1 195 2 110 1 586
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 825 1 195 3 118 2 484
Summa tillgångar 5 179 6 387 3 528 2 950

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 1 391 1 752 2 891 1 658
EK-andel av obeskattade reserver 234 0 0 561
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 625 1 752 2 891 2 219

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 76
Summa finansiella skulder 0 0 0 76

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 166 0 0 158
Leverantörsskulder 673 857 20 44
Övriga kortfristiga skulder 2 714 3 778 617 452
Summa operativa skulder 3 553 4 635 637 654

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 5 178 6 387 3 528 2 949
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 6.5 16.3 23.8 22.1
Avkastning på eget kapital % 52.5 56.9 26.3 38.6
Soliditet % 31.4 27.4 81.9 75.2
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 3.4
Kassalikviditet % 124.0 106.0 388.0 355.0
Likviditetsberedskap % 0.05 0.12 0.59 0.38
Räntetäckningsgrad % 290 852 - -
Omsättning per anställd (tkr) 1 612 1 270 1 200 1 386
Rörelseresultat per anställd (tkr) 105 207 286 306
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 642 383 480 470

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 1 346
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 346 18 658
Värdeförändring (%) 1.0 1 523 18 658
Tillväxt i omsättning (%) 75.0 73 18 658
Rörelsemarginal (%) 6.5 1 161 18 658
Avkastning på eget kapital (%) 52.5 526 18 658
Soliditet (%) 31.4 1 684 18 658
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 612 1 321 18 658
Rörelseresultat per anställd (tkr) 105 1 216 18 658
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 642 418 18 658
Nettoomsättning (tkr) 17 737 1 018 18 658
Rörelseresultat (tkr) 1 160 997 18 658
Antal anställda 11 891 18 658
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Climacare AB har ökat omsättningen senaste året med 75.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 1 018 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 658 företag i länet.

Rörelsemarginal

Climacare AB har det senaste året en rörelsemarginal på 6.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 1 161 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 658 företag i länet.

Antal anställda

Climacare AB har under det senaste året 11 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den 891 största arbetsgivaren av 18 658 i länet.

Soliditet

Climacare AB har under det senaste året en soliditet på 31.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 1 684 mest solventa företaget av 18 658 i länet.

Värderating

Climacare AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva teknisk service inom fastighetssektorn samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se