>

Skarta AB

Org.nr:

556766-9303

Adress:

Knävägen 6

Postnummer:

981 41 Kiruna

Telefon:

070-5567620

Moderbolag:

SUOMEN MAASTORAKENTAJAT OY
Visa allt om Skarta AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 5 3 2 0
Nettoomsättning (tkr) 61 284 14 075 6 813 0
Rörelseresultat (tkr) 2 395 70 227 -8
Årets resultat (tkr) 1 768 52 161 -8
Summa eget kapital (tkr) 5 637 1 490 1 437 101
Rörelsemarginal % 3.9 0.5 3.3 -
Avk. eget kapital % 58.0 3.6 25.4 -8.3
Soliditet % 30.0 22.1 28.8 95.3
Omsättning/anställd (tkr) 12 257 4 692 3 407 n/a
Resultat/anställd (tkr) 479 23 114 n/a
Lön/anställd (tkr) 1 296 1 166 645 n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 61 284 14 075 6 813 0
Arbetskraftskostnad -6 480 -3 497 -1 290 0
Avskrivningar -14 -14 -2 0
Andra rörelsekostnader -50 303 -9 407 -4 864 0
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 896 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -2 988 -1 087 -430 -8
Rörelseresultat 2 395 70 227 -8
Ränteintäkter 12 0 0 0
Räntekostnader -2 0 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 10 0 0 0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 2 405 70 227 -8
Skatt -338 -18 -31 0
Årets resultat 2 067 52 196 -8
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 2 067 52 196 -8
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -299 0 -34 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -84 0 -9 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 41 55 38 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 41 55 38 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 2 120 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 2 161 55 38 0
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 7 352 4 037 3 572 0
Övriga omsättningstillgångar 2 704 356 1 349 3
Summa operativa omsättningstillgångar 10 056 4 393 4 921 3
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 077 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 5 498 2 296 21 103
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 6 575 2 296 21 103
Summa tillgångar 18 792 6 744 4 980 106

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 5 304 1 456 1 403 101
EK-andel av obeskattade reserver 333 34 34 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 5 637 1 490 1 437 101

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 157 0 0
Summa finansiella skulder 0 157 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 94 9 9 0
Leverantörsskulder 4 464 245 277 0
Övriga kortfristiga skulder 8 597 4 843 3 257 5
Summa operativa skulder 13 155 5 097 3 543 5

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 18 792 6 744 4 980 106
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 3.9 0.5 3.3 -
Avkastning på eget kapital % 58.0 3.6 25.4 -8.3
Soliditet % 30.0 22.1 28.8 95.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 10.5 0.0 0.0
Kassalikviditet % 119.0 128.0 140.0 2 120.0
Likviditetsberedskap % 0.09 0.16 0 -
Räntetäckningsgrad % 1 203.5 - - -
Omsättning per anställd (tkr) 12 257 4 692 3 407 -
Rörelseresultat per anställd (tkr) 479 23 114 n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 296 1 166 645 -

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 593
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 593 11 075
Värdeförändring (%) 461.0 22 11 075
Tillväxt i omsättning (%) 335.0 6 11 075
Rörelsemarginal (%) 3.9 1 042 11 075
Avkastning på eget kapital (%) 58.0 244 11 075
Soliditet (%) 30.0 1 278 11 075
Nettoomsättning per anställd (tkr) 12 257 14 11 075
Rörelseresultat per anställd (tkr) 479 125 11 075
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 296 5 11 075
Nettoomsättning (tkr) 61 284 207 11 075
Rörelseresultat (tkr) 2 395 337 11 075
Antal anställda 5 1 413 11 075
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Skarta AB har ökat omsättningen senaste året med 335.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 11%. Företaget är under jämförelseåret det 207 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 075 företag i länet.

Rörelsemarginal

Skarta AB har det senaste året en rörelsemarginal på 3.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 1 042 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 075 företag i länet.

Antal anställda

Skarta AB har under det senaste året 5 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 20. Företaget är under jämförelseåret den 1 413 största arbetsgivaren av 11 075 i länet.

Soliditet

Skarta AB har under det senaste året en soliditet på 30.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 36%. Företaget är under jämförelseåret det 1 278 mest solventa företaget av 11 075 i länet.

Värderating

Skarta AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Stig Johan Mikael Sidér (f. 1972) Ledamot, Verkställande direktör
Hans Ingemar Mikko (f. 1965) Revisor

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra mark- och anläggningsentreprenader samt ingenjörsbyggande för den privata likväl för den offentliga sektorn samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se