>

arvato Holding AB

Org.nr:

556762-6766

Adress:

Box 1143

Postnummer:

432 15 Varberg

Telefon:

08-41094900

Moderbolag:

GOTHIA FINANCIAL GROUP AS
Visa allt om arvato Holding AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 37 25 8 2
Nettoomsättning (tkr) 68 371 25 207 735 0
Rörelseresultat (tkr) 144 553 -29 944 297 721 -11 240
Årets resultat (tkr) 170 785 635 322 053 -7 090
Summa eget kapital (tkr) 505 743 742 957 1 064 322 742 271
Rörelsemarginal % 211.4 -118.8 40 506.297 -
Avk. eget kapital % 22.5 -2.9 32.5 -3.4
Soliditet % 28.1 47.4 64.2 54.1
Omsättning/anställd (tkr) 1 848 1 008 92 0
Resultat/anställd (tkr) 3 907 -1 198 37 215 -5 620
Lön/anställd (tkr) 1 081 963 2 032 1 531

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 68 371 25 207 735 0
Arbetskraftskostnad -39 989 -24 064 -16 253 -3 061
Avskrivningar -1 681 -75 0 0
Andra rörelsekostnader -5 384 -4 730 -335 -474
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 170 000 765 321 871 -7 168
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -46 764 -27 047 -8 297 -537
Rörelseresultat 144 553 -29 944 297 721 -11 240
Ränteintäkter 6 052 3 186 2 493 7 477
Räntekostnader -8 403 -4 585 -6 826 -21 803
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -954 5 527 43 0
Finansnetto -3 305 4 128 -4 290 -14 326
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 141 248 -25 816 293 431 -25 566
Skatt -463 -49 -78 -25
Årets resultat 140 785 -25 865 293 353 -25 591
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 140 785 -25 865 293 353 -25 591
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 5 981 12 751 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 5 981 12 751 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 38 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 38 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 1 107 791 1 007 929 1 111 523 1 111 523
Summa operativa anläggningstillgångar 1 113 772 1 020 718 1 111 523 1 111 523
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 2 188 4 906 41 12
Summa operativa omsättningstillgångar 2 188 4 906 41 12
Fordringar på koncern- och intresseföretag 682 567 542 874 546 811 256 960
Övriga externa finansiella tillgångar 0 99 36 0
Likvida medel 0 0 0 2 715
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 682 567 542 973 546 847 259 675
Summa tillgångar 1 798 527 1 568 597 1 658 411 1 371 210

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 505 743 742 957 1 064 322 742 271
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 505 743 742 957 1 064 322 742 271

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 622 457
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 1 210 654 809 375 587 656 2 793
Summa finansiella skulder 1 210 654 809 375 587 656 625 250

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 62 522 0 0 0
Leverantörsskulder 5 372 4 430 1 022 0
Övriga kortfristiga skulder 14 236 11 835 5 411 3 689
Summa operativa skulder 82 130 16 265 6 433 3 689

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 1 798 527 1 568 597 1 658 411 1 371 210
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 211.4 -118.8 40 506.297 -
Avkastning på eget kapital % 22.5 -2.9 32.5 -3.4
Soliditet % 28.1 47.4 64.2 54.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 239.4 108.9 55.2 84.2
Kassalikviditet % 0.0 1.0 0.0 42.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 -
Räntetäckningsgrad % 17.81 -4.63 43.99 -0.17
Omsättning per anställd (tkr) 1 848 1 008 92 0
Rörelseresultat per anställd (tkr) 3 907 -1 198 37 215 -5 620
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 081 963 2 032 1 531

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 9
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 9 18 658
Värdeförändring (%) 7.0 1 263 18 658
Tillväxt i omsättning (%) 171.0 13 18 658
Rörelsemarginal (%) 211.4 8 18 658
Avkastning på eget kapital (%) 22.5 1 282 18 658
Soliditet (%) 28.1 1 830 18 658
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 848 1 088 18 658
Rörelseresultat per anställd (tkr) 3 907 10 18 658
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 081 28 18 658
Nettoomsättning (tkr) 68 371 329 18 658
Rörelseresultat (tkr) 144 553 11 18 658
Antal anställda 37 217 18 658
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

arvato Holding AB har ökat omsättningen senaste året med 171.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 11%. Företaget är under jämförelseåret det 329 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 658 företag i länet.

Rörelsemarginal

arvato Holding AB har det senaste året en rörelsemarginal på 211.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 8 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 658 företag i länet.

Antal anställda

arvato Holding AB har under det senaste året 37 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 17.5. Företaget är under jämförelseåret den 217 största arbetsgivaren av 18 658 i länet.

Soliditet

arvato Holding AB har under det senaste året en soliditet på 28.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det 1 830 mest solventa företaget av 18 658 i länet.

Värderating

arvato Holding AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Jan Joakim Altersten (f. 1975) Ledamot, Verkställande direktör
Ann-Charlotte Elisabeth Olofsson (f. 1964) Ledamot
Karin Maria Olsson (f. 1971) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva holdingverksamhet och annan därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se