>

Thermotech Kilsta AB

Org.nr:

556761-6718

Adress:

Kilsta Södra Industriväg 12

Postnummer:

691 37 Karlskoga

Telefon:

0586-38120
Visa allt om Thermotech Kilsta AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 12 10 9 9
Nettoomsättning (tkr) 21 413 15 411 14 491 13 447
Rörelseresultat (tkr) 4 798 1 251 191 225
Årets resultat (tkr) 2 704 612 77 159
Summa eget kapital (tkr) 4 379 1 255 376 517
Rörelsemarginal % 22.4 8.1 1.3 1.7
Avk. eget kapital % 132.2 122.0 35.4 36.3
Soliditet % 39.3 21.4 6.4 13.8
Omsättning/anställd (tkr) 1 784 1 541 1 610 1 494
Resultat/anställd (tkr) 400 125 21 25
Lön/anställd (tkr) 473 473 483 440

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 21 413 15 411 14 491 13 447
Arbetskraftskostnad -5 671 -4 727 -4 351 -3 956
Avskrivningar -407 -356 -372 -371
Andra rörelsekostnader -1 0 -77 -103
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 324 159 138 200
Övriga rörelsekostnader -10 860 -9 236 -9 638 -8 992
Rörelseresultat 4 798 1 251 191 225
Ränteintäkter 6 72 68 52
Räntekostnader -27 -40 -50 -68
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -21 32 18 -16
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 4 777 1 283 209 209
Skatt -1 054 -288 -51 -50
Årets resultat 3 723 995 158 159
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 3 723 995 158 159
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -1 019 -383 -81 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -288 -108 -23 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 1 890 652 764 1 136
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 46 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 890 652 810 1 136
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 1 890 652 810 1 136
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 4 731 3 803 3 322 2 271
Övriga omsättningstillgångar 1 903 683 835 333
Summa operativa omsättningstillgångar 6 634 4 486 4 157 2 604
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 2 631 717 901 0
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 2 631 717 901 0
Summa tillgångar 11 155 5 855 5 868 3 740

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 2 817 713 217 439
EK-andel av obeskattade reserver 1 562 542 159 78
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 4 379 1 255 376 517

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 282 168 368 750
Externa finansiella skulder, kortfristiga 1 613 1 481 1 699 989
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 1 895 1 649 2 067 1 739

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 440 153 45 22
Leverantörsskulder 1 571 1 011 1 017 226
Övriga kortfristiga skulder 2 869 1 786 2 363 1 236
Summa operativa skulder 4 880 2 950 3 425 1 484

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 11 154 5 854 5 868 3 740
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 22.4 8.1 1.3 1.7
Avkastning på eget kapital % 132.2 122.0 35.4 36.3
Soliditet % 39.3 21.4 6.4 13.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 43.3 131.4 549.6 336.4
Kassalikviditet % 153.0 122.0 100.0 106.0
Likviditetsberedskap % 0.12 0.05 0.06 0
Räntetäckningsgrad % 177.93 33.08 5.18 4.07
Omsättning per anställd (tkr) 1 784 1 541 1 610 1 494
Rörelseresultat per anställd (tkr) 400 125 21 25
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 473 473 483 440

Rankning i länet (Örebro)

Företagets placering i Örebro: 557
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 557 12 724
Värdeförändring (%) 378.0 22 12 724
Tillväxt i omsättning (%) 39.0 202 12 724
Rörelsemarginal (%) 22.4 153 12 724
Avkastning på eget kapital (%) 132.2 57 12 724
Soliditet (%) 39.3 1 017 12 724
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 784 813 12 724
Rörelseresultat per anställd (tkr) 400 226 12 724
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 473 1 258 12 724
Nettoomsättning (tkr) 21 413 714 12 724
Rörelseresultat (tkr) 4 798 272 12 724
Antal anställda 12 724 12 724
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Thermotech Kilsta AB har ökat omsättningen senaste året med 39.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 714 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 724 företag i länet.

Rörelsemarginal

Thermotech Kilsta AB har det senaste året en rörelsemarginal på 22.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 153 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 724 företag i länet.

Antal anställda

Thermotech Kilsta AB har under det senaste året 12 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den 724 största arbetsgivaren av 12 724 i länet.

Soliditet

Thermotech Kilsta AB har under det senaste året en soliditet på 39.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 46%. Företaget är under jämförelseåret det 1 017 mest solventa företaget av 12 724 i länet.

Värderating

Thermotech Kilsta AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva industriell verksamhet främst inom värme- behandling samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se