>

Konditorn i Örebro AB

Org.nr:

556756-9008

Adress:

Box 11

Postnummer:

701 40 Örebro

Telefon:

019-6110898
Visa allt om Konditorn i Örebro AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 19 16 12 12
Nettoomsättning (tkr) 12 306 11 245 11 148 10 169
Rörelseresultat (tkr) 393 -264 147 176
Årets resultat (tkr) 390 -268 147 173
Summa eget kapital (tkr) 566 176 444 297
Rörelsemarginal % 3.2 -2.3 1.3 1.7
Avk. eget kapital % 105.1 -86.5 39.7 82.2
Soliditet % 19.2 6.5 17.9 14.0
Omsättning/anställd (tkr) 648 703 929 847
Resultat/anställd (tkr) 21 -17 12 15
Lön/anställd (tkr) 368 397 464 403

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 12 306 11 245 11 148 10 169
Arbetskraftskostnad -6 990 -6 353 -5 570 -4 836
Avskrivningar -62 -188 -223 -247
Andra rörelsekostnader -3 565 -3 176 -3 265 -2 881
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 389 754 388 102
Övriga rörelsekostnader -2 685 -2 546 -2 331 -2 131
Rörelseresultat 393 -264 147 176
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader -3 -4 0 -3
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -3 -4 0 -3
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 390 -268 147 173
Skatt 0 0 0 0
Årets resultat 390 -268 147 173
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 390 -268 147 173
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 55 122
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 55 122
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 518 117 162 259
Övriga materiella anläggningstillgångar 467 487 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 985 604 162 259
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 985 604 217 381
Varulager 164 137 113 116
Kundfordringar 271 305 146 77
Övriga omsättningstillgångar 365 203 354 474
Summa operativa omsättningstillgångar 800 645 613 667
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 100 100 0 0
Likvida medel 1 070 1 352 1 656 1 077
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 170 1 452 1 656 1 077
Summa tillgångar 2 955 2 701 2 486 2 125

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 566 176 444 297
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 566 176 444 297

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 502 431 608 616
Övriga kortfristiga skulder 1 888 2 095 1 434 1 212
Summa operativa skulder 2 390 2 526 2 042 1 828

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 2 956 2 702 2 486 2 125
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 3.2 -2.3 1.3 1.7
Avkastning på eget kapital % 105.1 -86.5 39.7 82.2
Soliditet % 19.2 6.5 17.9 14.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 71.0 74.0 106.0 89.0
Likviditetsberedskap % 0.09 0.12 0.15 0.11
Räntetäckningsgrad % 131 -66 - 58.67
Omsättning per anställd (tkr) 648 703 929 847
Rörelseresultat per anställd (tkr) 21 -17 12 15
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 368 397 464 403

Rankning i länet (Örebro)

Företagets placering i Örebro: 1 924
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 924 12 724
Värdeförändring (%) 222.0 59 12 724
Tillväxt i omsättning (%) 9.0 801 12 724
Rörelsemarginal (%) 3.2 1 321 12 724
Avkastning på eget kapital (%) 105.1 91 12 724
Soliditet (%) 19.2 1 691 12 724
Nettoomsättning per anställd (tkr) 648 1 938 12 724
Rörelseresultat per anställd (tkr) 21 1 560 12 724
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 368 1 800 12 724
Nettoomsättning (tkr) 12 306 1 056 12 724
Rörelseresultat (tkr) 393 1 304 12 724
Antal anställda 19 454 12 724
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Konditorn i Örebro AB har ökat omsättningen senaste året med 9.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det 1 056 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 724 företag i länet.

Rörelsemarginal

Konditorn i Örebro AB har det senaste året en rörelsemarginal på 3.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 1 321 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 724 företag i länet.

Antal anställda

Konditorn i Örebro AB har under det senaste året 19 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 454 största arbetsgivaren av 12 724 i länet.

Soliditet

Konditorn i Örebro AB har under det senaste året en soliditet på 19.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 1 691 mest solventa företaget av 12 724 i länet.

Värderating

Konditorn i Örebro AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva bageri, café och konditoriverksamhet, förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se