>

Stigebäcks Elektriska AB

Org.nr:

556755-5015

Adress:

Ånsta 530

Postnummer:

705 93 Örebro

Telefon:

070-5908053
Visa allt om Stigebäcks Elektriska AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 16 13 14 13
Nettoomsättning (tkr) 15 152 10 876 10 560 8 757
Rörelseresultat (tkr) 1 896 331 -156 177
Årets resultat (tkr) 1 464 286 -163 171
Summa eget kapital (tkr) 1 667 402 117 279
Rörelsemarginal % 12.5 3.0 -1.5 2.0
Avk. eget kapital % 141.6 109.8 -82.3 88.1
Soliditet % 41.9 20.1 6.6 16.7
Omsättning/anställd (tkr) 947 837 754 674
Resultat/anställd (tkr) 119 25 -11 14
Lön/anställd (tkr) 391 376 363 295

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 15 152 10 876 10 560 8 757
Arbetskraftskostnad -6 248 -4 886 -5 082 -3 833
Avskrivningar -87 -11 -6 -5
Andra rörelsekostnader -6 279 -5 225 -5 272 -4 594
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 18 0 42 178
Övriga rörelsekostnader -660 -423 -398 -326
Rörelseresultat 1 896 331 -156 177
Ränteintäkter 0 0 0 1
Räntekostnader -17 -11 -7 -7
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -17 -11 -7 -6
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 879 320 -163 171
Skatt -414 -35 0 0
Årets resultat 1 465 285 -163 171
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 465 285 -163 171
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 325 33 19 19
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 325 33 19 19
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 325 33 19 19
Varulager 100 887 305 186
Kundfordringar 2 029 815 808 421
Övriga omsättningstillgångar 17 268 211 262
Summa operativa omsättningstillgångar 2 146 1 970 1 324 869
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 1 510 0 422 786
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 510 0 422 786
Summa tillgångar 3 981 2 003 1 765 1 674

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 1 667 402 117 279
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 667 402 117 279

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 210 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 26 128 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 236 128 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 788 952 744 716
Övriga kortfristiga skulder 1 291 521 904 679
Summa operativa skulder 2 079 1 473 1 648 1 395

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 3 982 2 003 1 765 1 674
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 12.5 3.0 -1.5 2.0
Avkastning på eget kapital % 141.6 109.8 -82.3 88.1
Soliditet % 41.9 20.1 6.6 16.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 14.2 31.8 0.0 0.0
Kassalikviditet % 169.0 68.0 87.0 105.0
Likviditetsberedskap % 0.1 0 0.04 0.09
Räntetäckningsgrad % 111.53 30.09 -22.29 25.43
Omsättning per anställd (tkr) 947 837 754 674
Rörelseresultat per anställd (tkr) 119 25 -11 14
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 391 376 363 295

Rankning i länet (Örebro)

Företagets placering i Örebro: 1 062
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 062 12 724
Värdeförändring (%) 511.0 16 12 724
Tillväxt i omsättning (%) 39.0 200 12 724
Rörelsemarginal (%) 12.5 447 12 724
Avkastning på eget kapital (%) 141.6 45 12 724
Soliditet (%) 41.9 919 12 724
Nettoomsättning per anställd (tkr) 947 1 699 12 724
Rörelseresultat per anställd (tkr) 119 850 12 724
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 391 1 727 12 724
Nettoomsättning (tkr) 15 152 933 12 724
Rörelseresultat (tkr) 1 896 582 12 724
Antal anställda 16 542 12 724
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Stigebäcks Elektriska AB har ökat omsättningen senaste året med 39.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 933 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 724 företag i länet.

Rörelsemarginal

Stigebäcks Elektriska AB har det senaste året en rörelsemarginal på 12.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 447 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 724 företag i länet.

Antal anställda

Stigebäcks Elektriska AB har under det senaste året 16 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 542 största arbetsgivaren av 12 724 i länet.

Soliditet

Stigebäcks Elektriska AB har under det senaste året en soliditet på 41.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det 919 mest solventa företaget av 12 724 i länet.

Värderating

Stigebäcks Elektriska AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva elinstallationer samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se