>

JB Rail AB

Org.nr:

556744-3949

Adress:

Sliparevägen 2

Postnummer:

703 75 Örebro

Telefon:

070-5977970

Moderbolag:

Visa allt om JB Rail AB

Bolaget


Bolagets värderating: V
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 18 21 18 15
Nettoomsättning (tkr) 69 656 46 910 28 284 23 947
Rörelseresultat (tkr) 860 -2 180 -2 216 173
Årets resultat (tkr) 588 -2 287 4 253
Summa eget kapital (tkr) 1 367 779 2 087 2 949
Rörelsemarginal % 1.2 -4.6 -7.8 0.7
Avk. eget kapital % 54.9 -159.7 -82.3 2.9
Soliditet % 6.9 5.7 24.1 51.9
Omsättning/anställd (tkr) 3 870 2 234 1 571 1 596
Resultat/anställd (tkr) 48 -104 -123 12
Lön/anställd (tkr) 739 754 524 635

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 69 656 46 910 28 284 23 947
Arbetskraftskostnad -13 307 -15 836 -9 434 -9 525
Avskrivningar -337 -265 -139 -101
Andra rörelsekostnader -47 609 -25 019 -15 639 -7 671
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 82 351 268 88
Övriga rörelsekostnader -7 625 -8 321 -5 556 -6 565
Rörelseresultat 860 -2 180 -2 216 173
Ränteintäkter 7 0 2 0
Räntekostnader -278 -108 -73 -31
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -271 -108 -71 -31
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 589 -2 288 -2 287 142
Skatt 0 0 214 -57
Årets resultat 589 -2 288 -2 073 85
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 589 -2 288 -2 073 85
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 867 168
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 244 47
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 872 1 115 972 391
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 872 1 115 972 391
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 872 1 115 972 391
Varulager 1 718 1 621 1 778 456
Kundfordringar 6 812 5 430 1 836 1 364
Övriga omsättningstillgångar 1 855 2 710 2 530 1 652
Summa operativa omsättningstillgångar 10 385 9 761 6 144 3 472
Fordringar på koncern- och intresseföretag 8 374 2 551 1 322 0
Övriga externa finansiella tillgångar 204 204 204 204
Likvida medel 34 1 0 1 617
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 8 612 2 756 1 526 1 821
Summa tillgångar 19 869 13 632 8 642 5 684

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 1 367 779 2 087 2 083
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 866
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 367 779 2 087 2 949

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 3 767 2 443 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 300 300 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 6 042 148 0 0
Summa finansiella skulder 6 042 4 215 2 743 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 0 244
Leverantörsskulder 4 868 3 375 1 863 990
Övriga kortfristiga skulder 7 593 5 263 1 949 1 501
Summa operativa skulder 12 461 8 638 3 812 2 735

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 19 870 13 632 8 642 5 684
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 1.2 -4.6 -7.8 0.7
Avkastning på eget kapital % 54.9 -159.7 -82.3 2.9
Soliditet % 6.9 5.7 24.1 51.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 442.0 541.1 131.4 0.0
Kassalikviditet % 47.0 90.0 106.0 186.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0.07
Räntetäckningsgrad % 3.12 -20.19 -30.33 5.58
Omsättning per anställd (tkr) 3 870 2 234 1 571 1 596
Rörelseresultat per anställd (tkr) 48 -104 -123 12
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 739 754 524 635

Rankning i länet (Örebro)

Företagets placering i Örebro: 1 516
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 516 12 714
Värdeförändring (%) 168.0 82 12 714
Tillväxt i omsättning (%) 48.0 157 12 714
Rörelsemarginal (%) 1.2 1 606 12 714
Avkastning på eget kapital (%) 54.9 381 12 714
Soliditet (%) 6.9 1 980 12 714
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 870 261 12 714
Rörelseresultat per anställd (tkr) 48 1 306 12 714
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 739 161 12 714
Nettoomsättning (tkr) 69 656 271 12 714
Rörelseresultat (tkr) 860 971 12 714
Antal anställda 18 477 12 714
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

JB Rail AB har ökat omsättningen senaste året med 48.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 11%. Företaget är under jämförelseåret det 271 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 714 företag i länet.

Rörelsemarginal

JB Rail AB har det senaste året en rörelsemarginal på 1.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 1 606 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 714 företag i länet.

Antal anställda

JB Rail AB har under det senaste året 18 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 20. Företaget är under jämförelseåret den 477 största arbetsgivaren av 12 714 i länet.

Soliditet

JB Rail AB har under det senaste året en soliditet på 6.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 36%. Företaget är under jämförelseåret det 1 980 mest solventa företaget av 12 714 i länet.

Värderating

JB Rail AB har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget ska utföra el och spårarbete på järnväg samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se