>

LBM - Larssons Bygg & Mätservice AB

Org.nr:

556734-2463

Adress:

Bärslingan 16

Postnummer:

975 94 Luleå

Telefon:

0920-61762
Visa allt om LBM - Larssons Bygg & Mätservice AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 6 6 5 5
Nettoomsättning (tkr) 9 785 8 822 11 492 8 957
Rörelseresultat (tkr) 2 271 -341 713 69
Årets resultat (tkr) 1 335 - 508 198
Summa eget kapital (tkr) 2 128 858 1 424 1 167
Rörelsemarginal % 23.2 -3.9 6.2 0.8
Avk. eget kapital % 118.6 -23.4 43.1 3.8
Soliditet % 50.0 30.6 43.0 42.8
Omsättning/anställd (tkr) 1 631 1 470 2 298 1 791
Resultat/anställd (tkr) 379 -57 143 14
Lön/anställd (tkr) 547 543 514 499

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 9 785 8 822 11 492 8 957
Arbetskraftskostnad -3 279 -3 256 -2 568 -2 494
Avskrivningar -6 -22 -46 -58
Andra rörelsekostnader -5 157 -4 996 -7 407 -10
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 275 22 19 0
Övriga rörelsekostnader -1 347 -911 -777 -6 326
Rörelseresultat 2 271 -341 713 69
Ränteintäkter 1 2 3 2
Räntekostnader -2 -2 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -1 0 3 2
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 2 270 -341 716 71
Skatt -500 74 -158 -17
Årets resultat 1 770 -267 558 54
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 770 -267 558 54
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -435 267 -50 144
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -123 75 -14 41
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 130 130 130
Maskiner och inventarier 11 17 77 123
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 200 48 0
Summa materiella anläggningstillgångar 11 347 255 253
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 11 347 255 253
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 403 672 429 767
Övriga omsättningstillgångar 1 612 1 408 688 693
Summa operativa omsättningstillgångar 2 015 2 080 1 117 1 460
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 2 234 373 1 940 1 015
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 2 234 373 1 940 1 015
Summa tillgångar 4 260 2 800 3 312 2 728

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 1 468 633 933 725
EK-andel av obeskattade reserver 660 225 491 442
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 2 128 858 1 424 1 167

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 186 63 139 125
Leverantörsskulder 525 482 757 580
Övriga kortfristiga skulder 1 421 1 397 992 857
Summa operativa skulder 2 132 1 942 1 888 1 562

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 4 260 2 800 3 312 2 729
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 23.2 -3.9 6.2 0.8
Avkastning på eget kapital % 118.6 -23.4 43.1 3.8
Soliditet % 50.0 30.6 43.0 42.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 218.0 131.0 175.0 172.0
Likviditetsberedskap % 0.23 0.04 0.17 0.11
Räntetäckningsgrad % 1 136 -169.5 - -
Omsättning per anställd (tkr) 1 631 1 470 2 298 1 791
Rörelseresultat per anställd (tkr) 379 -57 143 14
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 547 543 514 499

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 844
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 844 11 072
Värdeförändring (%) 253.0 41 11 072
Tillväxt i omsättning (%) 11.0 635 11 072
Rörelsemarginal (%) 23.2 126 11 072
Avkastning på eget kapital (%) 118.6 40 11 072
Soliditet (%) 50.0 662 11 072
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 631 779 11 072
Rörelseresultat per anställd (tkr) 379 180 11 072
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 547 638 11 072
Nettoomsättning (tkr) 9 785 1 110 11 072
Rörelseresultat (tkr) 2 271 357 11 072
Antal anställda 6 1 237 11 072
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

LBM - Larssons Bygg & Mätservice AB har ökat omsättningen senaste året med 11.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 1 110 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 072 företag i länet.

Rörelsemarginal

LBM - Larssons Bygg & Mätservice AB har det senaste året en rörelsemarginal på 23.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 126 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 072 företag i länet.

Antal anställda

LBM - Larssons Bygg & Mätservice AB har under det senaste året 6 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 1 237 största arbetsgivaren av 11 072 i länet.

Soliditet

LBM - Larssons Bygg & Mätservice AB har under det senaste året en soliditet på 50.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det 662 mest solventa företaget av 11 072 i länet.

Värderating

LBM - Larssons Bygg & Mätservice AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Johan Anders Larsson (f. 1979) Ledamot, Verkställande direktör, Ordförande
Lars Christer Larsson (f. 1972) Ledamot
Hans Tomas Larsson (f. 1974) Ledamot
Siv Monika Lindgren (f. 1962) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva bygg- och anläggningsverksamhet, bygg- och anläggningsprojektering, konsultuppdrag inom bygg och anläggning, utsättning och inmätning, smidesuppdrag, montagearbeten av smide och bygg, uthyrning av entreprenad- och byggmaskiner samt därmedförenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se