>

NEAVA AB

Org.nr:

556732-9700

Adress:

Kyrkogatan 2, 3 tr

Postnummer:

972 32 Luleå

Telefon:

0920-75930
Visa allt om NEAVA AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 5 5 5 5
Nettoomsättning (tkr) 7 226 8 472 7 722 7 741
Rörelseresultat (tkr) 511 -1 088 -2 348 -4 348
Årets resultat (tkr) 714 14 -1 797 -3 653
Summa eget kapital (tkr) 865 150 137 1 933
Rörelsemarginal % 7.1 -12.8 -30.4 -56.2
Avk. eget kapital % 42.2 -68.3 -241.3 -92.0
Soliditet % 22.9 1.9 1.8 20.4
Omsättning/anställd (tkr) 1 445 1 694 1 544 1 548
Resultat/anställd (tkr) 102 -218 -470 -870
Lön/anställd (tkr) 881 864 957 1 151

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 7 226 8 472 7 722 7 741
Arbetskraftskostnad -4 404 -4 318 -4 783 -5 757
Avskrivningar -90 -29 -43 -40
Andra rörelsekostnader 1 0 -237 -300
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 -1 249 0 0
Övriga rörelseintäkter 83 57 71 565
Övriga rörelsekostnader -2 305 -4 021 -5 078 -6 557
Rörelseresultat 511 -1 088 -2 348 -4 348
Ränteintäkter 0 1 0 2
Räntekostnader -54 -45 -59 -90
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 -90 0
Finansnetto -54 -44 -149 -88
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 457 -1 132 -2 497 -4 436
Skatt -243 1 034 0 79
Årets resultat 214 -98 -2 497 -4 357
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 214 -98 -2 497 -4 357
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 279
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 79
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 131 61 77 48
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 131 61 77 48
Andelar i koncern- och intresseföretag 396 3 160 5 090 5 256
Summa operativa anläggningstillgångar 527 3 221 5 167 5 304
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 746 1 496 991 2 250
Övriga omsättningstillgångar 587 722 1 049 1 119
Summa operativa omsättningstillgångar 1 333 2 218 2 040 3 369
Fordringar på koncern- och intresseföretag 770 1 335 299 783
Övriga externa finansiella tillgångar 1 155 1 034 0 0
Likvida medel 0 0 0 0
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 925 2 369 299 783
Summa tillgångar 3 785 7 808 7 506 9 456

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 865 150 137 1 933
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 865 150 137 1 933

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 611 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 1 160 745 0 522
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 366 0 3 690 3 670
Summa finansiella skulder 1 526 745 4 301 4 192

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 418 835
Leverantörsskulder 79 655 349 163
Övriga kortfristiga skulder 1 316 6 258 2 302 2 333
Summa operativa skulder 1 395 6 913 3 069 3 331

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 3 786 7 808 7 507 9 456
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 7.1 -12.8 -30.4 -56.2
Avkastning på eget kapital % 42.2 -68.3 -241.3 -92.0
Soliditet % 22.9 1.9 1.8 20.4
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 176.4 496.7 3 139.4 216.9
Kassalikviditet % 46.0 29.0 32.0 50.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 9.46 -24.16 -41.32 -48.29
Omsättning per anställd (tkr) 1 445 1 694 1 544 1 548
Rörelseresultat per anställd (tkr) 102 -218 -470 -870
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 881 864 957 1 151

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 1 704
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 704 11 072
Värdeförändring (%) 477.0 17 11 072
Tillväxt i omsättning (%) -15.0 1 717 11 072
Rörelsemarginal (%) 7.1 698 11 072
Avkastning på eget kapital (%) 42.2 390 11 072
Soliditet (%) 22.9 1 499 11 072
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 445 955 11 072
Rörelseresultat per anställd (tkr) 102 768 11 072
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 881 25 11 072
Nettoomsättning (tkr) 7 226 1 352 11 072
Rörelseresultat (tkr) 511 1 006 11 072
Antal anställda 5 1 408 11 072
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

NEAVA AB har minskat omsättningen senaste året med -15.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det 1 352 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 072 företag i länet.

Rörelsemarginal

NEAVA AB har det senaste året en rörelsemarginal på 7.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 698 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 072 företag i länet.

Antal anställda

NEAVA AB har under det senaste året 5 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 1 408 största arbetsgivaren av 11 072 i länet.

Soliditet

NEAVA AB har under det senaste året en soliditet på 22.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 1 499 mest solventa företaget av 11 072 i länet.

Värderating

NEAVA AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall direkt eller indirekt bedriva produktutveckling, rådgivning och utbildning med inriktning mot informationsteknik (IT), tele- och datakommunikation, äga, handla med och förvalta värdepapper, och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se