>

Swedish Lapland Production AB

Org.nr:

556728-8062

Adress:

Storgatan 11

Postnummer:

972 38 Luleå

Telefon:

Moderbolag:

Visa allt om Swedish Lapland Production AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 3 6 4 1
Nettoomsättning (tkr) 5 348 7 535 5 594 5 373
Rörelseresultat (tkr) 1 901 -5 893 -3 914 -1 796
Årets resultat (tkr) 1 834 -6 447 -4 059 -1 949
Summa eget kapital (tkr) 3 017 1 182 846 3 030
Rörelsemarginal % 35.5 -78.2 -70.0 -33.4
Avk. eget kapital % 87.4 -635.9 -209.5 -62.8
Soliditet % 51.6 9.8 6.4 19.8
Omsättning/anställd (tkr) 1 783 1 256 1 399 5 373
Resultat/anställd (tkr) 634 -982 -979 -1 796
Lön/anställd (tkr) 221 564 310 109

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 5 348 7 535 5 594 5 373
Arbetskraftskostnad -664 -3 381 -1 238 -109
Avskrivningar 0 -1 576 -1 487 -1 448
Andra rörelsekostnader -4 853 -5 150 -4 230 -3 411
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 3 681 644 136 23
Övriga rörelsekostnader -1 611 -3 965 -2 689 -2 224
Rörelseresultat 1 901 -5 893 -3 914 -1 796
Ränteintäkter 1 0 0 0
Räntekostnader -68 -555 -146 -153
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -67 -555 -146 -153
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 834 -6 448 -4 060 -1 949
Skatt 0 0 0 0
Årets resultat 1 834 -6 448 -4 060 -1 949
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 834 -6 448 -4 060 -1 949
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 1 338 1 488 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 1 338 1 488 0
Byggnader och mark 0 1 643 1 730 1 817
Maskiner och inventarier 0 3 450 4 789 4 328
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 1 415
Summa materiella anläggningstillgångar 0 5 093 6 519 7 560
Andelar i koncern- och intresseföretag 50 50 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 50 6 481 8 007 7 560
Varulager 0 1 566 1 954 2 208
Kundfordringar 291 791 1 292 1 401
Övriga omsättningstillgångar 535 1 112 816 4 148
Summa operativa omsättningstillgångar 826 3 469 4 062 7 757
Fordringar på koncern- och intresseföretag 4 649 2 042 1 084 0
Övriga externa finansiella tillgångar 60 60 60 0
Likvida medel 257 40 40 6
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 4 966 2 142 1 184 6
Summa tillgångar 5 842 12 092 13 253 15 323

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 3 017 1 182 846 3 030
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 3 017 1 182 846 3 030

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 797 887
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 2 520 1 406 3 061
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 2 520 2 203 3 948

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 1 450 4 006 6 430 5 686
Leverantörsskulder 149 1 122 2 314 2 562
Övriga kortfristiga skulder 1 226 3 262 1 460 98
Summa operativa skulder 2 825 8 390 10 204 8 346

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 5 842 12 092 13 253 15 324
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 35.5 -78.2 -70.0 -33.4
Avkastning på eget kapital % 87.4 -635.9 -209.5 -62.8
Soliditet % 51.6 9.8 6.4 19.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 213.2 260.4 130.3
Kassalikviditet % 79.0 28.0 41.0 97.0
Likviditetsberedskap % 0.05 0.01 0.01 0
Räntetäckningsgrad % 27.97 -10.62 -26.81 -11.74
Omsättning per anställd (tkr) 1 783 1 256 1 399 5 373
Rörelseresultat per anställd (tkr) 634 -982 -979 -1 796
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 221 564 310 109

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 1 191
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 191 11 072
Värdeförändring (%) 155.0 88 11 072
Tillväxt i omsättning (%) -29.0 1 853 11 072
Rörelsemarginal (%) 35.5 40 11 072
Avkastning på eget kapital (%) 87.4 91 11 072
Soliditet (%) 51.6 608 11 072
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 783 668 11 072
Rörelseresultat per anställd (tkr) 634 90 11 072
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 221 1 891 11 072
Nettoomsättning (tkr) 5 348 1 595 11 072
Rörelseresultat (tkr) 1 901 417 11 072
Antal anställda 3 1 866 11 072
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Swedish Lapland Production AB har minskat omsättningen senaste året med -29.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det 1 595 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 072 företag i länet.

Rörelsemarginal

Swedish Lapland Production AB har det senaste året en rörelsemarginal på 35.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 2%. Företaget har under jämförelseåret den 40 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 072 företag i länet.

Antal anställda

Swedish Lapland Production AB har under det senaste året 3 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 1 866 största arbetsgivaren av 11 072 i länet.

Soliditet

Swedish Lapland Production AB har under det senaste året en soliditet på 51.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 34%. Företaget är under jämförelseåret det 608 mest solventa företaget av 11 072 i länet.

Värderating

Swedish Lapland Production AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva vattenfabriksverksamhet jämte försäljning av vatten och andra drycker på den svenska och internationella marknaden.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se