>

Olof Koivuniemi AB

Org.nr:

556727-8782

Adress:

Paloniemivägen 22

Postnummer:

980 10 Vittangi

Telefon:

Visa allt om Olof Koivuniemi AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 3 3 4 4
Nettoomsättning (tkr) 12 330 4 244 5 185 4 936
Rörelseresultat (tkr) 787 95 -255 44
Årets resultat (tkr) 303 52 -5 4
Summa eget kapital (tkr) 1 217 633 581 812
Rörelsemarginal % 6.4 2.2 -4.9 0.9
Avk. eget kapital % 63.0 8.7 -33.2 -3.9
Soliditet % 17.4 23.0 23.7 24.0
Omsättning/anställd (tkr) 4 110 1 415 1 296 1 234
Resultat/anställd (tkr) 262 32 -64 11
Lön/anställd (tkr) 505 458 372 331

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 12 330 4 244 5 185 4 936
Arbetskraftskostnad -1 515 -1 374 -1 487 -1 325
Avskrivningar -341 -513 -479 -475
Andra rörelsekostnader -3 951 -1 948 -2 680 -2 810
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 442 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -6 178 -314 -794 -282
Rörelseresultat 787 95 -255 44
Ränteintäkter 0 1 1 1
Räntekostnader -39 -28 -41 -85
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -39 -27 -40 -84
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 748 68 -295 -40
Skatt -165 -15 64 8
Årets resultat 583 53 -231 -32
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 583 53 -231 -32
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -280 0 226 35
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -79 0 64 10
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 577 918 1 111 1 403
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 577 918 1 111 1 403
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 577 918 1 111 1 403
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 4 038 0 0 248
Övriga omsättningstillgångar 1 129 738 393 733
Summa operativa omsättningstillgångar 5 167 738 393 981
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 1 262 1 095 948 1 003
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 262 1 095 948 1 003
Summa tillgångar 7 006 2 751 2 452 3 387

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 937 633 581 586
EK-andel av obeskattade reserver 280 0 0 226
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 217 633 581 812

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 38 107 221 380
Externa finansiella skulder, kortfristiga 624 617 368 547
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 662 724 589 927

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 166 117 130 236
Leverantörsskulder 4 528 411 97 371
Övriga kortfristiga skulder 433 865 1 055 1 041
Summa operativa skulder 5 127 1 393 1 282 1 648

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 7 006 2 750 2 452 3 387
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 6.4 2.2 -4.9 0.9
Avkastning på eget kapital % 63.0 8.7 -33.2 -3.9
Soliditet % 17.4 23.0 23.7 24.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 54.4 114.4 101.4 114.1
Kassalikviditet % 115.0 97.0 88.0 101.0
Likviditetsberedskap % 0.1 0.26 0.18 0.2
Räntetäckningsgrad % 20.18 3.43 -6.2 0.53
Omsättning per anställd (tkr) 4 110 1 415 1 296 1 234
Rörelseresultat per anställd (tkr) 262 32 -64 11
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 505 458 372 331

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 1 382
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 382 11 072
Värdeförändring (%) 170.0 77 11 072
Tillväxt i omsättning (%) 191.0 18 11 072
Rörelsemarginal (%) 6.4 761 11 072
Avkastning på eget kapital (%) 63.0 211 11 072
Soliditet (%) 17.4 1 640 11 072
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 110 150 11 072
Rörelseresultat per anställd (tkr) 262 297 11 072
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 505 909 11 072
Nettoomsättning (tkr) 12 330 934 11 072
Rörelseresultat (tkr) 787 811 11 072
Antal anställda 3 1 864 11 072
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Olof Koivuniemi AB har ökat omsättningen senaste året med 191.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 934 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 072 företag i länet.

Rörelsemarginal

Olof Koivuniemi AB har det senaste året en rörelsemarginal på 6.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 761 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 072 företag i länet.

Antal anställda

Olof Koivuniemi AB har under det senaste året 3 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 1 864 största arbetsgivaren av 11 072 i länet.

Soliditet

Olof Koivuniemi AB har under det senaste året en soliditet på 17.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det 1 640 mest solventa företaget av 11 072 i länet.

Värderating

Olof Koivuniemi AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Teresia Aurora Koivuniemi (f. 1926) Suppleant, Särskild delgivningsmottagare
Lars Magnus Johansson (f. 1967) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva maskinentreprenader, byggnads- och anläggningsverksamhet, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se