>

Trädgårdsteknik i Mellansverige AB

Org.nr:

556725-5459

Adress:

Frommesta 408

Postnummer:

692 91 Kumla

Telefon:

070-6002942
Visa allt om Trädgårdsteknik i Mellansverige AB

Bolaget


Bolagets värderating: V
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 37 39 25 19
Nettoomsättning (tkr) 23 675 20 107 16 242 13 407
Rörelseresultat (tkr) 1 013 -1 124 558 279
Årets resultat (tkr) 234 -761 159 92
Summa eget kapital (tkr) 927 252 1 183 868
Rörelsemarginal % 4.3 -5.6 3.4 2.1
Avk. eget kapital % 114.5 -157.6 30.7 10.0
Soliditet % 8.9 2.5 12.9 12.3
Omsättning/anställd (tkr) 640 516 650 706
Resultat/anställd (tkr) 27 -29 22 15
Lön/anställd (tkr) 328 340 378 346

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 23 675 20 107 16 242 13 407
Arbetskraftskostnad -12 127 -13 266 -9 446 -6 571
Avskrivningar -1 515 -1 357 -1 270 -987
Andra rörelsekostnader -9 074 -6 097 -4 529 -4 233
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 405 1 842 1 550 109
Övriga rörelsekostnader -2 351 -2 353 -1 989 -1 446
Rörelseresultat 1 013 -1 124 558 279
Ränteintäkter 1 0 0 2
Räntekostnader -215 -111 -121 -143
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 1 0
Finansnetto -214 -111 -120 -141
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 799 -1 235 438 138
Skatt -124 104 -123 -55
Årets resultat 675 -1 131 315 83
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 675 -1 131 315 83
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -441 370 -156 9
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -124 104 -44 3
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 5 581 5 565 5 442 3 580
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 5 581 5 565 5 442 3 580
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 5 581 5 565 5 442 3 580
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 2 996 2 844 2 011 2 573
Övriga omsättningstillgångar 1 807 1 656 658 686
Summa operativa omsättningstillgångar 4 803 4 500 2 669 3 259
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 2 3 1 058 243
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 2 3 1 058 243
Summa tillgångar 10 386 10 068 9 169 7 082

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 486 252 813 654
EK-andel av obeskattade reserver 441 0 370 214
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 927 252 1 183 868

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 3 896 995 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 1 235 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 5 131 995 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 195 2 941 3 391 2 226
Leverantörsskulder 968 1 343 856 691
Övriga kortfristiga skulder 3 166 4 537 3 739 3 297
Summa operativa skulder 4 329 8 821 7 986 6 214

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 10 387 10 068 9 169 7 082
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 4.3 -5.6 3.4 2.1
Avkastning på eget kapital % 114.5 -157.6 30.7 10.0
Soliditet % 8.9 2.5 12.9 12.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 553.7 394.8 0.0 0.0
Kassalikviditet % 89.0 77.0 81.0 88.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0.07 0.02
Räntetäckningsgrad % 4.72 -10.13 4.62 1.97
Omsättning per anställd (tkr) 640 516 650 706
Rörelseresultat per anställd (tkr) 27 -29 22 15
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 328 340 378 346

Rankning i länet (Örebro)

Företagets placering i Örebro: 1 642
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 642 12 724
Värdeförändring (%) 265.0 44 12 724
Tillväxt i omsättning (%) 18.0 484 12 724
Rörelsemarginal (%) 4.3 1 171 12 724
Avkastning på eget kapital (%) 114.5 75 12 724
Soliditet (%) 8.9 1 943 12 724
Nettoomsättning per anställd (tkr) 640 1 942 12 724
Rörelseresultat per anställd (tkr) 27 1 490 12 724
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 328 1 906 12 724
Nettoomsättning (tkr) 23 675 660 12 724
Rörelseresultat (tkr) 1 013 883 12 724
Antal anställda 37 209 12 724
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Trädgårdsteknik i Mellansverige AB har ökat omsättningen senaste året med 18.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 660 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 724 företag i länet.

Rörelsemarginal

Trädgårdsteknik i Mellansverige AB har det senaste året en rörelsemarginal på 4.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 1 171 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 724 företag i länet.

Antal anställda

Trädgårdsteknik i Mellansverige AB har under det senaste året 37 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den 209 största arbetsgivaren av 12 724 i länet.

Soliditet

Trädgårdsteknik i Mellansverige AB har under det senaste året en soliditet på 8.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 1 943 mest solventa företaget av 12 724 i länet.

Värderating

Trädgårdsteknik i Mellansverige AB har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva skötsel och underhåll av grönytor, fastighets- och trädgårdsservice, grävnings- och schaktnings- entreprenader, billotsverksamhet, och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se