>

Ocab Närke AB

Org.nr:

556724-9668

Adress:

Nastagatan 12 A

Postnummer:

702 27 Örebro

Telefon:

019-170770

Moderbolag:

Visa allt om Ocab Närke AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 9 6 5 4
Nettoomsättning (tkr) 14 258 8 402 5 507 4 712
Rörelseresultat (tkr) 1 138 -51 472 212
Årets resultat (tkr) 625 12 265 184
Summa eget kapital (tkr) 1 533 681 763 408
Rörelsemarginal % 8.0 -0.6 8.6 4.5
Avk. eget kapital % 57.7 -11.4 60.6 58.5
Soliditet % 41.1 25.0 52.5 23.7
Omsättning/anställd (tkr) 1 584 1 400 1 101 1 178
Resultat/anställd (tkr) 95 -9 94 53
Lön/anställd (tkr) 485 488 467 479

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 14 258 8 402 5 507 4 712
Arbetskraftskostnad -5 816 -2 928 -2 335 -1 914
Avskrivningar -21 -24 -37 -85
Andra rörelsekostnader -4 676 -3 441 -1 306 -1 316
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 263 0 0 86
Övriga rörelsekostnader -2 870 -2 060 -1 357 -1 271
Rörelseresultat 1 138 -51 472 212
Ränteintäkter 1 0 1 3
Räntekostnader -41 -21 -18 -30
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 -25 0 0
Finansnetto -40 -46 -17 -27
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 098 -97 455 185
Skatt -246 14 -100 0
Årets resultat 852 -83 355 185
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 852 -83 355 185
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -226 94 -90 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -64 26 -25 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 74 10 35 73
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 74 10 35 73
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 6 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 74 16 35 73
Varulager 48 0 0 125
Kundfordringar 1 209 1 563 634 804
Övriga omsättningstillgångar 2 395 1 151 684 631
Summa operativa omsättningstillgångar 3 652 2 714 1 318 1 560
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 6 0 91 91
Likvida medel 1 1 9 2
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 7 1 100 93
Summa tillgångar 3 733 2 731 1 453 1 726

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 1 301 676 664 399
EK-andel av obeskattade reserver 232 5 99 9
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 533 681 763 408

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 400 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 332 0 0 286
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 15 0 0 0
Summa finansiella skulder 347 400 0 286

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 65 265 30 3
Leverantörsskulder 831 576 154 197
Övriga kortfristiga skulder 957 810 506 831
Summa operativa skulder 1 853 1 651 690 1 031

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 3 733 2 732 1 453 1 725
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 8.0 -0.6 8.6 4.5
Avkastning på eget kapital % 57.7 -11.4 60.6 58.5
Soliditet % 41.1 25.0 52.5 23.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 22.6 58.7 0.0 70.0
Kassalikviditet % 169.0 196.0 201.0 109.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 27.78 -3.62 26.28 7.17
Omsättning per anställd (tkr) 1 188 1 400 1 101 1 178
Rörelseresultat per anställd (tkr) 95 -9 94 53
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 485 488 467 479

Rankning i länet (Örebro)

Företagets placering i Örebro: 1 311
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 311 12 724
Värdeförändring (%) 171.0 80 12 724
Tillväxt i omsättning (%) 70.0 74 12 724
Rörelsemarginal (%) 8.0 754 12 724
Avkastning på eget kapital (%) 57.7 353 12 724
Soliditet (%) 41.1 943 12 724
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 584 972 12 724
Rörelseresultat per anställd (tkr) 95 968 12 724
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 485 1 182 12 724
Nettoomsättning (tkr) 14 258 967 12 724
Rörelseresultat (tkr) 1 138 811 12 724
Antal anställda 9 941 12 724
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Ocab Närke AB har ökat omsättningen senaste året med 70.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 967 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 724 företag i länet.

Rörelsemarginal

Ocab Närke AB har det senaste året en rörelsemarginal på 8.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 754 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 724 företag i länet.

Antal anställda

Ocab Närke AB har under det senaste året 9 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den 941 största arbetsgivaren av 12 724 i länet.

Soliditet

Ocab Närke AB har under det senaste året en soliditet på 41.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 943 mest solventa företaget av 12 724 i länet.

Värderating

Ocab Närke AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolagets verksamhet ska vara att bedriva sanering efter brand- skador och vattenskador, sanering av klotter, fastighetsrepara- tioner, golvslipning, uthyrning av arbetskraft och därmed fören lig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se