>

MK:s Järn & Metall i Örebro AB

Org.nr:

556723-2011

Adress:

Gunnarsökna

Postnummer:

705 98 Lillkyrka

Telefon:

0589-12030
Visa allt om MK:s Järn & Metall i Örebro AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Antal anställda 7 7 7 7
Nettoomsättning (tkr) 11 077 8 194 10 578 11 670
Rörelseresultat (tkr) 1 568 -360 -363 945
Årets resultat (tkr) 1 241 -359 -363 950
Summa eget kapital (tkr) 1 705 321 680 1 043
Rörelsemarginal % 14.2 -4.4 -3.4 8.1
Avk. eget kapital % 136.6 -71.7 -42.1 167.3
Soliditet % 57.9 21.0 37.2 39.3
Omsättning/anställd (tkr) 1 582 1 171 1 511 1 667
Resultat/anställd (tkr) 224 -51 -52 135
Lön/anställd (tkr) 430 365 401 384

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 11 077 8 194 10 578 11 670
Arbetskraftskostnad -3 007 -2 555 -2 808 -2 687
Avskrivningar 0 0 0 0
Andra rörelsekostnader -3 560 -3 461 -5 113 -5 204
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 147 390 308 100
Övriga rörelsekostnader -3 089 -2 928 -3 328 -2 934
Rörelseresultat 1 568 -360 -363 945
Ränteintäkter 0 1 0 6
Räntekostnader 0 0 0 -1
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 0 1 0 5
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 568 -359 -363 950
Skatt -184 0 0 0
Årets resultat 1 384 -359 -363 950
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 384 -359 -363 950
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -144 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -41 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 0 0 0 0
Varulager 176 0 0 0
Kundfordringar 628 609 471 354
Övriga omsättningstillgångar 532 303 664 1 611
Summa operativa omsättningstillgångar 1 336 912 1 135 1 965
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 1 607 617 693 691
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 607 617 693 691
Summa tillgångar 2 943 1 529 1 828 2 656

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 1 561 321 680 1 043
EK-andel av obeskattade reserver 144 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 705 321 680 1 043

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 41 0 0 0
Leverantörsskulder 311 627 447 454
Övriga kortfristiga skulder 885 580 701 1 159
Summa operativa skulder 1 237 1 207 1 148 1 613

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 2 942 1 528 1 828 2 656
Nyckeltal i genomsnitt 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Rörelsemarginal % 14.2 -4.4 -3.4 8.1
Avkastning på eget kapital % 136.6 -71.7 -42.1 167.3
Soliditet % 57.9 21.0 37.2 39.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 231.0 127.0 159.0 165.0
Likviditetsberedskap % 0.15 0.08 0.07 0.06
Räntetäckningsgrad % - - - 951
Omsättning per anställd (tkr) 1 582 1 171 1 511 1 667
Rörelseresultat per anställd (tkr) 224 -51 -52 135
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 430 365 401 384

Rankning i länet (Örebro)

Företagets placering i Örebro: 1 292
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 292 12 724
Värdeförändring (%) 667.0 8 12 724
Tillväxt i omsättning (%) 35.0 239 12 724
Rörelsemarginal (%) 14.2 361 12 724
Avkastning på eget kapital (%) 136.6 51 12 724
Soliditet (%) 57.9 452 12 724
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 582 973 12 724
Rörelseresultat per anställd (tkr) 224 486 12 724
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 430 1 551 12 724
Nettoomsättning (tkr) 11 077 1 146 12 724
Rörelseresultat (tkr) 1 568 672 12 724
Antal anställda 7 1 163 12 724
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

MK:s Järn & Metall i Örebro AB har ökat omsättningen senaste året med 35.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det 1 146 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 724 företag i länet.

Rörelsemarginal

MK:s Järn & Metall i Örebro AB har det senaste året en rörelsemarginal på 14.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 361 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 724 företag i länet.

Antal anställda

MK:s Järn & Metall i Örebro AB har under det senaste året 7 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 5. Företaget är under jämförelseåret den 1 163 största arbetsgivaren av 12 724 i länet.

Soliditet

MK:s Järn & Metall i Örebro AB har under det senaste året en soliditet på 57.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 452 mest solventa företaget av 12 724 i länet.

Värderating

MK:s Järn & Metall i Örebro AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolagets verksamhet ska vara att bedriva godstransporter samt handel med metaller och värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se