>

Bra Assistans i Örebro AB

Org.nr:

556700-8171

Adress:

Nygatan 15, vån 2

Postnummer:

702 11 Örebro

Telefon:

019-102575
Visa allt om Bra Assistans i Örebro AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Antal anställda 65 50 25 16
Nettoomsättning (tkr) 36 955 25 756 12 048 8 524
Rörelseresultat (tkr) 3 141 1 181 80 290
Årets resultat (tkr) 2 309 571 59 127
Summa eget kapital (tkr) 2 796 1 383 722 726
Rörelsemarginal % 8.5 4.6 0.7 3.4
Avk. eget kapital % 112.7 81.9 -0.4 32.8
Soliditet % 29.6 22.0 26.0 42.0
Omsättning/anställd (tkr) 569 515 482 533
Resultat/anställd (tkr) 48 24 3 18
Lön/anställd (tkr) 483 460 442 487

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 36 955 25 756 12 048 8 524
Arbetskraftskostnad -31 424 -23 006 -11 056 -7 792
Avskrivningar -135 -144 -123 -8
Andra rörelsekostnader 0 -343 -155 -57
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 767 1 162 791 759
Övriga rörelsekostnader -3 022 -2 244 -1 425 -1 136
Rörelseresultat 3 141 1 181 80 290
Ränteintäkter 0 1 1 3
Räntekostnader -48 -30 -21 -2
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -48 -29 -20 1
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 3 093 1 152 60 291
Skatt -737 -290 -63 -87
Årets resultat 2 356 862 -3 204
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 2 356 862 -3 204
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -48 -291 63 -77
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -13 -82 18 -22
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 813 533 487 24
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 813 533 487 24
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 813 533 487 24
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 509 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 4 189 594 923 440
Summa operativa omsättningstillgångar 4 698 594 923 440
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 3 938 5 154 1 366 1 262
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 3 938 5 154 1 366 1 262
Summa tillgångar 9 449 6 281 2 776 1 726

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 2 409 1 044 673 614
EK-andel av obeskattade reserver 387 339 49 112
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 2 796 1 383 722 726

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 579 0 362 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 191 0 103 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 770 0 465 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 110 495 14 31
Leverantörsskulder 29 42 114 30
Övriga kortfristiga skulder 5 744 4 361 1 461 938
Summa operativa skulder 5 883 4 898 1 589 999

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 9 449 6 281 2 776 1 725
Nyckeltal i genomsnitt 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Rörelsemarginal % 8.5 4.6 0.7 3.4
Avkastning på eget kapital % 112.7 81.9 -0.4 32.8
Soliditet % 29.6 22.0 26.0 42.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 27.5 0.0 64.4 0.0
Kassalikviditet % 145.0 131.0 136.0 176.0
Likviditetsberedskap % 0.11 0.2 0.11 0.15
Räntetäckningsgrad % 65.44 39.4 3.86 146.5
Omsättning per anställd (tkr) 569 515 482 533
Rörelseresultat per anställd (tkr) 48 24 3 18
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 483 460 442 487

Rankning i länet (Örebro)

Företagets placering i Örebro: 885
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 885 12 714
Värdeförändring (%) 153.0 94 12 714
Tillväxt i omsättning (%) 43.0 181 12 714
Rörelsemarginal (%) 8.5 699 12 714
Avkastning på eget kapital (%) 112.7 78 12 714
Soliditet (%) 29.6 1 341 12 714
Nettoomsättning per anställd (tkr) 569 1 974 12 714
Rörelseresultat per anställd (tkr) 48 1 304 12 714
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 483 1 198 12 714
Nettoomsättning (tkr) 36 955 479 12 714
Rörelseresultat (tkr) 3 141 400 12 714
Antal anställda 65 110 12 714
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Bra Assistans i Örebro AB har ökat omsättningen senaste året med 43.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 479 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 714 företag i länet.

Rörelsemarginal

Bra Assistans i Örebro AB har det senaste året en rörelsemarginal på 8.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 8%. Företaget har under jämförelseåret den 699 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 714 företag i länet.

Antal anställda

Bra Assistans i Örebro AB har under det senaste året 65 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 50. Företaget är under jämförelseåret den 110 största arbetsgivaren av 12 714 i länet.

Soliditet

Bra Assistans i Örebro AB har under det senaste året en soliditet på 29.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 32%. Företaget är under jämförelseåret det 1 341 mest solventa företaget av 12 714 i länet.

Värderating

Bra Assistans i Örebro AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Edin Hocanin (f. 1974) Ledamot, Verkställande direktör
Bo Emil Engelbrekt Rönnkvist (f. 1954) Suppleant
Claes-Göran Sten Rapp (f. 1972) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall erbjuda administrativ hjälp till personer med rätt till ersättning enligt LSS(lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) eller LASS(lag om assistentersättning) samt bedriva därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se