>

Brogrund Mark AB

Org.nr:

556700-6266

Adress:

Box 1135

Postnummer:

701 11 Örebro

Telefon:

019-173040
Visa allt om Brogrund Mark AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Antal anställda 30 29 27 22
Nettoomsättning (tkr) 135 006 94 872 68 842 66 598
Rörelseresultat (tkr) 8 990 1 181 2 257 1 692
Årets resultat (tkr) 4 266 2 168 1 241 1 010
Summa eget kapital (tkr) 8 463 2 677 6 713 5 482
Rörelsemarginal % 6.7 1.2 3.3 2.5
Avk. eget kapital % 132.6 18.4 26.8 24.2
Soliditet % 22.3 11.0 29.2 25.3
Omsättning/anställd (tkr) 4 500 3 271 2 550 3 027
Resultat/anställd (tkr) 300 41 84 77
Lön/anställd (tkr) 646 612 485 463

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 135 006 94 872 68 842 66 598
Arbetskraftskostnad -19 384 -17 753 -13 103 -10 182
Avskrivningar -47 -224 -261 -313
Andra rörelsekostnader -101 358 -72 155 -50 137 -51 889
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 73 10 0 4
Övriga rörelsekostnader -5 300 -3 569 -3 084 -2 526
Rörelseresultat 8 990 1 181 2 257 1 692
Ränteintäkter 81 2 11 40
Räntekostnader -14 -82 -138 -143
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 67 -80 -127 -103
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 9 057 1 101 2 130 1 589
Skatt -1 671 -237 -498 -375
Årets resultat 7 386 864 1 632 1 214
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 7 386 864 1 632 1 214
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -1 520 1 304 -390 -203
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -429 368 -110 -57
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 5 091 5 294
Maskiner och inventarier 189 394 278 233
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 189 394 5 369 5 527
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 100 100
Summa operativa anläggningstillgångar 189 394 5 469 5 627
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 20 612 8 668 11 270 6 827
Övriga omsättningstillgångar 560 1 609 2 208 6 041
Summa operativa omsättningstillgångar 21 172 10 277 13 478 12 868
Fordringar på koncern- och intresseföretag 3 240 398 398 398
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 13 397 13 376 3 629 2 783
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 16 637 13 774 4 027 3 181
Summa tillgångar 37 998 24 445 22 974 21 676

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 6 943 2 677 5 409 4 568
EK-andel av obeskattade reserver 1 520 0 1 304 914
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 8 463 2 677 6 713 5 482

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 2 240 2 360
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 120 120
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 2 360 2 480

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 2 842 4 680 532 389
Leverantörsskulder 15 819 7 204 5 879 4 823
Övriga kortfristiga skulder 10 874 9 884 7 489 8 502
Summa operativa skulder 29 535 21 768 13 900 13 714

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 37 998 24 445 22 973 21 676
Nyckeltal i genomsnitt 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Rörelsemarginal % 6.7 1.2 3.3 2.5
Avkastning på eget kapital % 132.6 18.4 26.8 24.2
Soliditet % 22.3 11.0 29.2 25.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 35.2 45.2
Kassalikviditet % 130.0 138.0 127.0 116.0
Likviditetsberedskap % 0.1 0.14 0.05 0.04
Räntetäckningsgrad % 647.93 14.43 16.43 12.11
Omsättning per anställd (tkr) 4 500 3 271 2 550 3 027
Rörelseresultat per anställd (tkr) 300 41 84 77
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 646 612 485 463

Rankning i länet (Örebro)

Företagets placering i Örebro: 319
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 319 12 724
Värdeförändring (%) 355.0 24 12 724
Tillväxt i omsättning (%) 42.0 188 12 724
Rörelsemarginal (%) 6.7 892 12 724
Avkastning på eget kapital (%) 132.6 55 12 724
Soliditet (%) 22.3 1 586 12 724
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 500 208 12 724
Rörelseresultat per anställd (tkr) 300 335 12 724
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 646 322 12 724
Nettoomsättning (tkr) 135 006 138 12 724
Rörelseresultat (tkr) 8 990 151 12 724
Antal anställda 30 267 12 724
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Brogrund Mark AB har ökat omsättningen senaste året med 42.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 14%. Företaget är under jämförelseåret det 138 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 724 företag i länet.

Rörelsemarginal

Brogrund Mark AB har det senaste året en rörelsemarginal på 6.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 892 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 724 företag i länet.

Antal anställda

Brogrund Mark AB har under det senaste året 30 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 51. Företaget är under jämförelseåret den 267 största arbetsgivaren av 12 724 i länet.

Soliditet

Brogrund Mark AB har under det senaste året en soliditet på 22.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 31%. Företaget är under jämförelseåret det 1 586 mest solventa företaget av 12 724 i länet.

Värderating

Brogrund Mark AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är mark och anläggningsarbeten samt konsulttjänster inom området samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se