>

Veosol Teknik AB

Org.nr:

556700-4121

Adress:

Boställsvägen 4

Postnummer:

702 27 Örebro

Telefon:

019-28035

Moderbolag:

Visa allt om Veosol Teknik AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 7 9 10 9
Nettoomsättning (tkr) 24 902 15 101 16 356 14 141
Rörelseresultat (tkr) 803 -453 379 461
Årets resultat (tkr) 714 -472 278 371
Summa eget kapital (tkr) 1 380 666 1 138 861
Rörelsemarginal % 3.2 -3.0 2.3 3.3
Avk. eget kapital % 69.9 -52.4 27.8 54.9
Soliditet % 29.6 20.9 29.7 27.0
Omsättning/anställd (tkr) 3 557 1 678 1 636 1 571
Resultat/anställd (tkr) 115 -50 38 51
Lön/anställd (tkr) 550 536 533 418

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 24 902 15 101 16 356 14 141
Arbetskraftskostnad -3 849 -4 824 -5 330 -3 765
Avskrivningar -72 -91 -83 -88
Andra rörelsekostnader -16 603 -8 207 -7 094 -7 770
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 31 84 0 9
Övriga rörelsekostnader -3 606 -2 516 -3 470 -2 066
Rörelseresultat 803 -453 379 461
Ränteintäkter 5 5 4 1
Räntekostnader -16 -25 -22 -24
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -11 -20 -18 -23
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 792 -473 361 438
Skatt -77 0 -83 -67
Årets resultat 715 -473 278 371
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 715 -473 278 371
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar        
Goodwill 28 48 67 33
Övriga immateriella anläggningstillgångar 17 26 35 45
Summa immateriella anläggningstillgångar 45 74 102 78
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 63 122 184 189
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 63 122 184 189
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 108 196 286 267
Varulager 1 358 1 542 1 675 1 336
Kundfordringar 2 463 1 093 843 592
Övriga omsättningstillgångar 175 356 1 023 985
Summa operativa omsättningstillgångar 3 996 2 991 3 541 2 913
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 562 0 4 3
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 562 0 4 3
Summa tillgångar 4 666 3 187 3 831 3 183

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 1 380 666 1 138 861
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 380 666 1 138 861

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 401 694 432
Externa finansiella skulder, kortfristiga 50 60 60 60
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 50 461 754 492

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 390 0 0 0
Leverantörsskulder 1 006 873 1 029 838
Övriga kortfristiga skulder 1 840 1 187 910 993
Summa operativa skulder 3 236 2 060 1 939 1 831

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 4 666 3 187 3 831 3 184
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 3.2 -3.0 2.3 3.3
Avkastning på eget kapital % 69.9 -52.4 27.8 54.9
Soliditet % 29.6 20.9 29.7 27.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 3.6 69.2 66.3 57.1
Kassalikviditet % 110.0 68.0 94.0 84.0
Likviditetsberedskap % 0.02 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 50.5 -17.92 17.41 19.25
Omsättning per anställd (tkr) 3 557 1 678 1 636 1 571
Rörelseresultat per anställd (tkr) 115 -50 38 51
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 550 536 533 418

Rankning i länet (Örebro)

Företagets placering i Örebro: 1 401
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 401 12 724
Värdeförändring (%) 174.0 77 12 724
Tillväxt i omsättning (%) 65.0 90 12 724
Rörelsemarginal (%) 3.2 1 319 12 724
Avkastning på eget kapital (%) 69.9 230 12 724
Soliditet (%) 29.6 1 342 12 724
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 557 307 12 724
Rörelseresultat per anställd (tkr) 115 864 12 724
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 550 741 12 724
Nettoomsättning (tkr) 24 902 641 12 724
Rörelseresultat (tkr) 803 1 009 12 724
Antal anställda 7 1 159 12 724
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Veosol Teknik AB har ökat omsättningen senaste året med 65.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 641 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 724 företag i länet.

Rörelsemarginal

Veosol Teknik AB har det senaste året en rörelsemarginal på 3.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 1 319 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 724 företag i länet.

Antal anställda

Veosol Teknik AB har under det senaste året 7 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 1 159 största arbetsgivaren av 12 724 i länet.

Soliditet

Veosol Teknik AB har under det senaste året en soliditet på 29.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det 1 342 mest solventa företaget av 12 724 i länet.

Värderating

Veosol Teknik AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva installation, service och försäljning av värmeanläggningar samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se