>

Cashbuddy AB

Org.nr:

556686-9938

Adress:

Box 1061

Postnummer:

432 14 Varberg

Telefon:

0340-627740
Visa allt om Cashbuddy AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 4 3 3 3
Nettoomsättning (tkr) 116 551 135 552 144 626 131 231
Rörelseresultat (tkr) 50 422 64 422 74 122 65 942
Årets resultat (tkr) -2 567 6 610 1 339 262
Summa eget kapital (tkr) 655 662 107 078 100 468 81 129
Rörelsemarginal % 43.3 47.5 51.3 50.2
Avk. eget kapital % 17.6 33.4 53.2 51.1
Soliditet % 99.8 23.0 20.7 16.6
Omsättning/anställd (tkr) 29 138 45 184 48 209 43 744
Resultat/anställd (tkr) 12 606 21 474 24 707 21 981
Lön/anställd (tkr) 656 655 580 549

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 116 551 135 552 144 626 131 231
Arbetskraftskostnad -2 624 -1 965 -1 740 -1 648
Avskrivningar 0 0 0 0
Andra rörelsekostnader -192 -169 -171 -78
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -63 313 -68 996 -68 593 -63 563
Rörelseresultat 50 422 64 422 74 122 65 942
Ränteintäkter 15 157 14 6 4
Räntekostnader -6 633 -27 894 -25 212 -29 567
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 7 648 0 0 0
Finansnetto 16 172 -27 880 -25 206 -29 563
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 66 594 36 542 48 916 36 379
Skatt 339 -1 933 -577 -116
Årets resultat 66 933 34 609 48 339 36 263
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 66 933 34 609 48 339 36 263
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 0 0 0 0
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 88 404 97 163 111 396 25 142
Summa operativa omsättningstillgångar 88 404 97 163 111 396 25 142
Fordringar på koncern- och intresseföretag 259 686 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 291 347 331 109 374 225 463 365
Likvida medel 17 696 37 751 0 0
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 568 729 368 860 374 225 463 365
Summa tillgångar 657 133 466 023 485 621 488 507

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 655 662 107 078 100 468 81 129
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 655 662 107 078 100 468 81 129

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 104 333 230 687
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 358 000 0 176 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 19 22 27 124
Summa finansiella skulder 19 358 022 104 360 406 811

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 280 000 0
Leverantörsskulder 783 366 248 151
Övriga kortfristiga skulder 669 556 544 415
Summa operativa skulder 1 452 922 280 792 566

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 657 133 466 022 485 620 488 506
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 43.3 47.5 51.3 50.2
Avkastning på eget kapital % 17.6 33.4 53.2 51.1
Soliditet % 99.8 23.0 20.7 16.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 334.4 103.9 501.4
Kassalikviditet % 7 213.0 14 292.0 13 600.999 3 644.0
Likviditetsberedskap % 0.15 0.28 0 0
Räntetäckningsgrad % 11.04 2.31 2.94 2.23
Omsättning per anställd (tkr) 29 138 45 184 48 209 43 744
Rörelseresultat per anställd (tkr) 12 606 21 474 24 707 21 981
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 656 655 580 549

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 13
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 13 18 658
Värdeförändring (%) 836.0 9 18 658
Tillväxt i omsättning (%) -14.0 2 375 18 658
Rörelsemarginal (%) 43.3 36 18 658
Avkastning på eget kapital (%) 17.6 1 490 18 658
Soliditet (%) 99.8 2 18 658
Nettoomsättning per anställd (tkr) 29 138 8 18 658
Rörelseresultat per anställd (tkr) 12 606 3 18 658
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 656 375 18 658
Nettoomsättning (tkr) 116 551 194 18 658
Rörelseresultat (tkr) 50 422 37 18 658
Antal anställda 4 2 171 18 658
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Cashbuddy AB har minskat omsättningen senaste året med -14.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 8%. Företaget är under jämförelseåret det 194 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 658 företag i länet.

Rörelsemarginal

Cashbuddy AB har det senaste året en rörelsemarginal på 43.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 9%. Företaget har under jämförelseåret den 36 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 658 företag i länet.

Antal anställda

Cashbuddy AB har under det senaste året 4 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 21. Företaget är under jämförelseåret den 2 171 största arbetsgivaren av 18 658 i länet.

Soliditet

Cashbuddy AB har under det senaste året en soliditet på 99.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 36%. Företaget är under jämförelseåret det 2 mest solventa företaget av 18 658 i länet.

Värderating

Cashbuddy AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Sven Mikael Jönsson (f. 1970) Ledamot, Verkställande direktör, Ordförande
Sven Martin Jönsson (f. 1972) Ledamot
Sara Evy Mikaela Jönsson (f. 1994) Ledamot
Clas Rydén (f. 1972) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska lämna kredit eller förmedla kredit till privatpersoner, bland annat i form av konsumentkredit, indrivning av egna fordringar, bedriva fastighetsförvaltning, förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se