>

Mekonomen Piteå AB

Org.nr:

556659-8966

Adress:

Box 19542

Postnummer:

104 32 Stockholm

Telefon:

0911-230900
Visa allt om Mekonomen Piteå AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 5 5 5 5
Nettoomsättning (tkr) 17 926 18 659 18 406 17 651
Rörelseresultat (tkr) 1 217 1 503 1 483 1 573
Årets resultat (tkr) 21 -22 -6 -40
Summa eget kapital (tkr) 156 174 201 230
Rörelsemarginal % 6.8 8.1 8.1 8.9
Avk. eget kapital % 561.4 790.8 687.0 180.6
Soliditet % 3.0 3.6 4.4 4.9
Omsättning/anställd (tkr) 3 585 3 732 3 681 3 530
Resultat/anställd (tkr) 243 301 297 315
Lön/anställd (tkr) 441 491 440 412

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 17 926 18 659 18 406 17 651
Arbetskraftskostnad -2 205 -2 455 -2 199 -2 062
Avskrivningar -22 -26 -55 -81
Andra rörelsekostnader -13 035 -13 362 -13 321 -12 666
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 167 183 196 197
Övriga rörelsekostnader -1 614 -1 496 -1 544 -1 466
Rörelseresultat 1 217 1 503 1 483 1 573
Ränteintäkter 0 4 5 3
Räntekostnader -27 -32 -23 -22
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -27 -28 -18 -19
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 190 1 475 1 465 1 554
Skatt -263 6 15 9
Årets resultat 927 1 481 1 480 1 563
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 927 1 481 1 480 1 563
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -907 5 23 39
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -256 1 7 11
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 60 77 103 124
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 1
Summa materiella anläggningstillgångar 60 77 103 125
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 60 77 103 125
Varulager 3 504 2 982 2 626 2 533
Kundfordringar 1 138 1 132 982 1 124
Övriga omsättningstillgångar 436 534 818 855
Summa operativa omsättningstillgångar 5 078 4 648 4 426 4 512
Fordringar på koncern- och intresseföretag 4 0 1 1
Övriga externa finansiella tillgångar 46 53 46 38
Likvida medel 15 15 10 10
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 65 68 57 49
Summa tillgångar 5 203 4 793 4 586 4 686

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 122 142 164 170
EK-andel av obeskattade reserver 34 32 37 60
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 156 174 201 230

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 3 592 2 796 2 688 2 888
Summa finansiella skulder 3 592 2 796 2 688 2 888

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 16 14 15 17
Leverantörsskulder 494 498 406 355
Övriga kortfristiga skulder 945 1 311 1 275 1 195
Summa operativa skulder 1 455 1 823 1 696 1 567

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 5 203 4 793 4 585 4 685
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 6.8 8.1 8.1 8.9
Avkastning på eget kapital % 561.4 790.8 687.0 180.6
Soliditet % 3.0 3.6 4.4 4.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 2 297.9 1 607.1 1 339.6 1 255.3
Kassalikviditet % 32.0 37.0 41.0 45.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 45.07 47.09 64.7 71.64
Omsättning per anställd (tkr) 3 585 3 732 3 681 3 530
Rörelseresultat per anställd (tkr) 243 301 297 315
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 441 491 440 412

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 1 377
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 377 11 072
Värdeförändring (%) 199.0 60 11 072
Tillväxt i omsättning (%) -4.0 1 407 11 072
Rörelsemarginal (%) 6.8 725 11 072
Avkastning på eget kapital (%) 561.4 6 11 072
Soliditet (%) 3.0 1 917 11 072
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 585 189 11 072
Rörelseresultat per anställd (tkr) 243 328 11 072
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 441 1 294 11 072
Nettoomsättning (tkr) 17 926 670 11 072
Rörelseresultat (tkr) 1 217 597 11 072
Antal anställda 5 1 386 11 072
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Mekonomen Piteå AB har minskat omsättningen senaste året med -4.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det 670 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 072 företag i länet.

Rörelsemarginal

Mekonomen Piteå AB har det senaste året en rörelsemarginal på 6.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 725 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 072 företag i länet.

Antal anställda

Mekonomen Piteå AB har under det senaste året 5 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 5. Företaget är under jämförelseåret den 1 386 största arbetsgivaren av 11 072 i länet.

Soliditet

Mekonomen Piteå AB har under det senaste året en soliditet på 3.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 1 917 mest solventa företaget av 11 072 i länet.

Värderating

Mekonomen Piteå AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva försäljning av bilreservdelar och biltillbehör samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se