>

Byggspecialisten i Bergslagen AB

Org.nr:

556655-0157

Adress:

Granliden 10

Postnummer:

712 95 Grythyttan

Telefon:

070-3163078
Visa allt om Byggspecialisten i Bergslagen AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Antal anställda 7 8 6 10
Nettoomsättning (tkr) 13 614 9 648 9 456 20 169
Rörelseresultat (tkr) 2 459 332 -330 485
Årets resultat (tkr) 1 407 204 10 259
Summa eget kapital (tkr) 3 203 1 324 1 120 1 703
Rörelsemarginal % 18.1 3.4 -3.5 2.4
Avk. eget kapital % 83.0 16.8 -20.1 18.5
Soliditet % 44.0 30.0 38.2 36.1
Omsättning/anställd (tkr) 1 945 1 206 1 576 2 017
Resultat/anställd (tkr) 351 42 -55 49
Lön/anställd (tkr) 468 387 622 450

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 13 614 9 648 9 456 20 169
Arbetskraftskostnad -3 278 -3 093 -3 729 -4 504
Avskrivningar -183 -226 -327 -291
Andra rörelsekostnader -5 866 -3 986 -3 768 -13 124
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 87 75 77 340
Övriga rörelsekostnader -1 915 -2 086 -2 039 -2 105
Rörelseresultat 2 459 332 -330 485
Ränteintäkter 2 15 15 11
Räntekostnader -42 -52 -42 -56
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -40 -37 -27 -45
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 2 419 295 -357 440
Skatt -540 -90 74 -117
Årets resultat 1 879 205 -283 323
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 879 205 -283 323
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -472 0 293 -64
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -133 0 83 -18
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 452 724 1 274 1 294
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 452 724 1 274 1 294
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 452 724 1 274 1 294
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 3 323 1 979 1 055 2 062
Övriga omsättningstillgångar 324 1 010 410 372
Summa operativa omsättningstillgångar 3 647 2 989 1 465 2 434
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 119 208 166 295
Likvida medel 3 054 493 25 689
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 3 173 701 191 984
Summa tillgångar 7 272 4 414 2 930 4 712

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 2 731 1 324 1 120 1 410
EK-andel av obeskattade reserver 472 0 0 293
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 3 203 1 324 1 120 1 703

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 10 203 297
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 10 203 297

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 372 323 396 128
Leverantörsskulder 1 538 1 486 429 776
Övriga kortfristiga skulder 2 159 1 271 782 1 808
Summa operativa skulder 4 069 3 080 1 607 2 712

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 7 272 4 414 2 930 4 712
Nyckeltal i genomsnitt 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Rörelsemarginal % 18.1 3.4 -3.5 2.4
Avkastning på eget kapital % 83.0 16.8 -20.1 18.5
Soliditet % 44.0 30.0 38.2 36.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.8 18.1 17.4
Kassalikviditet % 181.0 126.0 123.0 121.0
Likviditetsberedskap % 0.22 0.05 0 0.03
Räntetäckningsgrad % 58.6 6.67 -7.5 8.86
Omsättning per anställd (tkr) 1 945 1 206 1 576 2 017
Rörelseresultat per anställd (tkr) 351 42 -55 49
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 468 387 622 450

Rankning i länet (Örebro)

Företagets placering i Örebro: 859
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 859 12 714
Värdeförändring (%) 211.0 66 12 714
Tillväxt i omsättning (%) 41.0 192 12 714
Rörelsemarginal (%) 18.1 235 12 714
Avkastning på eget kapital (%) 83.0 145 12 714
Soliditet (%) 44.0 855 12 714
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 945 732 12 714
Rörelseresultat per anställd (tkr) 351 285 12 714
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 468 1 287 12 714
Nettoomsättning (tkr) 13 614 1 003 12 714
Rörelseresultat (tkr) 2 459 483 12 714
Antal anställda 7 1 149 12 714
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Byggspecialisten i Bergslagen AB har ökat omsättningen senaste året med 41.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 1 003 största företaget i länet med avseende på omsättning av 12 714 företag i länet.

Rörelsemarginal

Byggspecialisten i Bergslagen AB har det senaste året en rörelsemarginal på 18.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 235 högsta nivån på rörelsemarginal av 12 714 företag i länet.

Antal anställda

Byggspecialisten i Bergslagen AB har under det senaste året 7 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 1 149 största arbetsgivaren av 12 714 i länet.

Soliditet

Byggspecialisten i Bergslagen AB har under det senaste året en soliditet på 44.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det 855 mest solventa företaget av 12 714 i länet.

Värderating

Byggspecialisten i Bergslagen AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

BOLAGET SKALL BEDRIVA BYGG, BETONG OCH SKIFFERTAKSARBETE, SVETS, PLÅT OCH VERKSTADSARBETE. TRAKTORENTREPRENAD OCH ÅKERI. SKOGSARBETEN, FÖRSÄLJNING AV FRITIDSPRODUKTER, JAKTARRANGEMANG SAMT DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se