>

Piteå-Tidningen Annons AB

Org.nr:

556652-2776

Adress:

Box 193

Postnummer:

941 23 Piteå

Telefon:

0911-64500
Visa allt om Piteå-Tidningen Annons AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 3 7 6 6
Nettoomsättning (tkr) 3 027 8 005 8 043 8 759
Rörelseresultat (tkr) 2 267 3 827 4 314 2 638
Årets resultat (tkr) -4 -5 -6 -69
Summa eget kapital (tkr) 105 109 115 121
Rörelsemarginal % 74.9 47.8 53.6 30.1
Avk. eget kapital % 2 115.0 3 415.2 3 654.2 204.5
Soliditet % 4.4 2.3 2.4 1.4
Omsättning/anställd (tkr) 1 009 1 144 1 341 1 460
Resultat/anställd (tkr) 756 547 719 440
Lön/anställd (tkr) 173 513 510 818

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 3 027 8 005 8 043 8 759
Arbetskraftskostnad -518 -3 590 -3 057 -4 906
Avskrivningar 0 0 0 0
Andra rörelsekostnader 0 -4 -33 -104
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -242 -584 -639 -1 111
Rörelseresultat 2 267 3 827 4 314 2 638
Ränteintäkter 0 1 1 96
Räntekostnader -4 -3 -3 -3
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -4 -2 -2 93
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 2 263 3 825 4 312 2 731
Skatt 0 0 0 946
Årets resultat 2 263 3 825 4 312 3 677
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 2 263 3 825 4 312 3 677
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 3 355
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 946
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 0 0 0 0
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 101 49 253 254
Summa operativa omsättningstillgångar 101 49 253 254
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 2 299 4 684 4 582 8 552
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 2 299 4 684 4 582 8 552
Summa tillgångar 2 400 4 733 4 835 8 806

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 105 109 115 121
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 105 109 115 121

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 2 268 2 932 2 562 6 117
Summa finansiella skulder 2 268 2 932 2 562 6 117

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 60 52 41
Övriga kortfristiga skulder 28 1 632 2 106 2 527
Summa operativa skulder 28 1 692 2 158 2 568

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 2 401 4 733 4 835 8 806
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 74.9 47.8 53.6 30.1
Avkastning på eget kapital % 2 115.0 3 415.2 3 654.2 204.5
Soliditet % 4.4 2.3 2.4 1.4
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 2 160.0 2 689.9 2 227.8 5 055.4
Kassalikviditet % 105.0 102.0 102.0 101.0
Likviditetsberedskap % 0.76 0.59 0.57 0.98
Räntetäckningsgrad % 566.75 1 276 1 438.33 911.33
Omsättning per anställd (tkr) 1 009 1 144 1 341 1 460
Rörelseresultat per anställd (tkr) 756 547 719 440
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 173 513 510 818

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 1 023
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 023 11 072
Värdeförändring (%) 997.0 4 11 072
Tillväxt i omsättning (%) -62.0 1 935 11 072
Rörelsemarginal (%) 74.9 9 11 072
Avkastning på eget kapital (%) 2 115.0 2 11 072
Soliditet (%) 4.4 1 902 11 072
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 009 1 530 11 072
Rörelseresultat per anställd (tkr) 756 71 11 072
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 173 1 899 11 072
Nettoomsättning (tkr) 3 027 1 939 11 072
Rörelseresultat (tkr) 2 267 358 11 072
Antal anställda 3 1 838 11 072
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Piteå-Tidningen Annons AB har minskat omsättningen senaste året med -62.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 0.0%. Företaget är under jämförelseåret det 1 939 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 072 företag i länet.

Rörelsemarginal

Piteå-Tidningen Annons AB har det senaste året en rörelsemarginal på 74.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 10%. Företaget har under jämförelseåret den 9 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 072 företag i länet.

Antal anställda

Piteå-Tidningen Annons AB har under det senaste året 3 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 1. Företaget är under jämförelseåret den 1 838 största arbetsgivaren av 11 072 i länet.

Soliditet

Piteå-Tidningen Annons AB har under det senaste året en soliditet på 4.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 56%. Företaget är under jämförelseåret det 1 902 mest solventa företaget av 11 072 i länet.

Värderating

Piteå-Tidningen Annons AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

BOLAGET SKALL BEDRIVA ANNONSFÖRMEDLING OCH ANNONSFÖRSÄLJNING SAMT DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se