>

Annebergs Bygg och Anläggning AB

Org.nr:

556626-9675

Adress:

Sagsjövägen 1

Postnummer:

428 81 Kållered

Telefon:

031-295260
Visa allt om Annebergs Bygg och Anläggning AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 7 5 4 4
Nettoomsättning (tkr) 62 591 39 389 27 490 9 607
Rörelseresultat (tkr) 7 407 7 847 6 963 520
Årets resultat (tkr) 5 824 6 170 5 548 449
Summa eget kapital (tkr) 20 263 15 943 10 543 5 534
Rörelsemarginal % 11.8 19.9 25.3 5.4
Avk. eget kapital % 31.6 46.1 68.5 7.1
Soliditet % 67.5 65.2 58.0 74.7
Omsättning/anställd (tkr) 8 942 7 878 6 873 2 402
Resultat/anställd (tkr) 1 058 1 569 1 741 130
Lön/anställd (tkr) 658 652 589 486

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 62 591 39 389 27 490 9 607
Arbetskraftskostnad -4 607 -3 259 -2 356 -1 943
Avskrivningar -346 -24 -25 0
Andra rörelsekostnader -47 502 -27 177 -17 177 -6 425
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 8 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 44 0
Övriga rörelsekostnader -2 737 -1 082 -1 013 -719
Rörelseresultat 7 407 7 847 6 963 520
Ränteintäkter 0 0 1 19
Räntekostnader -20 -4 0 -12
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 15 86 0
Finansnetto -20 11 87 7
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 7 387 7 858 7 050 527
Skatt -1 667 -1 758 -1 540 -129
Årets resultat 5 720 6 100 5 510 398
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 5 720 6 100 5 510 398
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 104 70 39 51
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 29 20 11 14
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 1 363 94 78 23
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 363 94 78 23
Andelar i koncern- och intresseföretag 97 97 97 97
Summa operativa anläggningstillgångar 1 460 191 175 120
Varulager 0 0 311 0
Kundfordringar 8 844 7 926 3 450 2 346
Övriga omsättningstillgångar 4 695 1 810 365 1 155
Summa operativa omsättningstillgångar 13 539 9 736 4 126 3 501
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 2 000
Likvida medel 15 028 14 511 13 891 1 792
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 15 028 14 511 13 891 3 792
Summa tillgångar 30 027 24 438 18 192 7 413

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 19 158 14 734 9 264 4 216
EK-andel av obeskattade reserver 1 105 1 209 1 279 1 318
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 20 263 15 943 10 543 5 534

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 312 341 361 372
Leverantörsskulder 5 089 4 189 1 702 612
Övriga kortfristiga skulder 4 363 3 965 5 587 894
Summa operativa skulder 9 764 8 495 7 650 1 878

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 30 027 24 438 18 193 7 412
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 11.8 19.9 25.3 5.4
Avkastning på eget kapital % 31.6 46.1 68.5 7.1
Soliditet % 67.5 65.2 58.0 74.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 302.0 297.0 243.0 351.0
Likviditetsberedskap % 0.24 0.37 0.51 0.19
Räntetäckningsgrad % 370.35 1 965.5 - 44.92
Omsättning per anställd (tkr) 8 942 7 878 6 873 2 402
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 058 1 569 1 741 130
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 658 652 589 486

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 157
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 157 18 658
Värdeförändring (%) 30.0 695 18 658
Tillväxt i omsättning (%) 59.0 99 18 658
Rörelsemarginal (%) 11.8 591 18 658
Avkastning på eget kapital (%) 31.6 977 18 658
Soliditet (%) 67.5 345 18 658
Nettoomsättning per anställd (tkr) 8 942 86 18 658
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 058 84 18 658
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 658 364 18 658
Nettoomsättning (tkr) 62 591 350 18 658
Rörelseresultat (tkr) 7 407 197 18 658
Antal anställda 7 1 369 18 658
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Annebergs Bygg och Anläggning AB har ökat omsättningen senaste året med 59.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 11%. Företaget är under jämförelseåret det 350 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 658 företag i länet.

Rörelsemarginal

Annebergs Bygg och Anläggning AB har det senaste året en rörelsemarginal på 11.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 591 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 658 företag i länet.

Antal anställda

Annebergs Bygg och Anläggning AB har under det senaste året 7 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 20. Företaget är under jämförelseåret den 1 369 största arbetsgivaren av 18 658 i länet.

Soliditet

Annebergs Bygg och Anläggning AB har under det senaste året en soliditet på 67.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 36%. Företaget är under jämförelseåret det 345 mest solventa företaget av 18 658 i länet.

Värderating

Annebergs Bygg och Anläggning AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta fast egendom samt bedriva bygg- och anläggningsentreprenader, handel med värdepapper och idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se