>

Dermanord-Svensk Hudvård AB

Org.nr:

556622-6444

Adress:

Rya Industriväg 33

Postnummer:

439 62 Frillesås

Telefon:

0340-270000
Visa allt om Dermanord-Svensk Hudvård AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 25 25 23 19
Nettoomsättning (tkr) 89 593 73 572 62 376 47 306
Rörelseresultat (tkr) 48 646 35 830 31 636 20 189
Årets resultat (tkr) 13 911 15 658 12 247 12 793
Summa eget kapital (tkr) 27 092 30 505 26 301 29 003
Rörelsemarginal % 54.3 48.7 50.7 42.7
Avk. eget kapital % 131.6 98.2 103.4 58.8
Soliditet % 61.4 71.1 69.8 71.1
Omsättning/anställd (tkr) 3 584 2 943 2 712 2 490
Resultat/anställd (tkr) 1 946 1 433 1 375 1 063
Lön/anställd (tkr) - - 486 458

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 89 593 73 572 62 376 47 306
Arbetskraftskostnad 0 0 -11 175 -8 697
Avskrivningar -940 -442 -575 -240
Andra rörelsekostnader -40 006 -37 373 -18 985 -18 182
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 9 110 7 2
Övriga rörelsekostnader -10 -37 -12 0
Rörelseresultat 48 646 35 830 31 636 20 189
Ränteintäkter 17 25 12 38
Räntekostnader 0 -23 -19 -11
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 17 2 -7 27
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 48 663 35 832 31 629 20 216
Skatt -10 778 -7 928 -3 033 -4 536
Årets resultat 37 885 27 904 28 596 15 680
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 37 885 27 904 28 596 15 680
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -23 973 -12 246 1 950 -2 886
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -6 762 -3 454 550 -814
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 182 0
Maskiner och inventarier 2 627 2 363 1 082 720
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 764 736 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 627 3 127 2 000 720
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 2 627 3 127 2 000 720
Varulager 18 512 15 829 14 483 10 159
Kundfordringar 10 391 0 9 743 9 285
Övriga omsättningstillgångar 751 1 323 898 959
Summa operativa omsättningstillgångar 29 654 17 152 25 124 20 403
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 9 642 848 12 148
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 11 820 12 961 9 703 7 518
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 11 820 22 603 10 551 19 666
Summa tillgångar 44 101 42 882 37 675 40 789

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 15 558 16 647 12 989 13 741
EK-andel av obeskattade reserver 11 534 13 858 13 312 15 262
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 27 092 30 505 26 301 29 003

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 3 931 503 0 0
Summa finansiella skulder 3 931 503 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 3 253 3 909 3 755 4 305
Leverantörsskulder 1 366 660 1 185 453
Övriga kortfristiga skulder 8 460 7 304 6 433 7 028
Summa operativa skulder 13 079 11 873 11 373 11 786

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 44 102 42 881 37 674 40 789
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 54.3 48.7 50.7 42.7
Avkastning på eget kapital % 131.6 98.2 103.4 58.8
Soliditet % 61.4 71.1 69.8 71.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 14.5 1.6 0.0 0.0
Kassalikviditet % 167.0 169.0 267.0 237.0
Likviditetsberedskap % 0.13 0.18 0.16 0.16
Räntetäckningsgrad % - 1 558.91 1 665.68 1 838.82
Omsättning per anställd (tkr) 3 584 2 943 2 712 2 490
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 946 1 433 1 375 1 063
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - - 486 458

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 94
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 94 18 658
Värdeförändring (%) -3.0 1 697 18 658
Tillväxt i omsättning (%) 22.0 447 18 658
Rörelsemarginal (%) 54.3 26 18 658
Avkastning på eget kapital (%) 131.6 58 18 658
Soliditet (%) 61.4 491 18 658
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 584 398 18 658
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 946 31 18 658
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - 2 625 18 658
Nettoomsättning (tkr) 89 593 259 18 658
Rörelseresultat (tkr) 48 646 39 18 658
Antal anställda 25 356 18 658
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Dermanord-Svensk Hudvård AB har ökat omsättningen senaste året med 22.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 259 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 658 företag i länet.

Rörelsemarginal

Dermanord-Svensk Hudvård AB har det senaste året en rörelsemarginal på 54.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 26 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 658 företag i länet.

Antal anställda

Dermanord-Svensk Hudvård AB har under det senaste året 25 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 17. Företaget är under jämförelseåret den 356 största arbetsgivaren av 18 658 i länet.

Soliditet

Dermanord-Svensk Hudvård AB har under det senaste året en soliditet på 61.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 51%. Företaget är under jämförelseåret det 491 mest solventa företaget av 18 658 i länet.

Värderating

Dermanord-Svensk Hudvård AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva import av råvaror och tillverkning av kosmetika, grossistverksamhet med hudvårdsprodukter samt utbildning och konsultationer inom hudvård jämte därmed förenligverksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se