>

BL Hajpa AB

Org.nr:

556619-3495

Adress:

Furuhedsvägen 29D

Postnummer:

952 31 Kalix

Telefon:

0923-66720
Visa allt om BL Hajpa AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 11 12 12 12
Nettoomsättning (tkr) 8 004 6 753 7 506 8 476
Rörelseresultat (tkr) 681 -640 85 400
Årets resultat (tkr) 641 -672 51 346
Summa eget kapital (tkr) 918 278 1 051 1 498
Rörelsemarginal % 8.5 -9.5 1.1 4.7
Avk. eget kapital % 107.2 -101.1 3.9 25.6
Soliditet % 29.3 11.1 41.2 57.3
Omsättning/anställd (tkr) 728 563 626 706
Resultat/anställd (tkr) 62 -53 7 33
Lön/anställd (tkr) 434 456 400 381

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 8 004 6 753 7 506 8 476
Arbetskraftskostnad -4 773 -5 476 -4 800 -4 575
Avskrivningar -93 -76 -65 -18
Andra rörelsekostnader -1 463 -792 -1 396 -2 282
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 237 115 166 175
Övriga rörelsekostnader -1 231 -1 164 -1 326 -1 376
Rörelseresultat 681 -640 85 400
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader -40 -32 -18 -54
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -40 -32 -18 -54
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 641 -672 67 346
Skatt 0 0 -17 0
Årets resultat 641 -672 50 346
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 641 -672 50 346
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 230 227 272 288
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 230 227 272 288
Andelar i koncern- och intresseföretag 87 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 317 227 272 288
Varulager 972 1 136 1 314 1 407
Kundfordringar 1 712 1 026 869 766
Övriga omsättningstillgångar 136 123 94 94
Summa operativa omsättningstillgångar 2 820 2 285 2 277 2 267
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 0 0 0 60
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 0 0 0 60
Summa tillgångar 3 137 2 512 2 549 2 615

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 918 278 1 051 1 498
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 918 278 1 051 1 498

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 626 997 479 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 626 997 479 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 362 285 120 182
Övriga kortfristiga skulder 1 230 953 899 935
Summa operativa skulder 1 592 1 238 1 019 1 117

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 3 136 2 513 2 549 2 615
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 8.5 -9.5 1.1 4.7
Avkastning på eget kapital % 107.2 -101.1 3.9 25.6
Soliditet % 29.3 11.1 41.2 57.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 68.2 358.6 45.6 0.0
Kassalikviditet % 116.0 93.0 95.0 82.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0.01
Räntetäckningsgrad % 17.03 -20 4.72 7.41
Omsättning per anställd (tkr) 728 563 626 706
Rörelseresultat per anställd (tkr) 62 -53 7 33
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 434 456 400 381

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 1 701
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 701 11 072
Värdeförändring (%) 218.0 50 11 072
Tillväxt i omsättning (%) 19.0 392 11 072
Rörelsemarginal (%) 8.5 588 11 072
Avkastning på eget kapital (%) 107.2 54 11 072
Soliditet (%) 29.3 1 303 11 072
Nettoomsättning per anställd (tkr) 728 1 803 11 072
Rörelseresultat per anställd (tkr) 62 1 022 11 072
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 434 1 338 11 072
Nettoomsättning (tkr) 8 004 1 251 11 072
Rörelseresultat (tkr) 681 880 11 072
Antal anställda 11 681 11 072
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

BL Hajpa AB har ökat omsättningen senaste året med 19.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 1 251 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 072 företag i länet.

Rörelsemarginal

BL Hajpa AB har det senaste året en rörelsemarginal på 8.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 588 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 072 företag i länet.

Antal anställda

BL Hajpa AB har under det senaste året 11 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den 681 största arbetsgivaren av 11 072 i länet.

Soliditet

BL Hajpa AB har under det senaste året en soliditet på 29.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 46%. Företaget är under jämförelseåret det 1 303 mest solventa företaget av 11 072 i länet.

Värderating

BL Hajpa AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall erbjuda tjänster inom lager, logistik och eftermarknad för kunder inom elektronikbranschen, jämte därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se