>

JIMMAB FörvaltningsAktiebolag

Org.nr:

556618-6622

Adress:

Snöstorpsvägen 105

Postnummer:

302 48 Halmstad

Telefon:

Visa allt om JIMMAB FörvaltningsAktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-09 2016-04 2015-04 2014-04
Antal anställda 4 3 1 0
Nettoomsättning (tkr) 15 446 20 876 11 467 9 238
Rörelseresultat (tkr) 383 6 807 2 751 347
Årets resultat (tkr) 14 731 16 191 17 202 12 180
Summa eget kapital (tkr) 122 670 101 000 79 207 56 249
Rörelsemarginal % 2.5 32.6 24.0 3.8
Avk. eget kapital % -1.8 -0.8 -5.4 -8.1
Soliditet % 79.7 77.6 71.2 58.4
Omsättning/anställd (tkr) 3 862 6 959 11 467 n/a
Resultat/anställd (tkr) 68 2 269 2 751 n/a
Lön/anställd (tkr) 739 663 367 n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-09 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 15 446 20 876 11 467 9 238
Arbetskraftskostnad -4 188 -1 990 -367 0
Avskrivningar -11 403 -7 220 -7 228 -8 551
Andra rörelsekostnader -128 -26 0 0
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 4 748 -560 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 458 112 25 378
Övriga rörelsekostnader -5 550 -4 385 -1 146 -718
Rörelseresultat 383 6 807 2 751 347
Ränteintäkter 1 580 1 218 256 857
Räntekostnader -760 -1 048 -486 -538
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 721 -1 401 362 0
Finansnetto 1 541 -1 231 132 319
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 924 5 576 2 883 666
Skatt -4 703 -6 335 -6 544 -4 559
Årets resultat -2 779 -759 -3 661 -3 893
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -2 779 -759 -3 661 -3 893
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -6 940 -5 601 -5 937 -3 973
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -1 957 -1 580 -1 675 -1 120
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-09 2016-04 2015-04 2014-04
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 9 743 10 379 10 828 9 586
Maskiner och inventarier 36 664 23 328 25 445 28 848
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 46 407 33 707 36 273 38 434
Andelar i koncern- och intresseföretag 25 569 25 619 23 587 15 737
Summa operativa anläggningstillgångar 71 976 59 326 59 860 54 171
Varulager 0 0 159 0
Kundfordringar 14 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 13 326 6 296 246 292
Summa operativa omsättningstillgångar 13 340 6 296 405 292
Fordringar på koncern- och intresseföretag 54 951 29 092 43 553 41 798
Övriga externa finansiella tillgångar 647 574 103 0
Likvida medel 13 028 34 882 7 268 0
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 68 626 64 548 50 924 41 798
Summa tillgångar 153 942 130 170 111 189 96 261

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 87 901 73 170 56 979 39 959
EK-andel av obeskattade reserver 34 769 27 830 22 228 16 290
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 122 670 101 000 79 207 56 249

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 13 815 6 987 9 119 11 344
Externa finansiella skulder, kortfristiga 588 2 132 2 132 4 262
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 7 848
Summa finansiella skulder 14 403 9 119 11 251 23 454

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 13 460 14 824 14 608 13 215
Leverantörsskulder 775 331 525 10
Övriga kortfristiga skulder 2 635 4 896 5 598 3 333
Summa operativa skulder 16 870 20 051 20 731 16 558

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 153 942 130 170 111 189 96 261
Nyckeltal i genomsnitt 2017-09 2016-04 2015-04 2014-04
Rörelsemarginal % 2.5 32.6 24.0 3.8
Avkastning på eget kapital % -1.8 -0.8 -5.4 -8.1
Soliditet % 79.7 77.6 71.2 58.4
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 11.7 9.0 14.2 41.7
Kassalikviditet % 660.0 560.0 91.0 2.0
Likviditetsberedskap % 0.84 1.67 0.63 0
Räntetäckningsgrad % 3.53 6.32 6.93 2.24
Omsättning per anställd (tkr) 2 726 6 959 11 467 -
Rörelseresultat per anställd (tkr) 68 2 269 2 751 n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 739 663 367 -

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 85
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 85 18 658
Värdeförändring (%) 13.0 1 063 18 658
Tillväxt i omsättning (%) -26.0 2 524 18 658
Rörelsemarginal (%) 2.5 1 793 18 658
Avkastning på eget kapital (%) -1.8 2 234 18 658
Soliditet (%) 79.7 115 18 658
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 862 345 18 658
Rörelseresultat per anställd (tkr) 68 1 520 18 658
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 739 194 18 658
Nettoomsättning (tkr) 15 446 1 121 18 658
Rörelseresultat (tkr) 383 1 656 18 658
Antal anställda 4 2 135 18 658
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

JIMMAB FörvaltningsAktiebolag har minskat omsättningen senaste året med -26.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 1 121 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 658 företag i länet.

Rörelsemarginal

JIMMAB FörvaltningsAktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 2.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 1 793 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 658 företag i länet.

Antal anställda

JIMMAB FörvaltningsAktiebolag har under det senaste året 4 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den 2 135 största arbetsgivaren av 18 658 i länet.

Soliditet

JIMMAB FörvaltningsAktiebolag har under det senaste året en soliditet på 79.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 115 mest solventa företaget av 18 658 i länet.

Värderating

JIMMAB FörvaltningsAktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva tivoliverksamhet, upplåtelse av tivoli- och lekrustning, fastighets- och kapitalförvaltning jämte därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: VV
KoncernInfo 2017-09 2016-04 2015-04 2014-04
Antal anställda 40 39 25 22
Nettoomsättning (tkr) 304 175 214 967 171 731 138 478
Rörelseresultat (tkr) 58 482 54 728 42 931 26 889
Årets resultat (tkr) 43 131 40 534 31 659 18 960
Summa eget kapital (tkr) 175 455 131 606 92 299 60 613
Rörelsemarginal (%) 19.2 25.5 25.0 19.4
Avk. eget kapital (%) 19.8 36.2 41.4 37.3
Soliditet (%) 44.6 48.0 46.8 36.8
Omsättning/anställd (tkr) 7 604 5 512 6 869 6 294
Resultat/anställd (tkr) 1 032 1 403 1 717 1 222
Lön/anställd (tkr) 900 1 049 1 151 1 254


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se