>

Netto Marknad Sverige AB

Org.nr:

556615-2269

Adress:

Postnummer:

311 84 Falkenberg

Telefon:

0346-696000

Moderbolag:

DANSK SUPERMARKED A/S
Visa allt om Netto Marknad Sverige AB

Bolaget


Bolagets värderating: V
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 1 361 1 324 1 311 1 309
Nettoomsättning (tkr) 4 829 280 4 781 245 4 771 279 4 670 212
Rörelseresultat (tkr) -42 977 86 583 102 272 42 746
Årets resultat (tkr) -42 519 80 598 104 833 60 633
Summa eget kapital (tkr) 1 052 503 1 095 022 1 014 424 909 591
Rörelsemarginal % -0.9 1.8 2.1 0.9
Avk. eget kapital % -4.0 7.6 10.9 6.9
Soliditet % 48.2 50.4 46.8 41.2
Omsättning/anställd (tkr) 3 548 3 611 3 639 3 568
Resultat/anställd (tkr) -32 65 78 33
Lön/anställd (tkr) 476 463 435 412

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 4 829 280 4 781 245 4 771 279 4 670 212
Arbetskraftskostnad -648 490 -613 298 -570 229 -539 816
Avskrivningar -114 048 -87 399 -79 197 -88 402
Andra rörelsekostnader -3 688 095 -3 621 152 -3 616 939 -3 584 465
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 36 793 38 707 0 0
Övriga rörelsekostnader -458 417 -411 520 -402 642 -414 783
Rörelseresultat -42 977 86 583 102 272 42 746
Ränteintäkter 2 0 8 106
Räntekostnader -944 -1 886 -5 448 -15 219
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -942 -1 886 -5 440 -15 113
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -43 919 84 697 96 832 27 633
Skatt 1 400 -4 100 8 000 33 000
Årets resultat -42 519 80 597 104 832 60 633
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -42 519 80 597 104 832 60 633
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 4 229 4 624 5 018 5 413
Summa immateriella anläggningstillgångar 4 229 4 624 5 018 5 413
Byggnader och mark 1 366 613 1 367 063 1 367 969 1 397 924
Maskiner och inventarier 144 478 119 566 113 143 100 976
Övriga materiella anläggningstillgångar 69 998 103 848 98 600 111 135
Summa materiella anläggningstillgångar 1 581 089 1 590 477 1 579 712 1 610 035
Andelar i koncern- och intresseföretag 24 596 24 596 24 596 24 596
Summa operativa anläggningstillgångar 1 609 914 1 619 697 1 609 326 1 640 044
Varulager 340 939 332 180 348 536 364 214
Kundfordringar 0 0 0 0
Övriga omsättningstillgångar 112 563 98 721 88 784 71 166
Summa operativa omsättningstillgångar 453 502 430 901 437 320 435 380
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 1 550 476 2 099
Övriga externa finansiella tillgångar 89 965 88 165 92 552 84 552
Likvida medel 31 789 31 811 26 636 46 881
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 121 754 121 526 119 664 133 532
Summa tillgångar 2 185 170 2 172 124 2 166 310 2 208 956

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 1 052 503 1 095 022 1 014 424 909 591
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 052 503 1 095 022 1 014 424 909 591

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 125 550 319 686 516 068 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 742 743
Summa finansiella skulder 125 550 319 686 516 068 742 743

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 9 229 2 823 4 064 11 674
Leverantörsskulder 810 327 585 784 462 636 384 664
Övriga kortfristiga skulder 187 560 168 809 169 117 160 283
Summa operativa skulder 1 007 116 757 416 635 817 556 621

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 2 185 169 2 172 124 2 166 309 2 208 955
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % -0.9 1.8 2.1 0.9
Avkastning på eget kapital % -4.0 7.6 10.9 6.9
Soliditet % 48.2 50.4 46.8 41.2
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 11.9 29.2 50.9 81.7
Kassalikviditet % 14.0 17.0 18.0 9.0
Likviditetsberedskap % 0.01 0.01 0.01 0.01
Räntetäckningsgrad % -45.52 45.91 18.77 2.82
Omsättning per anställd (tkr) 3 548 3 611 3 639 3 568
Rörelseresultat per anställd (tkr) -32 65 78 33
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 476 463 435 412

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 12
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 12 18 658
Värdeförändring (%) -7.0 1 808 18 658
Tillväxt i omsättning (%) 1.0 1 621 18 658
Rörelsemarginal (%) -0.9 2 324 18 658
Avkastning på eget kapital (%) -4.0 2 264 18 658
Soliditet (%) 48.2 963 18 658
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 548 407 18 658
Rörelseresultat per anställd (tkr) -32 2 409 18 658
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 476 1 617 18 658
Nettoomsättning (tkr) 4 829 280 2 18 658
Rörelseresultat (tkr) -42 977 2 631 18 658
Antal anställda 1 361 2 18 658
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Netto Marknad Sverige AB har ökat omsättningen senaste året med 1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det 2 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 658 företag i länet.

Rörelsemarginal

Netto Marknad Sverige AB har det senaste året en rörelsemarginal på -0.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 2 324 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 658 företag i länet.

Antal anställda

Netto Marknad Sverige AB har under det senaste året 1 361 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 122. Företaget är under jämförelseåret den 2 största arbetsgivaren av 18 658 i länet.

Soliditet

Netto Marknad Sverige AB har under det senaste året en soliditet på 48.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 25%. Företaget är under jämförelseåret det 963 mest solventa företaget av 18 658 i länet.

Värderating

Netto Marknad Sverige AB har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Per Anders Wennerberg (f. 1970) Extern verkställande direktör
Andreas Gunnar Mast (f. 1979) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt bedriva handel med varor som ingår i en dagligvarubutiks sortiment (varuhussortiment), förvärva och förvalta fast egendom och värdepapper samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: -
KoncernInfo 2017-12
Antal anställda 0
Nettoomsättning (tkr) 0
Rörelseresultat (tkr) 0
Årets resultat (tkr) 0.0
Summa eget kapital (tkr) 0.0
Rörelsemarginal (%) -
Avk. eget kapital (%) -
Soliditet (%) -
Omsättning/anställd (tkr) -
Resultat/anställd (tkr) -
Lön/anställd (tkr) -


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se