>

Fasteus Teknik AB

Org.nr:

556606-4043

Adress:

Kabelgatan 9

Postnummer:

434 37 Kungsbacka

Telefon:

0300-51000
Visa allt om Fasteus Teknik AB

Bolaget


Bolagets värderating: V
Företagsinformation 2017-06 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 3 3 7 9
Nettoomsättning (tkr) 14 797 8 270 9 753 14 407
Rörelseresultat (tkr) 155 229 -463 433
Årets resultat (tkr) -48 108 -332 161
Summa eget kapital (tkr) 218 266 471 615
Rörelsemarginal % 1.0 2.8 -4.7 3.0
Avk. eget kapital % -13.5 29.0 -96.5 32.8
Soliditet % 4.2 6.1 10.0 9.1
Omsättning/anställd (tkr) 4 932 2 757 1 393 1 601
Resultat/anställd (tkr) 34 76 -66 48
Lön/anställd (tkr) 737 480 397 389

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-06 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 14 797 8 270 9 753 14 407
Arbetskraftskostnad -3 318 -1 440 -2 778 -3 497
Avskrivningar -213 -190 -380 -255
Andra rörelsekostnader -8 796 -5 006 -5 141 -7 721
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 128 83 53 378
Övriga rörelsekostnader -2 443 -1 488 -1 970 -2 879
Rörelseresultat 155 229 -463 433
Ränteintäkter 0 0 0 11
Räntekostnader -204 -122 -115 -122
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -204 -122 -115 -111
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -49 107 -578 322
Skatt 0 0 54 -106
Årets resultat -49 107 -524 216
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -49 107 -524 216
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 192 -54
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 54 -15
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-06 2015-12 2014-12 2013-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 9 45 120 194
Summa immateriella anläggningstillgångar 9 45 120 194
Byggnader och mark 0 49 0 0
Maskiner och inventarier 338 318 51 368
Övriga materiella anläggningstillgångar 45 0 221 152
Summa materiella anläggningstillgångar 383 367 272 520
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 392 412 392 714
Varulager 3 275 2 286 2 314 2 438
Kundfordringar 1 149 1 339 1 419 3 240
Övriga omsättningstillgångar 326 278 561 355
Summa operativa omsättningstillgångar 4 750 3 903 4 294 6 033
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 21 21 10 10
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 21 21 10 10
Summa tillgångar 5 163 4 336 4 696 6 757

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 218 266 471 423
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 192
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 218 266 471 615

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 2 588 2 707 2 594 2 386
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 2 588 2 707 2 594 2 386

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 0 54
Leverantörsskulder 1 766 995 1 127 2 470
Övriga kortfristiga skulder 591 367 503 1 233
Summa operativa skulder 2 357 1 362 1 630 3 757

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 5 163 4 335 4 695 6 758
Nyckeltal i genomsnitt 2017-06 2015-12 2014-12 2013-12
Rörelsemarginal % 1.0 2.8 -4.7 3.0
Avkastning på eget kapital % -13.5 29.0 -96.5 32.8
Soliditet % 4.2 6.1 10.0 9.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 1 187.2 1 017.7 550.7 388.0
Kassalikviditet % 30.0 40.0 47.0 59.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 0.76 1.88 -4.03 3.64
Omsättning per anställd (tkr) 3 288 2 757 1 393 1 601
Rörelseresultat per anställd (tkr) 34 76 -66 48
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 737 480 397 389

Rankning i länet (Halland)

Företagets placering i Halland: 2 547
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 2 547 18 658
Värdeförändring (%) 7.0 1 258 18 658
Tillväxt i omsättning (%) 79.0 65 18 658
Rörelsemarginal (%) 1.0 2 075 18 658
Avkastning på eget kapital (%) -13.5 2 376 18 658
Soliditet (%) 4.2 2 573 18 658
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 932 220 18 658
Rörelseresultat per anställd (tkr) 34 1 855 18 658
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 737 200 18 658
Nettoomsättning (tkr) 14 797 1 159 18 658
Rörelseresultat (tkr) 155 1 984 18 658
Antal anställda 3 2 467 18 658
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Fasteus Teknik AB har ökat omsättningen senaste året med 79.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det 1 159 största företaget i länet med avseende på omsättning av 18 658 företag i länet.

Rörelsemarginal

Fasteus Teknik AB har det senaste året en rörelsemarginal på 1.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 2 075 högsta nivån på rörelsemarginal av 18 658 företag i länet.

Antal anställda

Fasteus Teknik AB har under det senaste året 3 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 5. Företaget är under jämförelseåret den 2 467 största arbetsgivaren av 18 658 i länet.

Soliditet

Fasteus Teknik AB har under det senaste året en soliditet på 4.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 2 573 mest solventa företaget av 18 658 i länet.

Värderating

Fasteus Teknik AB har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Hans Olof Fasteus (f. 1978) Ledamot, Verkställande direktör
Lars Anders Fasteus (f. 1981) Suppleant
Anders Mikael Ekberg (f. 1964) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom elektroteknik ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se