>

Teknisk Maskinservice i Älvsbyn AB

Org.nr:

556603-4947

Adress:

Postnummer:

942 82 Älvsbyn

Telefon:

0929-55523
Visa allt om Teknisk Maskinservice i Älvsbyn AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 4 4 5 6
Nettoomsättning (tkr) 7 702 3 942 5 913 8 192
Rörelseresultat (tkr) 1 523 -6 1 470 588
Årets resultat (tkr) 89 -15 1 383 506
Summa eget kapital (tkr) 230 114 7 128 5 984
Rörelsemarginal % 19.8 -0.2 24.9 7.2
Avk. eget kapital % 880.9 -0.4 17.4 8.1
Soliditet % 9.1 12.7 84.3 82.7
Omsättning/anställd (tkr) 1 926 986 1 183 1 365
Resultat/anställd (tkr) 381 -2 294 98
Lön/anställd (tkr) 454 423 367 353

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 7 702 3 942 5 913 8 192
Arbetskraftskostnad -1 817 -1 692 -1 837 -2 120
Avskrivningar -9 -19 -66 -515
Andra rörelsekostnader -2 160 -733 -1 337 -2 958
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 29 181 5 0
Övriga rörelsekostnader -2 222 -1 685 -1 208 -2 011
Rörelseresultat 1 523 -6 1 470 588
Ränteintäkter 0 2 5 12
Räntekostnader -7 -2 -6 -3
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -7 0 -1 9
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 516 -6 1 469 597
Skatt 1 -9 -325 -133
Årets resultat 1 517 -15 1 144 464
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 517 -15 1 144 464
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -27 0 239 42
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -7 0 68 12
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 137 51 70 192
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 137 51 70 192
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 137 51 70 192
Varulager 99 124 156 146
Kundfordringar 186 622 776 1 269
Övriga omsättningstillgångar 414 100 55 184
Summa operativa omsättningstillgångar 699 846 987 1 599
Fordringar på koncern- och intresseföretag 284 0 4 687 4 562
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 1 416 0 2 711 886
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 700 0 7 398 5 448
Summa tillgångar 2 536 897 8 455 7 239

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 203 114 7 128 5 745
EK-andel av obeskattade reserver 27 0 0 239
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 230 114 7 128 5 984

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 183 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 1 400 0 0 225
Summa finansiella skulder 1 400 183 0 225

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 8 0 2 68
Leverantörsskulder 341 161 649 358
Övriga kortfristiga skulder 558 439 677 604
Summa operativa skulder 907 600 1 328 1 030

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 2 537 897 8 456 7 239
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 19.8 -0.2 24.9 7.2
Avkastning på eget kapital % 880.9 -0.4 17.4 8.1
Soliditet % 9.1 12.7 84.3 82.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 607.9 160.5 0.0 3.8
Kassalikviditet % 88.0 120.0 267.0 197.0
Likviditetsberedskap % 0.18 0 0.46 0.11
Räntetäckningsgrad % 217.57 -2 245.83 200
Omsättning per anställd (tkr) 1 926 986 1 183 1 365
Rörelseresultat per anställd (tkr) 381 -2 294 98
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 454 423 367 353

Rankning i länet (Norrbotten)

Företagets placering i Norrbotten: 1 000
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 1 000 11 075
Värdeförändring (%) 337.0 29 11 075
Tillväxt i omsättning (%) 95.0 49 11 075
Rörelsemarginal (%) 19.8 179 11 075
Avkastning på eget kapital (%) 880.9 5 11 075
Soliditet (%) 9.1 1 824 11 075
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 926 580 11 075
Rörelseresultat per anställd (tkr) 381 177 11 075
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 454 1 208 11 075
Nettoomsättning (tkr) 7 702 1 287 11 075
Rörelseresultat (tkr) 1 523 505 11 075
Antal anställda 4 1 590 11 075
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Teknisk Maskinservice i Älvsbyn AB har ökat omsättningen senaste året med 95.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 1 287 största företaget i länet med avseende på omsättning av 11 075 företag i länet.

Rörelsemarginal

Teknisk Maskinservice i Älvsbyn AB har det senaste året en rörelsemarginal på 19.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 179 högsta nivån på rörelsemarginal av 11 075 företag i länet.

Antal anställda

Teknisk Maskinservice i Älvsbyn AB har under det senaste året 4 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den 1 590 största arbetsgivaren av 11 075 i länet.

Soliditet

Teknisk Maskinservice i Älvsbyn AB har under det senaste året en soliditet på 9.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 46%. Företaget är under jämförelseåret det 1 824 mest solventa företaget av 11 075 i länet.

Värderating

Teknisk Maskinservice i Älvsbyn AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva tillverkning av specialmaskiner inom bageribranschen samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se